Koninklijk Besluit van 16 maart 2007
gepubliceerd op 28 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor zondagsarbeid in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007200829
pub.
28/03/2007
prom.
16/03/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MAART 2007. - Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor zondagsarbeid in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf (PC 326)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat omwille van de vereisten inzake arbeidsorganisatie, de ondernemingen in de sector van het gas- en elektriciteitsbedrijf onverwijld moeten kunnen genieten van afwijkingen inzake de toekenning van inhaalrust betreffende zondagsarbeid, Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf ressorteren.

Art. 2.De inhaalrust waarop de werknemers die op zondag worden tewerkgesteld, recht hebben, wordt toegekend in de loop van het kalenderjaar tijdens dewelke de zondagsarbeid werd verricht.

Art. 3.De duur van de inhaalrust, bedoeld in artikel 2, wordt vastgesteld op de werkelijke duur van de verrichte zondagsarbeid.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 maart 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^