Koninklijk Besluit van 16 mei 2003
gepubliceerd op 26 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden tussen de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid en

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2003021143
pub.
26/05/2003
prom.
16/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MEI 2003. - Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden tussen de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid en de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Overwegende dat bij Ons besluit van 8 april 2003, de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid werd aangeduid en de bevoegdheden dienen verdeeld te worden tussen hem en de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot de inwerkingtreding, voor wat betreft de POD Wetenschapsbeleid, van artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstellingvan de federale overheidsdiensten en de programmatorischefederale overheidsdiebnsten oefent de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden de bevoegdheden en de functies uit die hem zijn toegekend door het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, door de besluiten die het aanvullen en door de statutaire bepalingen die eigen zijn aan de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, evenals deze die betrekking hebben op het beheer van het contractueel personeel.

Art. 2.De Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid oefent alle andere bevoegdheden en functies uit toegekend zijn aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^