Koninklijk Besluit van 16 mei 2016
gepubliceerd op 19 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016011308
pub.
19/07/2016
prom.
16/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011308

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


16 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten en tweede lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005;

Gelet op de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Decrederedienst, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2016 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen in het kader van de toekenning van opleidingsverlof aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2006011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aan een vergunning onderworpen wordt sluiten, waarbij de beslissing van de Raad van Bestuur van de Nationale Delcrederedienst van 12 december 2006 tot vaststelling van de personeelsformatie van deze instelling werd goedgekeurd;

Gelet op het advies nr. 48.013/I/PN van 8 februari 2016 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Nationale Delcrederedienst wordt het aantal betrekkingen als volgt verdeeld over de taalkaders :

Trappen van de hiërarchie - Degrés de la hiérarchie

Frans kader Aantal betrekkingen - Cadre français Nombre d'emplois

Nederlands kader Aantal betrekkingen - Cadre néerlandais Nombre d'emplois

Tweetalig kader - Cadre bilingue

Aantal betrekkingen voorbehouden voor ambtenaren van de Franse taalrol - Nombre d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français

Aantal betrekkingen voorbehouden voor ambtenaren van de Nederlandse taalrol - Nombre d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

45,34 %

54,66 %

-

-

4

45,34 %

54,66 %

-

-

5

45,34 %

54,66 %

-

-


Art. 2.Het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Delcrederedienst wordt opgeheven.

Art. 3.De minister van bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel, K PEETERS De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^