Koninklijk Besluit van 16 mei 2016
gepubliceerd op 19 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelf

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016011309
pub.
19/07/2016
prom.
16/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011309

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


16 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001014103 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelf sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen in het kader van de toekenning van opleidingsverlof aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling sluiten, waarbij de beslissing van de Raad van Bestuur van de Nationale Delcrederedienst van 12 december 2006 tot vaststelling van de personeelsformatie van deze instelling, werd goedgekeurd;

Gelet op het advies nr. 48.013/I/PN van 8 februari 2016 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Op de voordracht van de Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel, de Minister van Financiën, en de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing op de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de verschillende graden die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : 1e trap : de graden van directeur-generaal, directeur en secretaris-generaal; 2e trap : de graden van dienstchef; 3e trap : de graden van teamcoördinator en expert A; 4e trap : de graden van expert B en beheerder A; 5e trap : de graden van beheerder B en het uitvoerend personeel.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 23 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001014103 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelf sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Delcrederedienst die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, belast met Buitenlandse Handel, K PEETERS De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^