Koninklijk Besluit van 16 mei 2016
gepubliceerd op 27 mei 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024109
pub.
27/05/2016
prom.
16/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024109

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


16 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2008 pub. 21/08/2009 numac 2008015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (2) sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 12 november 2015 en 14 januari 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2016;

Gelet op de elektronische overdracht, op 19 januari 2016, van de betekening van de budgetten van de middelen aan de bevoegde minister van de regering van de Vlaamse gemeenschap, van de regering van de Franse gemeenschap en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 26 februari 2016;

Gelet op het advies 59.086/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 30, § 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2015 van de modaliteiten van toekenning en afrekening va type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 d type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdstip v type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015203767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fo type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : « In afwijking van de bepalingen van het eerste lid wordt de intrestvoet voor het dienstjaar 2016 vastgesteld op 3,68 %. ».

Art. 2.Artikel 46bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2015 van de modaliteiten van toekenning en afrekening va type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 d type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdstip v type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015203767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fo type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.In Hoofdstuk VI, Afdeling II, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 7ter ingevoegd luidend als volgt : « Onderafdeling 7ter. - Gemeenschappelijke bepalingen voor onderdeel B2 van alle ziekenhuizen

Art. 48ter.Vanaf 1 januari 2016 wordt de budgettaire vermindering van 18.727.024 euro (waarde op 1 januari 2016) verdeeld onder alle ziekenhuizen naar evenredigheid van hun aantal erkende bedden zoals gekend op 15 december 2015. ».

Art. 4.In artikel 49, 3° van hetzelfde besluit, worden de woorden « 200.178,98 euro » vervangen door de woorden « 90.000 euro (waarde 1 januari 2016) ».

Art. 5.In artikel 63 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid van § 1, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden « op 1 januari 2015 is vastgesteld op 46.629.349 euro » vervangen door de woorden « op 1 januari 2016 is vastgesteld op 42.916.349 euro »; 2° in het eerste lid van § 2, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2016, worden de woorden « op 1 juli 2015 is vastgesteld op 84.680.395 euro » vervangen door de woorden « op 1 januari 2016 is vastgesteld op 109.308.935 euro »; 3° in § 3, 1°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden « 1.641.410 euro » vervangen door de woorden « 41.841.410 euro (waarde 1 januari 2016). ».

Art. 6.Artikel 72 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 8.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mme M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^