Koninklijk Besluit van 16 november 2001
gepubliceerd op 21 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum waarop artikel 2 van de wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring in werking treedt

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022855
pub.
21/11/2001
prom.
16/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum waarop artikel 2 van de wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring in werking treedt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 11 september 2001;

Gelet op de hoogdringendheid die wordt gemotiveerd door de noodzaak om onverwijld de datum van inwerkingtreding vast te stellen van artikel 2 van de wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring om de onmiddellijke aanstelling mogelijk te maken van een administrateur-generaal van dat Instituut, gelet op het ontslag dat werd aangeboden door de huidige leidende ambtenaar en om op optimale wijze de overdracht en integratie van de diensten en opdrachten ervan naar en in het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen te verzekeren, aangezien het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 de datum heeft vastgesteld met ingang waarvan dit zijn bevoegdheden uitoefent;

Gelet op het advies nr. 32.399 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 2 van de wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^