Koninklijk Besluit van 16 oktober 2012
gepubliceerd op 06 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Ciproc

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024380
pub.
06/12/2012
prom.
16/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Ciproc


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, de begroting 25, artikel 51 61 33 00 01;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c);

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van duizend vijf honderd euro, aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 00 01 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2012, wordt toegekend aan de VZW Ciproc, Algemeen Stemrechtlaan 39, 1030 Brussel (bankrek. : 363-0907119-15) om de organisatie van het festival Afro-Disiac van 22 september 2012 te ondersteunen.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de VZW Ciproc met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 31 maart 2013, aan het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 oktober 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^