Koninklijk Besluit van 16 september 2011
gepubliceerd op 26 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toevertrouwing van een opdracht aan de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij, toepassing makend van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien
numac
2011204818
pub.
26/09/2011
prom.
16/09/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot toevertrouwing van een opdracht aan de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij, toepassing makend van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid de artikelen 2, § 3, en 3, gewijzigd bij de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij;

Gelet op de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D.;

Gelet op de overeenkomst tot gedelegeerde opdracht tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij ondertekend op 22 juli 1998;

Gezien het doel van de gedelegeerde opdracht die erin bestond aan de F.P.I.M een opdracht toe te vertrouwen tot oprichting van een naamloze vennootschap van publiek recht, de vennootschap A.S.T.R.I.D., die tot doel heeft de totstandbrenging, de financiering en de exploitatie van een nieuw netwerk van radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten;

Gezien artikel 1, 6°, van de overeenkomst tot gedelegeerde opdracht voorziet dat de F.P.I.M., alleen of in samenwerking met andere instellingen van publiek recht, erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk is om, voor rekening van de Staat in uitvoering van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, om te allen tijde meer dan 50 % van de stemrechten, verbonden aan de effecten uitgegeven door A.S.T.R.I.D. aan te houden;

Gezien de aandelen van de vennootschap A.S.T.R.I.D. onderverdeeld zijn in twee categorieën;

Gezien categorie A de aandelen genummerd van 1 tot 3 538 omvat, zijnde de aandelen waarop ingetekend werd, bij de oprichting van de vennootschap, door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;

Gezien categorie B de aandelen genummerd van 3 539 tot 5 800 omvat, zijnde de aandelen waarop ingetekend werd, bij de oprichting van de vennootschap, door de naamloze vennootschap Gemeentelijke Holding;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 september 2011;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 september 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, ingegeven door de noodzaak om de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zonder vertraging toe te laten de aandelen aangehouden door NV Gemeentelijke Holding in de vennootschap A.S.T.R.I.D. te verwerven;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Begroting en Onze Binnenlandse Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Toepassingmakend van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, is de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij belast, de aandelen van categorie B omvattende de aandelen genummerd van 3 539 tot 5 800 aangehouden door de naamloze vennootschap Gemeentelijke Holding in de vennootschap A.S.T.R.I.D., over te kopen in naam en voor rekening van de Staat.

Art. 2.De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is belast om, toepassingmakend van artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, voor rekening van de Staat alle noodzakelijke plichten door te voeren tot volbrenging van haar opdracht bedoeld in artikel 1.

Art. 3.De voorwaarden van deze aankoop moeten vooraf goedgekeurd worden door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 2, § 3, van de voormelde wet van 3 april 1962, zal de Staat de nodige schikkingen treffen opdat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij over de nodige middelen beschikt om de opdracht bedoeld in artikel 1 te kunnen uitvoeren.

Een avenant aan de conventie van gedelegeerde opdracht zal de modaliteiten van de uitvoering van de aankoopoperatie bepalen, evenals de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, elk wat hun betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^