Koninklijk Besluit van 17 april 2013
gepubliceerd op 06 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200250
pub.
06/05/2013
prom.
17/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011 gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011 Basisbijdrage aan het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104883/CO/142.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Bijdrage

Art. 2.Overeenkomstig artikel 29, § 1 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen", gecoördineerd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, wordt een basisbijdrage bepaald vanaf 1 oktober 2012.

De basisbijdrage voor het sociaal fonds wordt bepaald op 2,45 pct. van de niet geplafonneerde bruto-lonen van de arbeiders.

Art. 3.Van deze bijdrage wordt 1,6 pct. voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenfonds te financieren, zoals bepaald in artikel 6 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 24 mei 2011.

Art. 4.De globale bruto bijdrage van 1,6 pct. van de brutolonen van de arbeiders voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenstelsel te financieren, wordt als volgt verdeeld : - 1,53 pct. van de bruto bijdrage wordt aangewend ter financiering van de opbouw van de pensioentoezegging; - 0,07 pct. van de bruto bijdrage wordt aangewend ter financiering van het solidariteitsluik.

Art. 5.Van de globale bruto bijdrage van 1,6 pct. wordt vooreerst door de inrichter van het stelsel, met name het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van de terugwinning van metalen", een beheerskost ingehouden van 4,5 pct., wat resulteert in een globale netto bijdrage van 1,53 pct.

Art. 6.De globale netto bijdrage van 1,53 pct. van de brutolonen van de arbeiders voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenstelsel te financieren, wordt als volgt verdeeld : - 1,46 pct. van de netto bijdrage wordt aangewend ter financiering van de opbouw van de pensioentoezegging; - 0,07 pct. van de bruto bijdrage wordt aangewend ter financiering van het solidariteitsluik.

Art. 7.Op 0,50 pct. door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het fonds gestorte som worden vooraf de door de raad van bestuur vastgestelde kosten afgetrokken. Het saldo wordt verdeeld a rato van één derde voor de in het artikel 21, alinea 1 en 2, en twee derden voor de in artikel 21, alinea 3 bedoelde uitkering zoals voorzien in de statuten van het fonds. HOOFDSTUK III. - Inning en invordering

Art. 8.De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzekerd in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK IV. - Duur

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de basisbijdrage aan het sociaal fonds van 26 oktober 2010, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit op 24 maart 2011 (Belgisch Staatsblad van 21 april 2011), gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^