Koninklijk Besluit van 17 april 2016
gepubliceerd op 14 juli 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42**** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000267
pub.
14/07/2016
prom.
17/04/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-07-14 **** : 2016000267

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42**** van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de ****, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 4bis, § 3, 41, § 4, 41bis, tweede lid, 42, § 4, tweede lid, 42****, § 6, derde lid, 42****;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 november 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 22 december 2015;

Gelet op het advies 58.893/4 van de Raad van State, gegeven op 29 februari 2016, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de **** Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Naast de mogelijkheid van consignatie van het verschuldigde bedrag bij de Deposito- en Consignatiekas, zoals toegestaan door de artikelen 4bis en 42****, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, wordt de betaling, door de vreemdeling, van het bedrag van de administratieve geldboete bedoeld in de artikelen 4bis, § 3, 41, § 4, 41bis, tweede lid, 42, § 4, tweede lid, 42****, § 6, derde lid van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt uitgevoerd door middel van een storting in de Staatskas, op de rekening van de rekenplichtige die in de beslissing van de Minister of van zijn gemachtigde wordt vermeld.

Indien het niet mogelijk is om de betaling uit te voeren door middel van een storting op een rekening, gebeurt de betaling in handen van de rekenplichtige bedoeld in het eerste lid of van de ambtenaar die de overtreding heeft vastgesteld, voor zover de Minister die de Toegang tot het grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde besloten heeft om een administratieve geldboete op te leggen. Deze betaling gebeurt met contant geld of via de elektronische weg.

Art. 2.Indien de betaling in handen van één van de personen bedoeld in artikel 1, tweede lid, gebeurt worden de betaalde sommen vermeld op genummerde formulieren die verzameld worden in genummerde boekjes, die in overeenstemming moeten zijn met het model van de bijlage van dit besluit.

De rekenplichtige of de daartoe gemachtigde ambtenaar vult de twee luiken van de formulieren in. Het strookje blijft vastgehecht aan het boekje en het ontvangstbewijs wordt onmiddellijk aan de vreemdeling overhandigd.

Indien een **** moet worden geannuleerd stelt de ambtenaar die het bewaart deze **** vast op de twee luiken van het formulier, door middel van een gedateerde en ondertekende vermelding.

Art. 3.Alle documenten die betrekking hebben op de betaling van een administratieve geldboete worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard in de bureaus waarvan de personen bedoeld in artikel 1, tweede lid, afhangen.

Een kopie van de in artikel 2, eerste lid bedoelde boekjes wordt elke maand gestuurd naar de Minister die de Toegang tot het grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, of naar diens gemachtigde.

Art. 4.**** minister die bevoegd is voor de Toegang tot het grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 17 april 2016. **** **** **** : De Vice-**** en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, ****. **** De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ****. ****

Bijlage gevoegd aan het koninklijk besluit van 17 april 2016 betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42****, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Ontvangstbewijs van de betaling van een administratieve boete bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42****, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Ontvangstbewijs van de betaling van een administratieve boete bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42****, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

****. (van het boekje)/****. van het formulier

****. (van het boekje)/****. van het formulier

Strook

Ontvangstbewijs


Ik ondergetekende . . . . . (1)

Ik ondergetekende . . . . . (1)

verklaar te hebben ontvangen van . . . . .

verklaar te hebben ontvangen van . . . . .

. . . . . (2)

. . . . . (2)

geboren te . . . . ., op . . . . .

geboren te . . . . ., op . . . . .

de som van 200 ****, met toepassing van de beslissing van . . . . .

de som van 200 ****, met toepassing van de beslissing van . . . . .

. . . . . (3),

. . . . . (3),

genomen door de Minister . . . . .

genomen door de Minister . . . . .

. . . . .

. . . . .

of door de gemachtigde van de Minister . . . . .

of door de gemachtigde van de Minister . . . . .

. . . . . (4),

. . . . . (4)

en met het . . . . .

en met het . . . . .

**** . . . . .

**** . . . . .

. . . . . (5).

. . . . . (5).

De betaling van de som van 200 **** werd als volgt uitgevoerd (6) :

De betaling van de som van 200 **** werd als volgt uitgevoerd (6) :

met contant geld;

met contant geld;

via de elektronische weg.

via de elektronische weg.


. . . . ., op . . . . . 20------

. . . . ., op . . . . . 20------


Handtekening van de overheid

Handtekening van de overheid


_______ Nota's

_______ Nota's

(1) Naam en hoedanigheid van de overheid die de administratieve geldboete ontvangt vermelden. (1) Naam en hoedanigheid van de overheid die de administratieve geldboete ontvangt vermelden. (2) Naam en ****(****)****(en) van de vreemdeling. (2) Naam en ****(****)****(en) van de vreemdeling. (3) Datum van de beslissing. (3) Datum van de beslissing. (4) Schrappen wat niet past en de hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft vermelden. (4) Schrappen wat niet past en de hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft vermelden. (5) **** **** overnemen dat is vermeld in de beslissing van de Minister of zijn gemachtigde waarbij de administratieve boete wordt opgelegd. (5) **** **** overnemen dat is vermeld in de beslissing van de Minister of zijn gemachtigde waarbij de administratieve boete wordt opgelegd. (6) de wijze van betaling ad hoc aankruisen. (6) de wijze van betaling ad hoc aankruisen.

Gezien om gevoegd te worden bij **** besluit van 17 april 2016 betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42**** van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** **** **** : De **** Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, ****. **** De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ****. ****


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^