Koninklijk Besluit van 17 april 2016
gepubliceerd op 17 mei 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016202517
pub.
17/05/2016
prom.
17/04/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202517

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de artikelen 40 en 48;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de beheers- en controleorganen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 december 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 januari 2016;

Gelet op het advies van de Raad van State Nr. 58.885/3, gegeven op 24 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De leden van de Raad van Bestuur en de Regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ontvangen een jaarlijkse forfaitaire vergoeding die als volgt wordt vastgesteld : Voorzitter 33.363,20 euro Bestuurder 5.344,61 euro Regeringscommissaris 11.176,64 euro

Art. 2.Per zitting van de Raad van Bestuur of van een orgaan waaraan de Raad bepaalde van zijn bevoegdheden heeft overgedragen waarop ze aanwezig zijn ontvangen de bestuurders, de Voorzitter en de Regeringscommissaris een bijkomende vergoeding van 214,82 euro.

Art. 3.De in de artikelen 1 en 2 bedoelde vergoedingen zijn gekoppeld aan de index van toepassing op de bezoldigingen van het rijkspersoneel. De in de artikelen 1 en 2 vermelde bedragen, zijn de bedragen van toepassing voor het jaar 2016. Een verhoging of vermindering wordt toegepast met ingang van het burgerlijk jaar dat volgt op de maand waarvan het indexcijfer de spilindex bereikt die een wijziging rechtvaardigt.

Art. 4.De bedragen worden trimestrieel uitgekeerd.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de beheers- en controleorganen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt opgeheven.

Art. 6.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^