Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 22 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000537
pub.
22/08/2013
prom.
17/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II type wet prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft de bevoegdheid van de bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met de behandeling van asielaanvragen verder ingeperkt.

Enkel op basis van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna afgekort : wet), met name in het kader van de Verordening nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij één van de lidstaten wordt ingediend, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken nog een onderzoeks- en beslissingsbevoegdheid.

Voor de rest is de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de behandeling van asielaanvragen voornamelijk een administratieve aangelegenheid, zonder eigen onderzoeks- en beslissingsbevoegdheid.

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de asielaanvraag in ontvangst, neemt de vingerafdrukken van de asielzoeker af, bepaalt de taal waarin de asielprocedure plaatsvindt en neemt op basis van artikel 51/10 van de wet een verklaring af met betrekking tot de identiteit, de herkomst en de reisweg van de asielzoeker en diens antwoorden op een vragenlijst met betrekking tot de redenen die de asielzoeker ertoe hebben aangezet om een asielaanvraag in te dienen en waarin de mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is, worden verduidelijkt. Deze vragenlijst moet door de ambtenaar van de bevoegde dienst tijdens het gehoor samen met de asielzoeker worden overlopen en ingevuld. Deze verklaring en vragenlijst worden onverwijld overgemaakt aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die een beslissing over de asielaanvraag neemt.

Indien de vreemdeling een volgende asielaanvraag indient in de zin van artikel 51/8 van de wet, is de Dienst Vreemdelingenzaken niet langer bevoegd om deze asielaanvraag te onderzoeken.

Op basis van het nieuwe artikel 51/8 van de wet zal de de bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken bij een volgende asielaanvraag de nodige administratieve verrichtingen doorvoeren en een verklaring afnemen met betrekking tot de door de asielzoeker aangebrachte nieuwe elementen en de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen. Deze verklaring wordt onverwijld overgemaakt aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die nu op grond van het nieuwe artikel 57/6/2 van de wet bevoegd is om te onderzoeken of er bij deze meervoudige asielaanvraag elementen aan de orde zijn of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de Commissaris-generaal de asielaanvraag niet in overweging.

Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, beoogt het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan te passen aan voornoemde wetswijzigingen. Het betreft voornamelijk technische aanpassingen.

Artikelsgewijze commentaar Artikel 1 In artikel 1 wordt de definitie van de « bevoegde dienst » van artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten verduidelijkt. De bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken is belast met het onderzoek en de behandeling van de asielaanvragen op basis van de artikelen 51/5, 51/8 en 51/10, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken enkel nog een onderzoeks- en beslissingsbevoegdheid in het kader van artikel 51/5 van de wet (vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van de asielaanvraag).

In het kader van de artikelen 51/8 en 51/10 van de wet heeft de Dienst Vreemdelingenzaken louter een administratieve rol, met name de registratie van de asielaanvraag met de nodige administratieve verrichtingen, de afname van een verklaring en vragenlijst, die hij onverwijld moet overmaken aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Artikel 2 In artikel 2 wordt artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten aangevuld. Er wordt voorzien dat de informatiebrochure die aan de asielzoeker wordt verstrekt op het moment dat hij een asielaanvraag indient, een aantal inlichtingen dient te bevatten met betrekking tot de verwerking en de verdere verwerking van de persoonsgegevens van de asielzoeker door de asielinstanties op basis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna afgekort privacywet).

Aangezien de persoonsgegevens betreffende de asielzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken zelf worden verkregen, is zij, als verantwoordelijke voor de verwerking, op grond van artikel 9, § 1, privacywet verplicht om de asielzoeker een aantal inlichtingen te verstrekken om een eerlijke verwerking te waarborgen zoals de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers of de categorieën van ontvangers, het bestaan van een recht op mededeling en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben (artikelen 10 en 12 Privacywet) alsmede de procedures om die rechten te doen gelden. Deze inlichtingen moeten worden verstrekt uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen. Om aan deze verplichting tegemoet te komen, worden deze inlichtingen opgenomen in de informatiebrochure die aan de asielzoeker wordt verstrekt op het moment dat hij een asielaanvraag indient overeenkomstig artikelen 50, 50bis, 50ter of 51 van de wet.

Artikelen 3 tot 9 en artikelen 11 en 12 De artikelen 3 tot 9 en de artikelen 11 en 12 bevatten louter technische aanpassingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, enerzijds, gelet op de inperking van de bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken (geen beslissingsbevoegdheid meer bij meervoudige asielaanvragen in het kader van artikel 51/8 van de wet) en, anderzijds, gelet op de wettelijke verplichting om tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken de op grond van artikel 51/10 van de wet verstrekte vragenlijst van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen samen met de asielzoeker te overlopen en in te vullen (zie toelichting onder artikel 10).

Artikel 10 Artikel 10 voorziet in een aanpassing van artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten.

Het nieuw artikel 51/10 van de wet voorziet nu dat de vragenlijst van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken door de ambtenaar van de bevoegde dienst samen met de asielzoeker en, in voorkomend geval, met behulp van een tolk, moet worden overlopen en ingevuld.

Artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten wordt bijgevolg in die zin aangepast. De asielzoeker heeft niet langer de keuze tussen het zelf invullen en terugbezorgen van de vragenlijst aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen of de staatlozen of het invullen van de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken samen met de ambtenaar van de bevoegde dienst en een tolk.

Alle asielzoekers worden nu op gelijke manier behandeld. Bijgevolg wordt er ook geen kopie meer van de ingevulde vragenlijst aan de asielzoeker meegegeven.

Noch de wet, noch de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus leggen bovendien aan de Dienst Vreemdelingenzaken de verplichting op om een kopie van de ingevulde vragenlijst te verstrekken.

Aan de asielzoeker worden er voldoende garanties geboden tijdens het gehoor van de Dienst Vreemdelingenzaken. Artikel 17 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten voorziet immers dat de verklaring en de vragenlijst met behulp van de tolk worden voorgelezen, en, indien nodig, verbeterd en dat de asielzoeker deze documenten daarna moet ondertekenen. Indien de asielzoeker weigert de verklaring en/of de vragenlijst te ondertekenen, wordt hiervan melding gemaakt op deze documenten evenals van de redenen waarom hij weigert om ze te ondertekenen.

De asielzoeker heeft ook nog steeds de mogelijkheid om kort na het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken zelf of met behulp van een advocaat bijkomende elementen in een schriftelijke verklaring voor te brengen en te bezorgen aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, rekening houdend met de medewerkingsplicht en de bewijslast (Memorie van toelichting bij de wet van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II type wet prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, p. 18) Een tweede aanpassing in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten heeft betrekking op het nieuw artikel 51/8 van de wet.

Indien de vreemdeling een volgende asielaanvraag indient in de zin van artikel 51/8 van de wet, stelt de ambtenaar van de bevoegde dienst een verklaring op die, naast de inlichtingen vermeld in het eerste lid van artikel 16, de door de asielzoeker aangebrachte elementen bevat die volgens de asielzoeker nieuwe elementen uitmaken welke de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor internationale bescherming in aanmerking komt, alsmede de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd aangepast, om rekening te houden met de opmerking van de Raad van State in verband met dit punt.

De bevoegde ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken zal zich beperken tot het in ontvangst nemen van de nieuwe elementen die door de asielzoeker worden ingeroepen en het doorgeven van deze elementen aan het CGVS. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt over geen enkele bevoegdheid om de inhoud van deze elementen te beoordelen. Voortaan zal enkel het CGVS bevoegd zijn om dit te doen.

Artikel 13 Artikel 13 voorziet in de opheffing van Hoofdstuk IX en artikel 19 van hetzelfde besluit. Artikel 19 preciseerde dat bronnen die uitdrukkelijk werden geciteerd in een beslissing genomen door de bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken kosteloos konden worden geraadpleegd op de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit is een overbodige bepaling vermits het recht op kosteloze raadpleging van een bestuursdocument van een federale administratieve overheid reeds geregeld wordt in artikel 4 en volgende van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Artikel 14 Artikel 14 voorziet in een aanpassing van het opschrift van hoofdstuk X aangezien dit hoofdstuk dat momenteel enkel van toepassing is op asielzoekers die worden vastgehouden in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats op grond van artikel 74/5 van de wet, nu van toepassing wordt op alle asielzoekers die zich bevinden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet of het voorwerp uitmaken van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68 van de wet.

Artikel 15 Artikel 15 voorziet in een aanpassing van artikel 21van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten en preciseert dat het gehoor van de asielzoeker die zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68 van de wet, in principe binnen de kortst mogelijke tijd zal plaatsvinden. Het huidig artikel 21 voorziet deze specifieke bepaling reeds voor asielzoekers die worden vastgehouden aan de grens. Vermits voor alle asielzoekers die zich bevinden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8, en 74/9 van de wet of het voorwerp uitmaken van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68 van de wet een versnelde procedure geldt bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (zie artikelen 52/2, § 2, 1° en 57/6/2, derde lid, van de wet) en bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (zie artikelen 39/57, § 1, tweede lid en 39/77 van de wet) is het bijgevolg logisch dat deze asielzoekers ook binnen de kortst mogelijke tijd worden gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien deze vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is en vervolgens een volgende asielaanvraag indient in de zin van artikel 51/8 van de wet, dan kan de ambtenaar van de bevoegde dienst aan hem vragen om een schriftelijke verklaring op te stellen omtrent de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor internationale bescherming in aanmerking komt en de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen. Deze schriftelijke verklaring geldt dan als gehoor.

Deze mogelijkheid om het mondeling gehoor te vervangen door het afnemen van een schriftelijke verklaring is toegelaten op basis van artikel 34, § 2, eerste lid, c), van de Richtlijn 2005/85/EG dat het voorafgaand onderzoek bij meervoudige asielaanvragen toestaat op grond van uitsluitend schriftelijke toelichtingen zonder persoonlijk gehoor.

Deze manier van handelen leidt er niet toe dat de toegang voor asielzoekers tot een nieuwe procedure onmogelijk wordt gemaakt, noch tot een daadwerkelijke ontzegging of vergaande inperking van een dergelijke toegang (art. 34, § 2, tweede lid van de Richtlijn 2005/85/EG). Aan deze asielzoeker wordt een vast model van verklaring voorgelegd die vertaald is in de meest courante talen van de asielzoeker (te vergelijken met de informatiebrochure die op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten wordt verstrekt en die in 22 talen werd vertaald). Dit vast model van verklaring bevat twee specifieke vragen, met name de vraag wat de nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt en de vraag naar de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen. Het schriftelijk antwoord van de asielzoeker op dit model van verklaring zal onverwijld worden vertaald en overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die op grond van een individueel en inhoudelijk onderzoek van deze schriftelijk medegedeelde nieuwe elementen binnen de twee werkdagen een beslissing tot al dan niet in overwegingname van de asielaanvraag kan nemen.

Deze werkwijze is verantwoord om de tijdspanne tussen het indienen van een volgende asielaanvraag in de zin van artikel 51/8 door een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, en het nemen van de beslissing door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis van artikel 57/6/2 van de wet zo kort mogelijk te houden.

Artikel 16 Artikel 16 bepaalt dat de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, belast is met de uitvoering van dit besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, Voor de Minister van Justitie, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK ADVIES 53.785/2/V VAN 29 JULI 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JULI 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten HOUDENDE VASTSTELLING VAN BEPAALDE ELEMENTEN VAN DE PROCEDURE DIE DIENEN GEVOLGD TE WORDEN DOOR DE DIENST VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN DIE BELAST IS MET HET ONDERZOEK VAN DE ASIELAANVRAGEN OP BASIS VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN Op 18 juli 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 29 juli 2013.

De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, voorzitter, Jacques Vanhaeverbeek, kamervoorzitter, Martine Baguet, staatsraad, en Bernadette Vigneron, griffier.

Het verslag is opgesteld door Laurence Vancrayebeck, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jacques Jaumotte, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 juli 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Dispositief Artikel 10 1. Bij artikel 10, 2°, van het ontworpen besluit wordt in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten een nieuw derde lid ingevoegd waarin gepreciseerd wordt dat, in het geval van een volgende asielaanvraag, de ambtenaar van de bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken ertoe gehouden is een verklaring op te stellen die « de door de asielzoeker aangebrachte nieuwe elementen bevat die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt ».Zoals deze bepaling is geredigeerd, zou ze de indruk kunnen wekken dat de ambtenaar over een beoordelingsbevoegdheid beschikt : hij er zou er uitsluitend toe gehouden zijn in de verklaring melding te maken van de gegevens die volgens hem nieuwe gegevens uitmaken die de kans aanzienlijk groter maken om als vluchteling erkend te worden of om voor subsidiaire bescherming in aanmerking te komen.

In artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II type wet prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat sluiten (1), wordt bepaald dat de minister of zijn gemachtigde « een verklaring af(neemt) van de asielzoeker met betrekking tot de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt ».

Tijdens de bespreking in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer, heeft de Staatssecretaris in dat verband verklaard dat « de (Dienst Vreemdelingenzaken) geenszins een waardeoordeel uitspreekt over de aanvraag. Het zal enkel het nieuwe element ontvangen en onverwijld doorsturen naar het CGVS. Enkel het CGVS zal het nieuwe element inhoudelijk beoordelen » (2).

Teneinde elke rechtsonzekerheid te voorkomen, zou het beter zijn om in het ontworpen artikel 16, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten te bepalen dat de ambtenaar van de bevoegde dienst een verklaring opstelt « die de door de asielzoeker aangebrachte elementen bevat die volgens de asielzoeker nieuwe elementen uitmaken welke de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt ». 2. Artikel 10, 2°, van het ontworpen besluit strekt voorts tot de opheffing van de verplichting om aan de asielzoeker een kopie mee te geven van de vragenlijst die ingevuld is tijdens de hoorzitting.In het verslag aan de Koning wordt in dat verband overigens bepaald dat noch de wet, noch richtlijn 2005/85/EG aan de Dienst Vreemdelingenzaken de verplichting opleggen om een kopie van de ingevulde vragenlijst te verstrekken. Er behoort evenwel op gewezen te worden dat krachtens artikel 32 van de Grondwet ieder, in principe, het recht heeft om een afschrift van een bestuursdocument te krijgen.

Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur kan elke asielzoeker die een afschrift van de ingevulde vragenlijst zou wensen te ontvangen, dan ook een schriftelijke aanvraag richten aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins. _______ Nota's (1) Nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.(2) Zie het verslag van de commissie (Parl.St, Kamer 2012-2013, nr. 2555/4, 14).

17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 51/8, ingevoegd door de wet van 15 juli 1996 en gewijzigd bij de wetten van 15 september 2006, 22 december 2008 en 8 mei 2013, artikel 51/10, ingevoegd door de wet van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II type wet prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juli 2013;

Gelet op advies 53.785/2/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 be type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vernummerd en gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden in de bepaling onder 1° de woorden « het onderzoek van de asielaanvragen op basis van » vervangen door de woorden « het onderzoek en de behandeling van de asielaanvragen op basis van de artikelen 51/5, 51/8 en 51/10 van ».

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, wordt aangevuld met de bepalingen onder 12° en 13°, luidende : « 12° het feit dat de persoonsgegevens van de asielzoeker door de asielinstanties worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en dat zij deze persoonsgegevens kunnen uitwisselen, uitsluitend om hun verplichtingen die voortvloeien uit Europese of nationale regelgeving na te komen;13° het recht op mededeling aan de asielzoeker van de hem betreffende gegevens die worden verwerkt en het recht te verzoeken om de hem betreffende onjuiste gegevens recht te laten zetten of de hem betreffende onrechtmatig verwerkte gegevens te laten verwijderen, alsmede de procedures om die rechten te doen gelden, met inbegrip van de contactgegevens van de bevoegde dienst en van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ».

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « en, desgevallend, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst » vervangen door de woorden « en de vragenlijst »;2° in het tweede lid worden de woorden « artikel 51/8, eerste lid, of » opgeheven.

Art. 4.Het opschrift van hoofdstuk V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, wordt vervangen als volgt : « HOOFDSTUK V. - Verplichtingen van de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor voorzien in de artikelen 51/8 en 51/10 van de wet en met het onderzoek van de asielaanvragen en de beslissingen voorzien in artikel 51/5 van de wet. »

Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « de artikelen 51/8 of 51/5 » vervangen door de woorden « artikel 51/5 »;2° in paragraaf 3 worden de woorden « de artikelen 51/8 of 51/5 » vervangen door de woorden « artikel 51/5 ».

Art. 6.Het opschrift van hoofdstuk VI van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « HOOFDSTUK VI. - Opleiding en vorming van de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor voorzien in de artikelen 51/8 en 51/10 van de wet en met het onderzoek van de asielaanvragen en de beslissingen voorzien in artikel 51/5 van de wet. »

Art. 7.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de woorden « die beslissingen, voorzien in de artikelen 51/8 of 51/5 van de wet, nemen » vervangen door de woorden « van de bevoegde dienst ».

Art. 8.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de woorden « belast met het gehoor van de asielzoekers en de ambtenaren belast met het onderzoek van de asielaanvraag en de beslissing voorzien in de artikelen 51/8 of 51/5 van de wet, » vervangen door de woorden « van de bevoegde dienst ».

Art. 9.In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « onderzocht » vervangen door het woord « behandeld ».

Art. 10.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De ambtenaar van de bevoegde dienst belast met het gehoor zoals voorzien in artikel 51/10 van de wet verstrekt ook een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt tijdens het gehoor samen met de asielzoeker en, in voorkomend geval, met behulp van een tolk door de ambtenaar overlopen en ingevuld. »; 2° Tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Indien de asielzoeker een volgende asielaanvraag indient in de zin van artikel 51/8 van de wet, stelt de ambtenaar van de bevoegde dienst een verklaring op die, naast de inlichtingen vermeld in het eerste lid, de door de asielzoeker aangebrachte elementen bevat die volgens de asielzoeker nieuwe elementen uitmaken welke de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt, alsmede de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen.»; 3° in het vroegere derde lid dat het vierde lid wordt, worden in de eerste zin de woorden « en, desgevallend, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst » vervangen door de woorden « en de vragenlijst »;4° in het vroegere derde lid dat het vierde lid wordt, worden in de tweede zin de woorden « en, desgevallend, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst » vervangen door de woorden « en de vragenlijst ».

Art. 11.In artikel 17 van hetzelfde besluit,vervangen bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « en, desgevallend, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst » vervangen door de woorden « en de vragenlijst »;2° in het derde lid worden de woorden « en, desgevallend, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst » vervangen door de woorden « of de vragenlijst ».

Art. 12.In artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de woorden « de artikelen 51/8 of 51/5 » vervangen door de woorden « artikel 51/5 ».

Art. 13.Hoofdstuk IX van hetzelfde besluit, bevattende artikel 19, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, wordt opgeheven.

Art. 14.Het opschrift van hoofdstuk X van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « HOOFDSTUK X. - Specifieke bepalingen met betrekking tot asielzoekers die zich bevinden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet of het voorwerp uitmaken van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68 van de wet. »

Art. 15.Artikel 20 van hetzelfde besluit, opgeheven bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, wordt hersteld als volgt : « Het gehoor van de asielzoeker die zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68 van de wet, door een ambtenaar van de bevoegde dienst, heeft binnen de kortst mogelijke tijd plaats.

Indien deze vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is en een volgende asielaanvraag indient in de zin van artikel 51/8 van de wet, dan kan de ambtenaar van de bevoegde dienst aan hem vragen om een schriftelijke verklaring op te stellen omtrent de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt en de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen. Deze schriftelijke verklaring geldt dan als gehoor. »

Art. 16.De Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 17 augustus 2013.

FILIP Van Koningswege : Voor de Minister van Justitie, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^