Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 22 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie
numac
2013009392
pub.
22/08/2013
prom.
17/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie sluiten houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, de artikelen 68, 69, 70, 71, 72 en 73;

Gelet op de wet van 23 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten sluiten tot opheffing van de rol van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten, de artikelen 11 en 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van sluiten tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998003629 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998010075 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier sluiten tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier;

Gelet op het advies CON/2011/28 van 25 maart 2011 van de Europese Centrale Bank : Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 26 juli 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat de wet van 23 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten sluiten tot opheffing van de rol van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten op 1 september 2013 in werking treedt.

Dat het bijgevolg voor de rechtszekerheid aangewezen is dat de Koning tegen die datum voorziet in de noodzakelijke overgangsbepalingen.

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van sluiten, wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van sluiten tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 1998, wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden « Bijlage II » vervangen door de woorden « bijlage I ».

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven;b) de woorden « bijlage IV » worden vervangen door de woorden « bijlage II ».

Art. 6.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 1998, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 1998, wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 1998, wordt opgeheven.

Art. 9.De bijlagen I tot IV, waarvan het model gevoegd is bij hetzelfde besluit, worden vervangen door de Bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 10.Het koninklijk besluit van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998003629 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, wordt opgeheven.

Art. 11.Het koninklijk besluit van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998010075 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier sluiten tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, wordt opgeheven.

Art. 12.De gegevens uit het repertorium dat door de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten werd gehouden, die door haar werden overgezonden aan de bevoegde voorzitters van de rechtbanken van koophandel, zijn bij haar raadpleegbaar middels schriftelijke aanvraag die per post of via e-mail wordt verzonden.

De aanvraag wordt ingediend door middel van het aanvraagformulier dat op de website van de Nationale Bank van België ter beschikking wordt gesteld of bij haar kan worden aangevraagd. De aanvraag bevat een duidelijke identificatie van de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de aanvraag betrekking heeft.

De gegevens worden in papiervorm door de Nationale Bank van België per post verzonden aan de aanvrager.

Art. 13.Voor de in artikel 12 vermelde raadpleging is aan de Nationale Bank van België een vergoeding verschuldigd van 11,92 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de raadpleging betrekking heeft, exclusief portokosten, eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 14.De raadpleging bedoeld in artikel 12 is kosteloos voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wat betreft de op zijn naam in het repertorium geregistreerde gegevens. De betaling van de vergoeding vastgesteld in artikel 13 is niettemin verschuldigd voor de conform dit artikel ingediende aanvragen wanneer zij verstuurd worden binnen een periode van minder dan één maand volgend op een gelijkaardige aanvraag.

De betrokken natuurlijke persoon voegt hiertoe bij zijn gedagtekende en ondertekende aanvraag een duidelijk leesbare recto-verso kopie van zijn identiteitsbewijs.

De betrokken rechtspersoon vermeldt in zijn aanvraag zijn ondernemingsnummer, maatschappelijke benaming, rechtsvorm en het adres van zijn maatschappelijke zetel. De aanvraag moet gedagtekend en ondertekend zijn door een natuurlijke persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Bij de aanvraag wordt het bewijs gevoegd dat deze natuurlijke persoon gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, alsook een duidelijk leesbare recto-verso kopie van zijn identiteitsbewijs. Het antwoord wordt door de Nationale Bank van België verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of, bij ontstentenis ervan, naar het adres zoals vermeld in de aanvraag.

Art. 15.§ 1. Treden in werking op de door de Minister van Justitie te bepalen datum en ten laatste op 1 september 2013 : a) de artikelen 68, 69, 70, 71, 72 en 73 van de wet van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie sluiten houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie;b) de wet van 23 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten sluiten tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten;c) dit besluit. § 2. Volgende bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de protestakten waarvan de Nationale Bank van België in haar hoedanigheid van centrale depositaris van protesten uiterlijk op de dag voor de in § 1 bepaalde datum een eensluidend verklaard afschrift heeft ontvangen : a) de artikelen 68, 69, 70, 71, 72 en 73 van de wet van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie sluiten houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie;b) de artikelen 9 en 11 van de wet van 23 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten sluiten tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten;c) de artikelen 6, 7, 8 en 10 van dit besluit. Voor de in het eerste lid bedoelde gevallen gelden de bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit. § 3. De artikelen 12, 13 en 14 treden buiten werking drie jaar na de dagtekening van het laatste in het repertorium van de Nationale Bank van België opgenomen protest of op het moment waarop de relevante informatie uit dit repertorium wordt overgenomen in het centraal bestand van berichten dat wordt bedoeld in artikel 1389bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek, indien dit gebeurt voor het verstrijken van voormelde driejarige termijn.

Art. 16.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, K. GEENS

Bijlagen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten Bijlage I en II bij het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van sluiten tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes Bijlage I Protestakte opgesteld overeenkomstig artikel 6 van de Protestwet

Referte :


I. Gegevens betreffende het protest


- Protest wegens : - Opgesteld door : o Naam : o Adres : - Op verzoek van : o Naam : o Adres : o Evt. ondernemingsnummer : - Voor een bedrag van : EUR - Plaats : - Datum :

II. Gegevens betreffende het effect


- Aard : - Trekker : - Vervaldag : - Bedrag : EUR

III. Protest opgesteld tegen :


- Naam : - Bank :

IV. Reden van de weigering :

V. Bericht overhandigd aan :


Handtekening van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder


Bijlage II Bericht opgesteld overeenkomstig artikel 7 van de protestwet Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . bevestigt dat protest wegens . . . . . . . . . . werd opgemaakt. van volgend effect : . . . . . ten bedrage van . . . . .

Het protest werd opgemaakt op verzoek van (1)

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Te . . . . ., op . . . . . (handtekening) (1) Naam, voornamen, adres, en in voorkomend geval het ondernemingsnummer. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 augustus 2013 tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^