Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013204378
pub.
28/08/2013
prom.
17/08/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten van stoffering en van houtbewerking


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, artikel 35/1, § 1, 1°, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van 11 februari 2013, en artikel 35/3, § 3, tweede lid, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 29 maart 2012;

Gelet op het eenparig advies van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, gegeven op 12 december 2012;

Gelet op advies 53.628/1 van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De activiteiten bedoeld in artikel 35/1, § 1, 1°, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zijn de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 2.Het minimumloon bedoeld in artikel 35/3, § 3, tweede lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers is het loon waarop de werknemer, bedoeld in hetzelfde artikel 35/3, § 3, tweede lid, recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

Art. 3.De referteperiode bedoeld in artikel 35/3, § 3, tweede lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, is één jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers, heeft laten uitvoeren.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^