Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 27 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium CABIDEX, bvba" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013262
pub.
27/08/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013262

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium CABIDEX, bvba" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van strafvordering, artikel 44bis, § 4;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, de artikelen 62ter, § 4, en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, artikel 19 en bijlage 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 februari 2017 tot voorlopige erkenning van het " Laboratorium CABIDEX, bvba" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer;

Overwegende dat dit laboratorium geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en aldus over voldoende technische en kwalitatieve bekwaamheid beschikt;

Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van master in de geneeskunde, master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling, master in de chemie, master in de biomedische wetenschappen of master in de bio-ingenieurwetenschappen, en die anderzijds bewijst dat hij ten minste over vijf jaren professionele ervaring beschikt in het domein van de medico-legale toxicologie;

Overwegende dat dit laboratorium jaarlijks met succes deelneemt aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Overwegende dat in dit laboratorium het onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de Europese Unie bevindt;

Overwegende dat dit laboratorium, voor het verval van de voorlopige erkenning die 18 maanden geldig was vanaf 17 februari 2017, een erkenning onder de toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 heeft aangevraagd en bekomen;

Op de voordracht van de Minister van Justitie Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het "LABORATORIUM CABIDEX, BVBA", rue de la Métallurgie 4 - 4530 Villers-le-Bouillet wordt, onder nummer 2018/SANG/Cabidex/B/AD/003, erkend als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 februari 2017 tot voorlopige erkenning van het "Laboratorium CABIDEX, bvba" als laboratorium voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 augustus 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^