Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013412
pub.
31/08/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013412

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, werd gewijzigd bij wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040465 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/5 type wet prom. 31/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de k type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake type wet prom. 31/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017031011 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake.

De wetgever voorziet in de uitbreiding van het centraal register van testamenten met de gegevens die betrekking hebben op de "verklaringen van behoud" en de "erfovereenkomsten" zoals deze worden geregeld in de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040465 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/5 type wet prom. 31/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de k type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake type wet prom. 31/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017031011 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen sluiten.

Het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten voorzag niet in de registratie van deze gegevens. Het betreft immers een nieuwe wettelijk toegelaten rechtsfiguur die op dat ogenblik nog niet geregeld was.

Het koninklijk besluit van 19 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten bevat de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de verklaringen van behoud.

Het koninklijk besluit dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, bevat de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de erfovereenkomsten en betreft alzo de loutere uitvoering en de inwerkingtreding van de principes vastgesteld in de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040465 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/5 type wet prom. 31/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de k type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake type wet prom. 31/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017031011 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen sluiten.

Artikelsgewijze commentaar Artikel 1 In het eerste artikel worden de definities gegeven van een aantal begrippen welke verder in het koninklijk besluit gehanteerd worden.

Hieraan word het begrip "erfovereenkomsten" toegevoegd met de volgende omschrijving: de erfovereenkomsten in de zin van Titel IIbis van Boek III in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Artikel 2 wijzigt het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten opdat de gegevens van de erfovereenkomsten voortaan verplicht ingeschreven zouden worden in het centraal register van testamenten. Ook de erfovereenkomsten hebben een invloed op de afwikkeling van een nalatenschap waardoor er zich een zekere publiciteit opdrong.

Artikel 3 De registers bevatten een aantal gegevens, geldend op het ogenblik van de inschrijving. Er wordt immers een "foto" genomen van de gegevens van de partijen en van de informatie die op hen betrekking hebben op het ogenblik van de inschrijving ervan in het register, zonder daarbij naderhand rekening te houden met enige wijzigingen.

Artikel 4 Artikel 4 wijzigt artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten, dat de toegang regelt tot het centraal register van testamenten, teneinde rekening te houden met dit nieuw type van akten, de erfovereenkomsten. Gelet op dit nieuw instrument van successieplanning, diende de toegang tot de gegevens van het register op verschillende niveaus te worden geregeld in functie van het al dan niet in leven zijn van de partijen en in functie van de verzoeker tot raadpleging.

De toegang tot de gegevens van het register wordt, gedurende het leven van de persoon wiens gegevens zijn opgenomen in het register, beperkt tot de persoon zelf, uiteraard enkel voor de gegevens die op hem betrekking hebben en de gegevens van de akte. Voor de partijen bij de erfovereenkomst wordt dit aangevuld met de gegevens van de toekomstige erflater. Indien de partij bij de erfovereenkomst meerdere erfovereenkomsten zou hebben ondertekend, is het van belang de gegevens van deze akten te kunnen koppelen aan de betrokken nalatenschap.

Daarnaast heeft de notaris of de diplomatieke zending die de akte heeft opgemaakt of aan wie het holografisch testament ter hand werd gesteld of in bewaring werd gegeven, toegang tot de gegevens die door hem werden ingebracht in het register.

Ook de notaris die gelast is met de opmaak van een nieuwe schenking, een nieuwe erfovereenkomst, of een nieuwe uiterste wilsbeschikking voor dezelfde toekomstige erflater, heeft, gedurende diens leven, toegang tot zijn gegevens van de eventuele erfovereenkomsten die al werden opgemaakt. Het is van belang dat de notaris, nog voor de opmaak van de nieuwe akte, kennis kan nemen van reeds bestaande erfovereenkomsten die deze persoon al zou hebben opgemaakt. Aldus kan de notaris aangepast advies geven aan deze persoon.

Bovendien hebben de erfgenamen in de rechte nederdalende lijn van de partij(en) bij de erfovereenkomst toegang tot de gegevens die op deze partij(en) betrekking hebben, indien deze partij(en) overlijdt voor de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft. Het betreft een bijzondere situatie waarbij de partij bij de erfovereenkomst zou overlijden nog voor de toekomstige erflater. Aangezien de erfgenamen van de partij bij de erfovereenkomst ook gehouden zijn door deze erfovereenkomst, is het van belang dat zij hiervan kennis kunnen nemen, ook tijdens het leven van de toekomstige erflater. Zij dienen zich te richten tot de notaris van hun keuze opdat deze laatste voorafgaandelijk kan nagaan of zij inderdaad de erfgenamen in de rechte nederdalende lijn zijn en dus gerechtigd zijn deze informatie te verkrijgen. De notaris zal dan, na verificatie, de raadpleging uitvoeren namens deze persoon/personen.

Ten aanzien van derden wordt de toegang tot deze gegevens slechts toegelaten na het overlijden van de beschikker of de schenker die een verklaring van behoud heeft opgemaakt of de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, na voorlegging van een overlijdensakte of enig ander document waaruit zijn overlijden blijkt. Bij het overlijden van de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, worden de gegevens van de partijen bij de erfovereenkomst niet weergegeven aangezien deze personen in principe nog in leven zijn en hun gegevens nog moeten worden beschermd.

Het verzoek tot raadpleging moet worden gericht aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, databankbeheerder van het register.

Het verzoek tot raadpleging moet de nodige gegevens bevatten om een gerichte opzoeking in de databank te kunnen uitvoeren. Ook de gegevens van de verzoeker zijn van belang om zijn toegang tot de gegevens te kunnen bepalen overeenkomstig § 1 van dit artikel.

Artikel 5 Artikel 15 bepaalt de tarieven voor de inschrijvingen van de gegevens in de registers.

Per persoon worden 15 euro inschrijvingskosten aangerekend, met een maximum van 60 euro in totaal. Dit geldt ten aanzien van elke rechtshandeling die een erfovereenkomst inhoudt. Wanneer de ouders samen een erfovereenkomst opmaken met hun gemeenschappelijke kinderen is dit een globale erfovereenkomst die één rechtshandeling inhoudt.

Daarentegen, indien er ook niet gemeenschappelijke kinderen betrokken zijn en partij worden bij de erfovereenkomst, zijn dit afzonderlijke rechtshandelingen per ouder waarover afzonderlijke inschrijvingen vereist zijn.

Artikel 6 Het besluit treedt in werking op 1 september 2018, datum van inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040465 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/5 type wet prom. 31/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de k type wet prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake type wet prom. 31/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017031011 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen sluiten.

Artikel 7 Artikel 7 bepaalt dat de verdere uitvoering van het voorliggend besluit is opgedragen aan de bevoegde ministers.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 63.573/2 van 20 juni 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten' Op 24 mei 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 20 juni 2018. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Luc DETROUX en Patrick RONVAUX, staatsraden, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Pauline LAGASSE, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 juni 2018.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten 'op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF In het derde lid dient naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, en niet meer naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te worden verwezen.

DISPOSITIEF Artikel 4 1. In het ontworpen artikel 9, § 1, 2°, dient een komma te worden toegevoegd na de woorden "consulaire posten in het buitenland", zodat duidelijk is dat de woorden "voor de gegevens van de akten die door hen in het register werden ingeschreven" zowel op de notarissen als op de diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland betrekking hebben. In de Nederlandse tekst van dezelfde ontworpen bepaling schrijve men bovendien "alsook voor de Belgische diplomatieke zendingen" in plaats van "alsook de Belgische diplomatieke zendingen". 2. In het ontworpen artikel 9, § 1, 1°, 4° en 5°, dient uitdrukkelijk te worden vermeld, zoals dat geschiedt in de commentaar op dat artikel, tot welke gegevens elk van de bedoelde personen toegang heeft, met inachtneming van het recht op eerbiediging van het privéleven. De griffier, Béatrice DRAPIER De voorzitter, Pierre VANDERNOOT

17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 5 en 6 van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten;

Gelet op het advies nr. 48/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 13 juni 2018;

Gelet op het advies 63.573/2 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 september 1986 waarbij aan notarissen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002000333 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002000342 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Blindenzorg Licht en Liefde gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten wordt de bepaling onder 2/2 ingevoegd, luidende: "2/2. erfovereenkomst: de erfovereenkomsten in de zin van Titel IIbis van Boek III in het Burgerlijk Wetboek;"

Art. 2.Artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende: "4°. de erfovereenkomsten.".

Art. 3.In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) een bepaling 1° /2 wordt ingevoegd, luidende: "1° /2 Van de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, in de gevallen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° : a) naam en voorna(a)m(en);b) identificatienummer;c) geboortedatum en -plaats; d) adres of opgegeven woonplaats;" b) een bepaling 1° /3 wordt ingevoegd, luidende: "1° /3 Van de partij(en) bij de erfovereenkomst, in de gevallen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° : a) naam en voorna(a)m(en);b) identificatienummer;c) geboortedatum en -plaats; d) adres of opgegeven woonplaats;"

Art. 4.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: «

Art. 9.§ 1. De gegevens opgenomen in het centraal register van testamenten zijn toegankelijk voor: 1° de persoon wiens gegevens werden opgenomen in het register overeenkomstig artikel 6, § 2, voor wat betreft de gegevens die op hem betrekking hebben en de gegevens van de akte.Voor de partijen bij de erfovereenkomst wordt dit aangevuld met de gegevens van de toekomstige erflater; 2° de notarissen, alsook voor de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, voor de gegevens van de akten die door hen in het register werden ingeschreven;3° de notaris die gelast is met de opmaak hetzij van een schenking, hetzij van een erfovereenkomst, hetzij van een uiterste wilsbeschikking, voor de zelfde toekomstige erflater;in dat geval, zijn enkel de gegevens met betrekking tot de erfovereenkomsten opgemaakt in het raam van de toekomstige nalatenschap van deze laatste toegankelijk; 4° de vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn van de partij bij de erfovereenkomst, voor wat betreft de gegevens die op deze partij bij de erfovereenkomst betrekking hebben, in geval van overlijden van deze partij bij de erfovereenkomst vóór de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, door tussenkomst van een notaris naar keuze;5° éénieder, na het overlijden van de beschikker, of van de schenker die een verklaring van behoud heeft opgemaakt, of van de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, na voorlegging van een uittreksel uit de overlijdensakte of enig ander document waaruit het overlijden blijkt.Bij het overlijden van de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, worden de gegevens van de partijen bij de erfovereenkomst niet weergegeven. § 2. De gegevens opgenomen in het centraal register van testamenten worden geraadpleegd bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, door middel van de door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ontwikkelde toepassing, aan de hand van een authentificatiemodule van de elektronische identiteitskaart of een passend systeem dat een gelijkwaardig beveiligingsniveau waarborgt.

Het verzoek tot raadpleging bevat de volgende gegevens: 1° de gegevens van de verzoeker, met aanduiding van zijn identificatienummer tenzij het een notaris of een Belgische diplomatieke zending of consulaire post in het buitenland betreft;2° datum van het verzoek tot raadpleging;3° de gegevens betreffende de persoon die het voorwerp is van de opzoeking: a) naam en voorna(a)m(en);b) het identificatienummer indien de verzoeker gemachtigd is dit te gebruiken in het raam van dit doeleinde.Indien de verzoeker niet gemachtigd is het identificatienummer te gebruiken, de geboortedatum en -plaats.

Art. 5.In artikel 15, § 1, van hetzelfde besluit, worden het eerste en het tweede lid aangevuld met de woorden "met een maximum van 60 euro".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 7.De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^