Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 06 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018040263
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040263

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 Wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 (Overeenkomst geregistreerd op 8 februari 2018 onder het nummer 144467/CO/301.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd en op de havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" op hierna vermelde wijze :

Art. 2.De tekst van artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst : "Het fonds heeft tot doel : a) Aan de havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui voordelen toe te kennen zoals hieronder bepaald : 1.aan de havenarbeiders van de pool die ingedeeld zijn bij de beroepscategorieën havenarbeider algemeen werk, dokautovoerder, dokautovoerder-kraanman, dekman, kuiper of markeerder en die behoren tot de rang A : alle voordelen voorzien bij artikel 4; 2. aan de havenarbeiders van de pool die ingedeeld zijn bij de beroepscategorieën havenarbeider algemeen werk, dokautovoerder, dokautovoerder-kraanman, dekman, kuiper of markeerder en die behoren tot de rang B : alle voordelen voorzien bij artikel 4, uitgenomen de voordelen voorzien bij artikel 4, § 1, 1bis en 17;3. aan de havenarbeiders van de pool die ingedeeld zijn bij de beroepscategorieën havenarbeider algemeen werk vast dienstverband, containermarkeerder vast dienstverband, kuiper vast dienstverband, walkraanman, foreman, ceelbaas, conterbaas, assistent-chef markeerder, chef-markeerder, dokautovoerder-kraanman/speciale tuigen, walkraanman/speciale tuigen of containerschadevaststeller : de voordelen voorzien bij artikel 4, § 13, 14, 15, 16 en 17;4. aan de vaklui : de voordelen voorzien bij artikel 4, § 13 en 14;5. aan de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat : de voordelen voorzien bij artikel 4, § 13 en 14;6. aan de havenarbeiders die niet opgenomen worden in de pool : de voordelen voorzien bij artikel 4, § 13 en 14;b) De inrichting van het aanvullend sectoraal sociaal pensioenstelsel voor het Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen, waarbij de opdracht beperkt is tot : - de eventuele organisatie van de doorstroming van de noodzakelijke gegevens; - de eventuele organisatie van financiële doorstroming; - het toezicht op de algemene werking en op de resultaten van de pensioeninstelling; - het toezicht op het solidariteitsluik, beheerd door de pensioeninstelling; - het informeren van de aangeslotenen voor zover de pensioeninstelling dit niet doet; - de vaststelling van de modaliteiten en procedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering; - de eventuele uitvoering van andere wettelijke verplichtingen in het kader van de wetgeving over de aanvullende pensioenen; c) Het innen van bijdragen ter financiering van het fonds ten laste van de werkgevers die de arbeiders onder a) vermeld tewerkstellen, alsook van de bijdragen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2004 tot instelling van een sectoraal sociaal aanvullend pensioenstelsel;d) Het innen van de bijzondere bijdrage ten laste van de werkgevers die de arbeiders onder a) vermeld tewerkstellen, bestemd voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders;e) Het innen van de bijdrage permanente vorming ten behoeve van de opleiding, her- en bijscholing ten laste van de werkgevers die de arbeiders onder a) vermeld tewerkstellen; f) Het innen van een bijdrage ter financiering van de kosten van de eerstehulpverlening bij arbeidsongevallen.".

Art. 3.In artikel 4, § 1, 3, in het eerste lid wordt "1 april 2015 tot en met 30 september 2017" vervangen door "1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2019".

In het tweede lid wordt "30 september 2017" vervangen door "31 maart 2019".

Art. 4.In artikel 4, § 7ter en artikel 4, § 20 wordt telkens in de laatste zin het woord "compensatiefonds" vervangen door het woord "fonds".

Art. 5.In artikel 4, § 21 worden in de eerste en de tweede alinea de woorden "en vaklui" geschrapt.

Art. 6.In artikel 16 wordt "30 september 2017" vervangen door "31 december 2017".

Vervolgens wordt "1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017" vervangen door "1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019". Bovendien worden in hetzelfde artikel de percentages "1,65 pct." en "14,77 pct." vervangen door respectievelijk "1,75 pct." en "13,60 pct.".

Art. 7.In artikel 16bis wordt "30 september 2017" vervangen door "31 december 2017".

Vervolgens wordt "1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017" vervangen door "1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019". Bovendien wordt in hetzelfde artikel het percentage "1,65 pct." vervangen door "1,75 pct.".

Art. 8.In artikel 16ter wordt "30 september 2017" vervangen door "31 december 2017".

Vervolgens wordt de tekst van hetzelfde artikel volledig vervangen door volgende tekst : "De werkgevers storten een solidariteitsbijdrage van 2,50 pct. aan het fonds berekend op de door de werkgevers betaalde lonen en vergoedingen onderhevig aan RSZ van de arbeiders vermeld in artikel 3, a), 1., 2., 3. en 6.evenals van de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui die uit de pool werden gerekruteerd.".

Art. 9.In artikel 16quater wordt de zinsnede "de arbeiders vermeld in artikel 3, a), 1., 2., 3., 4. en 5." vervangen door de zinsnede "de arbeiders vermeld in artikel 3, a)".

Art. 10.Artikel 16quinquies wordt vervangen door volgende tekst : "De bijdrage permanente vorming vermeld in artikel 3, e) is voor onbepaalde duur en bedraagt voor de arbeiders vermeld in artikel 3, a), 1., 2., 3. en 6. 1,34 pct. op de brutolonen en voor de arbeiders vermeld in artikel 3, a), 4. en 5. 0,38 pct., met uitzondering van de magazijnarbeiders waarvoor de bijdrage vastgesteld wordt op 2,38 pct. op de brutolonen. Het fonds stelt de aldus ontvangen middelen ter beschikking van de Vormingscel Antwerpen.".

Art. 11.Er wordt een nieuw artikel 16sexies ingevoerd als volgt : "De bijdrage ter financiering van de kosten van de eerstehulpverlening bij arbeidsongevallen, vermeld in artikel 3, f), is voor onbepaalde duur en bedraagt voor de arbeiders vermeld in artikel 3, a), 4. en 5. 0,55 pct. op de brutolonen. Het fonds stelt de aldus ontvangen middelen ter beschikking van de V.Z.W. "Sociale Inrichting der Werkgevers aan de haven van Antwerpen".".

Art. 12.In artikel 19 wordt een punt 4. "kosten verbonden aan het doel van het fonds voorzien in artikel 3" toegevoegd.

In hetzelfde artikel wordt de laatste alinea vervangen door volgende tekst : "Zij worden gedekt door de opbrengst van een inhouding op de bijdragen zoals hieronder bepaald : - 7,30 pct. op de bijdrage vermeld in artikel 16, eerste gedachtestreepje.".

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 6, alinea 1, artikel 7, alinea 1 en artikel 8, alinea 1 die uitwerking hebben op 1 oktober 2017.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden die bij een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, die uitwerking heeft de derde dag na datum van verzending.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^