Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 14 september 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203141
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203141

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017 Sectoraal akkoord 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 8 februari 2018 onder het nummer 144448/CO/130) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Zij geldt niet voor de werknemers en werkgevers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op 18 oktober 2007 in het voornoemd paritair comité, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers (koninklijk besluit van 1 juli 2008 - Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008), met registratienummer 85853/CO/130 (gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009).

Onder "werknemers" worden zowel werknemers als werkneemsters verstaan. HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017 - koninklijk besluit van 13 mei 2017 - Belgisch Staatsblad van 24 mei 2017).

Art. 3.Verhoging van de sectorale minimumlonen en van de werkelijke brutolonen met 0,8 pct. vanaf 1 januari 2018. HOOFDSTUK III. - Werkgroep "nachtarbeid"

Art. 4.De sociale partners richten een werkgroep op met als opdracht "de nachtarbeid en de forfaitaire premie" te bestuderen. De voorwaarden voor deze werkgroep zijn : - De werkgroep fungeert onder het voorzitterschap van mevrouw Sophie du Bled, voorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf; - Elke partij kan 3 deelthema's bepalen voor bespreking in de werkgroep; - De vergaderkalender wordt vastgelegd op het moment van de opstart van de werkgroep; - Medewerking (voor adviezen, tussenkomsten, enz.) van externen is toegelaten; - De werkgroep zal haar werkzaamheden beëindigen uiterlijk op 30 juni 2018, behoudens wederzijds akkoord om de termijn te verlengen. HOOFDSTUK IV. - Eindeloopbaan

Art. 5.Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten in het kader van de eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en landingsbanen) : - Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017 tot invoering van het SWT op de leeftijd van 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend; - Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017 tot invoering van het SWT op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen; - Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017 betreffende het SWT op de leeftijd van 59 jaar met een lange loopbaan; - Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen. HOOFDSTUK V. - Koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen

Art. 6.Vanaf de eerstvolgende indexering van de lonen in 2018 gebeuren de aanpassingen op de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt. HOOFDSTUK VI. - Sociale vrede

Art. 7.De partijen verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van deze overeenkomst de sociale vrede in de ondernemingen te handhaven. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en blijft van toepassing tot en met 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^