Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 06 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203464
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203464

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (Overeenkomst geregistreerd op 22 februari 2018 onder het nummer 144679/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten : - in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van 21 maart 2017 tot invoering van stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; - en in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van 21 maart 2017 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.

Art. 3.De aanvullende vergoeding, ingesteld in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, wordt toegekend aan de werknemers die worden ontslagen om een andere reden dan om dringende reden en die voldoen aan de hier verder vermelde voorwaarden.

Art. 4.De leeftijdsvoorwaarde van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015, wordt verlaagd : - tot 58 jaar voor de werknemers die worden ontslagen in 2017; - tot 59 jaar voor de werknemers die ontslagen worden in 2018, voor zover de betrokkene voldoet aan de voorwaarden voorzien door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van de Nationale Arbeidsraad, meer bepaald zoals voorzien in artikel 3, met name een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar als loontrekkende op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De vermelde leeftijdsvoorwaarde van : - 58 jaar moet vervuld zijn uiterlijk op 31 december 2017 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - 59 jaar moet vervuld zijn uiterlijk op 31 december 2018 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Art. 5.Voor al wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad van toepassing, waaronder artikel 4bis dat voorziet in het behoud van de aanvullende vergoeding ten gunste van de werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die het werk als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep hervat.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^