Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 06 september 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de intrekking van de luchthavenidentificatiebadg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203537
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203537

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de (tijdelijke) intrekking van de luchthavenidentificatiebadge (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de (tijdelijke) intrekking van de luchthavenidentificatiebadge.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2018 (Tijdelijke) intrekking van de luchthavenidentificatiebadge (Overeenkomst geregistreerd op 30 april 2018 onder het nummer 145926/CO/140.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens.

Onder "werknemers" wordt begrepen : de arbeiders en arbeidsters van werkgevers bedoeld in § 1 aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035;b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract". HOOFDSTUK II. - Tijdelijke intrekking van de luchthavenidentificatiebadge

Art. 2.§ 1. Bij weigering of niet verlenging van de luchthavenidentificatiebadge wordt de werkgever schriftelijk op de hoogte gebracht door de (luchthaven)autoriteiten. De werknemer wordt hiervan geïnformeerd door het NVO (Nationale Veiligheid Overheid). § 2. De betrokken werknemer krijgt bij weigering 8 kalenderdagen te tijd om beroep aan te tekenen bij het NVO. § 3. Betrokken werknemer of zijn/haar vakbond of zijn/haar aangestelde dient de werkgever op de hoogte te brengen dat hij/zij in beroep gaat.

Dit door bezorging van een kopie van het beroep, ofwel per e-mail ofwel per aangetekend schrijven aan de bedrijfsleiding. § 4. Indien de werkgever geen bericht ontvangt conform § 3 van de werknemer/vakorganisatie/aangestelde, kan de werkgever, 12 dagen nadat hij geïnformeerd werd over de weigering van toekenning of intrekking van de badge door de luchthavenautoriteiten, schriftelijk melden aan de werknemer dat de arbeidsovereenkomst op datum van weigering gestopt is omwille van overmacht.

Datum van weigering is de datum van melding door de luchthavenautoriteiten aan de werkgever. § 5. Van zodra de werkgever in kennis wordt gesteld van de weigering, zorgt de werkgever voor de documenten C3.2 ten behoeve van de werknemer, waardoor deze administratief en financieel terugvalt op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. § 6. Het staat de werkgever vrij om betrokken werknemer tewerk te stellen op locaties waar geen luchthavenidentificatiebadge nodig is. § 7. De werknemer of de vakorganisatie dient binnen de 10 werkdagen na uitspraak van de beroepsprocedure, de werkgever op de hoogte brengen van het resultaat. § 8. De werknemer bezorgt de werkgever maandelijks schriftelijk op het einde van de maand een verklaring dat de beroepsprocedure nog steeds lopende is, waarop de werkgever het document C3.2 voor de volgende maand aflevert aan de werknemer. Dit herhaalt zich tot afloop van de beroepsprocedure. Bij ontstentenis kan de arbeidsovereenkomst vanaf de 7de kalenderdag stopgezet worden omwille van overmacht. § 9. Indien de badge definitief geweigerd wordt, kan de werkgever schriftelijk melden dat de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer ophoudt te bestaan omwille van overmacht. § 10. Van zodra de badge afgeleverd is, wordt de werknemer zonder enig nadeel terug ingeschakeld in zijn functie zoals voorheen. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 22 maart 2018 en is van onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elke partij middels een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven te gebeuren, gericht aan de tegenpartij en aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^