Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 14 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke finan- ciële inspanning

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203629
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203629

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke finan- ciële inspanning van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en voor de vormingsinspanningen over de jaren 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke financiële inspanning van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en voor de vormingsinspanningen over de jaren 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018 Specifieke financiële inspanning van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en voor de vormingsinspanningen over de jaren 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 9 mei 2018 onder het nummer 146028/CO/128) Voorwoord : - Bij collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017 (nr. 142348/CO/128.02) werd beslist om het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers 128.02" te ontbinden vanaf 1 januari 2018, in het vooruitzicht van de opheffing van de verschillende paritaire subcomités die vallen onder Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten; - Ten gevolge daarvan werden de rechten en de plichten, het actief en het passief van het genoemde fonds voor bestaanszekerheid 128.02 overgebracht naar het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten" (afgekort FBZ ledersector), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 6 september 2017 in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (nr. 141737/CO/128); - Gelet op het advies van Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten gegeven op 6 september 2017, heeft een koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va sluiten (Belgisch Staatsblad van 10 april 2018) de paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten opgeheven; - Deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in de financiële inspanning van het fonds voor bestaanszekerheid van de ledersector voor de nieuwe aanwervingen en de opleidingsinitiatieven voor de jaren 2017-2018 van de werkgevers die vallen onder de activiteit "schoeiselnijverheid" onder de RSZ-categorie "069", in de voortzetting van de tweejaarlijkse collectieve arbeidsovereenkomsten over hetzelfde onderwerp gesloten onder het oude Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (PC 128) ressorteren en die actief zijn in de volgende bedrijfstaken, met inbegrip van de voorbereiding en/of de afwerking : a) de vervaardiging van schoenen en pantoffels en de gedeelten in leder ervan;de laarzenmakers en de maatwerkmakers en het herstellen van schoenen; de vervangingsartikelen worden hierbij gelijkgesteld met lederartikelen voor zover een gelijkaardige beroepskennis vereist is; b) de ondernemingen welke zich hoofdzakelijk bezighouden met groot- of kleinhandel in de voorwerpen opgenomen in punt a). Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Specifieke inspanning voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen

Art. 4.§ 1. Er wordt een specifieke financiële inspanning voor de RSZ-werkgeverscategorie "069" ingevoerd ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector. Het is een financiële inspanning die strikt beperkt wordt tot de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst en die strekt tot de vorming van de nieuw aangeworvenen onder de hiernavolgende voorwaarden : 1. Voor elke vervanging van een werknemer die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stapt, zal het fonds voor bestaanszekerheid van de sector een forfaitair éénmalig bedrag uitkeren als aanmoediging tot de vorming van de nieuw aangeworven werknemer;2. Voor de aanwervingen, andere dan deze die onder punt 1.hierboven voorzien zijn en die hierna opgesomd worden, wordt eenzelfde bedrag toegekend voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het zijn de aanwervingen van : a) jonge werkzoekende schoolverlaters;b) werkzoekenden die aangeworven worden om reden van een wettelijke verplichting tot vervanging;c) werknemers tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst die aangeworven worden na afloop van de startbaanovereenkomst;d) werkzoekenden die aangeworven worden in het kader van een goedgekeurd bedrijfsplan. Het bedrag dient als tussenkomst in de opleidingskosten van de nieuw aangeworven werknemer. § 2. Het forfaitair bedrag waarover sprake is in § 1 hierboven bedraagt 2 500 EUR per aanwerving van een voltijdse werknemer. § 3. Het globaal bedrag dat, in uitvoering van dit artikel, door het fonds voor bestaanszekerheid van de sector mag toegekend worden, is beperkt tot de reserves in het fonds voor bestaanszekerheid voorzien voor dit initiatief. De vormingsacties begeleid door de federatie FEBIC evenals door de federatie "LederCuir" vzw en die meerdere werknemers omvatten, hebben prioriteit in het kader van de toekenning van de reserves. § 4. Worden slechts in aanmerking genomen voor de toekenning van deze vormingspremie, de aanwervingen die : a) identificeerbaar zijn; b) een netto hoofdelijke aanwerving zijn, met uitzondering van de aanwervingen die gebeuren overeenkomstig artikel 2, § 1, punt 1.; c) onder een arbeidscontract van onbepaalde duur gebeuren. § 5. De werkgevers richten een principe-aanvraag voor tussenkomst voor de aanwerving van de betrokken werknemers aan het fonds voor bestaanszekerheid. De raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid bevestigt de erkenningscriteria (vormvoorwaarden).

Na zes maanden zijn de grondvoorwaarden aan een controle onderworpen zoals bepaald in artikel 3. § 6. De uitvoering van dit artikel wordt toevertrouwd aan de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid. § 7. Aanvragen tot terugbetaling ingediend tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 zullen pas in de loop van 2018 afgehandeld worden. HOOFDSTUK III. - Toezicht

Art. 5.De syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis, de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, het comité voor veiligheid en gezondheid, wordt belast met de controle over de uitvoering van deze overeenkomst. HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^