Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 12 september 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de uitbetaling van een ged

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203636
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203636

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017 Uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143006/CO/140.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden alsook op hun arbeiders conform het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2010. § 2. Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die : 1° wegvervoer en elk ander vervoer van zaken over land voor rekening van derden uitvoeren, ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen;2° voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen. Onder" logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor vervoerondernemingen voor rekening van derden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten en het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen of voor de daarmee gelijkgestelde ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen of het Paritair Comité voor het havenbedrijf. § 3. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 083, behorende tot het rijdend personeel. HOOFDSTUK II. - Wettelijk kader

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is genomen ter uitvoering van de wet van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft type wet prom. 23/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2015). HOOFDSTUK III. - Uitbetaling van een deel van het loon van hand tot hand

Art. 5.§ 1. Het rijdend personeel heeft onderweg vaak nood aan cash geld om bepaalde kleinere uitgaven onderweg te voldoen (bijvoorbeeld : drank, water, toilet, douche,...). Om er voor te zorgen dat de chauffeur steeds een minimum aan cash geld ter beschikking heeft, kan de werkgever een gedeelte van het loon van hand tot hand uitbetalen mits cumulatief voldaan is aan volgende 4 voorwaarden : 1. De vraag tot uitbetaling van een deel van het loon in cash is op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de werknemer;2. De werkgever moet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaan met dit verzoek;3. Deze cash betalingen hebben betrekking op de ARAB-vergoeding evenals eventuele verblijfsvergoedingen of kosten (eigen aan de werkgever) verbonden aan een buitenlandse reis;4. Het van hand tot hand uitbetaalde gedeelte van het loon is beperkt tot maximaal 200 EUR per maand. § 2. Op het moment van de uitbetaling van hand tot hand wordt een ontvangstbewijs in tweevoud opgemaakt en ondertekend door werkgever en werknemer. § 3. De uitbetaalde cash netto vergoeding wordt aldus expliciet op de loonstrook vermeld. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 6.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en is gesloten tot en met 31 december 2019. § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet gebeuren minstens drie maanden op voorhand bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^