Koninklijk Besluit van 17 december 2009
gepubliceerd op 20 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, 25, § 2, a), 2°, en § 3bis, van de bijlage bij het koninklijke besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplic

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022026
pub.
20/01/2010
prom.
17/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, 25, § 2, a), 2°, en § 3bis, van de bijlage bij het koninklijke besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen sluiten;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 9 september 2008;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 9 september 2008;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 20 oktober 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 5 november 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 november 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 17 februari 2009;

Gelet op advies 46.146/1 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 september 2009, wordt een punt h) ingevoegd, luidend als volgt : « h) de verstrekkingen die tot het specialisme geriatrie behoren : »

Art. 2.In artikel 25, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, §§ 1 en 2, 25, §§ 1, 2, a), 2° en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inz type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, a), 2°, derde lid, wordt vóór de woorden « die de heelkundige bewerking niet heeft uitgevoerd », het woord « , geriatrie, » ingevoegd;2° in § 3bis, a) worden de woorden « of de geriatrie » ingevoegd vóór de woorden « , bijgeroepen door een geneesheer die er de permanentie verzekert » in de omschrijving van de verstrekking 590892;b) worden de woorden « of de geriatrie » ingevoegd vóór de woorden « , bijgeroepen door een geneesheer die er de permanentie verzekert » in de omschrijving van de verstrekking 590973.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^