Koninklijk Besluit van 17 december 2012
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique Reine Astrid » gelegen te Malmedy voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024006
pub.
16/01/2013
prom.
17/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique Reine Astrid » gelegen te Malmedy voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1994, 22 februari 1998, 14 januari 2002, 2 augustus 2002, 9 juli 2004, 24 juli 2008, 19 december 2008, 10 december 2009 en 29 april 2011;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gezien het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 november 2012;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een toelage van 60.000 euro die moet worden ondergebracht in de basisallocatie 52/21.33.00.05 van het budget van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna « de FOD » genoemd, voor het budgettaire jaar 2012 toegekend aan : Het erkende ziekenhuis dat bestaat onder de naam « Clinique Reine Astrid », waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 4960 Malmedy, rue Devant les Religieuses 2, en dat het volgende statuut heeft : O.C.M.W.

Art. 2.§ 1. Een proefproject « PIT » wordt als volgt gedefinieerd : een ambulancevoertuig voor dringende geneeskundige hulpverlening, beantwoordend aan de uiterlijke kenmerken, met aan boord minstens een verpleegkundige houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, en vertrekkend uit en behorend tot een erkende functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg, hierna « GUD » genoemd, binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en waarvan het personeel buiten de « PIT »-prestaties ingezet wordt in de het ziekenhuis. § 2. De overeenkomst betreffende het « PIT »-proefproject afgesloten tussen het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD en het ziekenhuis bedoeld in artikel 1 maakt integraal deel uit van dit besluit.

Art. 3.§ 1. Als tegenprestatie voor deze toelage, verbindt het ziekenhuis er zich toe om zijn middelen in het kader van het « PIT »-proefproject ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de volgende opdrachten : 1° de inzet van een « PIT »-team, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7, dat voorzien is van een voertuig en aangepast materiaal, vanuit de GUD-functie en als respons op de opvordering door de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening;2° de deelname aan de registratie van de « PIT »-opdrachten volgens de modaliteiten die zijn vastgesteld door de FOD teneinde een toereikende analysebasis te vormen voor de evaluatie van de plaats van de projecten in de organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening in België en de evaluatie van een toekomstige programmatie;3° de uitwerking van strategieën inzake lokale communicatie in coördinatie met de FOD. Op het vlak van de interne organisatie van de « PIT »-projecten : 4° de ontwikkeling van de competenties en het uitbouwen, via een aangepaste interne coaching, van een toegenomen polyvalentie van de verpleegkundigen, houders van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, die in het « PIT » actief zijn, ongeacht de diensten van het ziekenhuis waar ze zijn tewerkgesteld;5° de ontwikkeling van een strategie inzake beheer van de competenties van de verwijzende artsen;6° de ontwikkeling van een teammanagement en van een begeleiding van de verpleegkundigen zodat hun psychosociaal comfort zo groot mogelijk wordt gemaakt in deze nieuwe activiteit en in de nieuwe verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien;7° de ontwikkeling van de integratie van de « PIT »-beheerstructuur in een GUD-functie en de afstemming met het beheer van de MUG-functie wanneer deze bestaat;8° het ontwerpen van lokalen die vereist zijn voor de organisatie van het « PIT »-team binnen de GUD-functie;9° het opzetten van een proefproject rond de integratie van de eerstelijnszorg in het beheer van het « PIT »-instrument. Op niveau van het management van de « PIT »-projecten : 10° intern een beheerstabel definiëren, zoals de Balanced ScoreCard of een daaraan gelijkaardig instrument;11° regelmatig een intern stuurcomité organiseren;12° driemaandelijks aan de afgevaardigden van de FOD een verslag bezorgen met een beknopte stand van zaken van het project en van de meest acute problematieken die op korte termijn moeten worden behandeld;13° deelnemen aan een extern stuurcomité waar de afgevaardigden van de FOD aanwezig zijn alsook een aantal leden die zijn aangewezen door de FOD in een methodologische fiche « PIT-Stuurgroep »;14° deelnemen aan een door de FOD georganiseerde oefening bij het afsluiten van het project, voor de projecten waarvan de werking het « PIT »-team ertoe brengt om een routinefunctie in het ziekenhuis te worden, en die op termijn het statuut van proefproject zullen verliezen;15° actief deelnemen aan het delen van kennis, instrumenten en methoden die in het « PIT »-projectbeheer worden gebruikt, binnen een logica van netwerking tussen de verschillende teams die zich in het hele land bevinden. § 2. De managementactiviteiten moeten worden gerealiseerd in het kader van deze toelage. De andere activiteiten zullen door het ziekenhuis kunnen worden gekozen.

Art. 4.§ 1. De activiteiten zullen het voorwerp van driemaandelijkse verslagen uitmaken, die in de interne « PIT »-stuurgroep zullen worden besproken en zullen worden bezorgd aan de FOD. § 2. De FOD kan aan de verantwoordelijken van de « PIT »-projecten vragen om het verslag te komen voorstellen en om deel te nemen aan een gedachtewisseling in de lokalen van de FOD.

Art. 5.De inlichtingen en resultaten verkregen in het kader van de gesubsidieerde opdrachten zijn vertrouwelijk en mogen slechts ten wetenschappelijke titel worden gepubliceerd na goedkeuring door de FOD.

Art. 6.§ 1. De toelage bepaald in artikel 1 betreft de periode van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013. § 2. Het bedrag van de toelage zal uitbetaald worden na het indienen van een schuldvordering die werd ondertekend door de verantwoordelijke van « Clinique Reine Astrid », waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 4960 Malmedy, rue Devant les Religieuses 2, in de vorm van 2 schijven op het rekeningnummer van de begunstigde, zijnde : BE86091000981850 1) een voorschot dat ten vroegste gestort wordt een maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, na invoering van een vorderingsverklaring.Dit bedrag wordt vastgesteld op 50.000 euro; 2) een saldo dat niet meer dan 10.000 euro mag bedragen. § 3. Het saldo wordt voorgelegd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de vorm van een bewijsstuk op het volgende adres : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG2/cel DGH/LOG/TELEMATIEK Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Onder bewijsstuk wordt minimaal het verslag bedoeld in artikel 4 waarin de gesubsidieerde activiteiten worden toegelicht en de kostenrekening per initiatief gedetailleerd wordt omschreven.

Zijn toegelaten : - de personeelskosten; - de aankoop van klein materiaal; - de werkingskosten.

De investeringen kunnen worden toegelaten indien ze passen in het kader van de doelstellingen van de toelage, maar enkel voor het bedrag van de waardevermindering van het materiaal. De interesten van leningen kunnen niet in aanmerking worden genomen. § 4. Voor hun vereffening worden de schuldvorderingen betreffende de kosten geviseerd door de afgevaardigden van de FOD in het nationaal Stuurcomité van het « PIT »-project.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2012.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^