Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 22 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017032049
pub.
22/12/2017
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032049

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, artikel 32;

Gelet op de goedkeuring door de raad van bestuur van 23 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 5 november 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting van 17 november 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Ambtenarenzaken van 21 november 2017;

Gelet op het protocol 30/2 van de onderhandelingen van 1 december 2017 van het Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken., gesloten op 11 december 2017;

Op de voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie sluiten houdende instemming met het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie en het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit en het bij dit besluit gevoegde beheerscontract treden in werking op 1 januari 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO

Eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap Tussen De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Alexander De Croo, enerzijds; en Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel Hoogstraat 147, 1000 Brussel, waarvan het ondernemingsnummer 0264.814.354 is, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Francken, in haar hoedanigheid van voorzitster van de raad van bestuur, en door de heer Xavier De Cuyper, in zijn hoedanigheid van ondervoorzitter van de raad van bestuur, anderzijds; wordt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, het volgende beheerscontract afgesloten : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Definities

Artikel 1.§ 1. In dit beheerscontract wordt verstaan onder : 1° "de Enabelwet" : de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap;2° "een globale aanpak" : een aanpak die erin bestaat om op coherente wijze Belgische beleidslijnen en instrumenten met betrekking tot een brede waaier van domeinen, gaande van de diplomatie, de veiligheid en de defensie tot financiering, handel, ontwikkeling en mensenrechten alsook justitie en migratie, te combineren, en er tegelijk voor te zorgen dat de verschillende inspanningen elkaar wederzijds versterken en aanvullen in het kader van het brede gebied van het Belgisch buitenlandse optreden;3° "de post" : de Belgische diplomatieke of consulaire post in een bepaald land;4° "de DGD" : de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp;5° "de FOD" : de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;6° "de DBE" : de dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;7° "de ontwikkelingswet" : de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluiten betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;8° "de operationele kosten" : de kosten die direct samenhangen met de interventies van Enabel en die het voorwerp uitmaken van een bijzondere overeenkomst tussen België en een partnerland, van een landenportefeuille of van een uitvoeringsovereenkomst tussen Enabel en de Federale Staat;9° "de beheerskosten" : het geheel van kosten die nodig zijn voor de goede werking van de zetel van Enabel en haar buitenlandse vertegenwoordigingen, met inbegrip van de erelonen van de rekeningcommissarissen en de vergoedingen van de regeringscommissarissen. § 2. De definities bedoeld in artikel 2 van de Enabelwet zijn van toepassing in dit beheerscontract.

Beleidskader

Art. 2.Dit beheerscontract kadert in de doelstellingen en principes van het Belgische ontwikkelingsbeleid, zoals bepaald in de wetgeving, het regelgevend kader, de strategische documenten en de internationale verbintenissen die de Federale Staat is aangegaan inzake internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

Opdracht

Art. 3.§ 1. Enabel is het Ontwikkelingsagentschap van de Federale Staat. Zijn maatschappelijk doel is het bevorderen van de duurzame internationale ontwikkeling door middel van interventies van ontwikkelingssamenwerking. § 2. Enabel draagt bij tot de bouw van een duurzame wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven en de vrijheid hebben om zich ten volle te ontplooien. § 3. De opdracht van Enabel is om de beleidsprioriteiten van de Belgische gouvernementele samenwerking uit te voeren en om, op vraag van de Federale Staat, elke opdracht van openbare dienst te vervullen zoals beschreven in de artikelen 5 tot en met 7 van de Enabelwet. § 4. Enabel versterkt de impact van België inzake internationale ontwikkeling door opdrachten voor zowel nationale als internationale derde opdrachtgevers uit te voeren.

Actieprincipes

Art. 4.De actieprincipes van Enabel zijn: 1° het resultaatgericht beheer;2° het nemen van gematigde risico's;3° de innovatie;4° de kostenefficiëntie;5° het partnerschap in de brede zin;6° de toe-eigening door lokale actoren;7° de aanpassing aan de lokale context;8° de transparantie;9° de integriteit;10° het werken in een netwerk;11° het leren. HOOFDSTUK 2. - Doelstellingen op lange termijn Doelstellingen op lange termijn

Art. 5.§ 1. De doelstellingen op lange termijn bepalen het kader waarin het ondernemingsplan wordt opgesteld tijdens de duur van het beheerscontract, zoals bedoeld in artikel 35. § 2. Elke doelstelling op lange termijn wordt onderverdeeld in subdoelstellingen, zoals bedoeld in paragraaf 4.

De subdoelstellingen kunnen tijdens de duur van het beheerscontract worden gewijzigd door dit te motiveren in het ondernemingsplan. § 3. De indicatoren met betrekking tot de doelstellingen op lange termijn worden vastgelegd in het eerste ondernemingsplan en dit voor de hele duur van het beheerscontract. § 4. De doelstellingen op lange termijn zijn de volgende : 1° elke uitgewerkte strategie en portefeuille is afgestemd op de inhoud van de instructiebrief: a) elke strategie en portefeuille wordt op kwalitatief hoogstaande wijze uitgewerkt door de meest geschikte actoren te identificeren, de verschillende belanghebbenden actief te betrekken, te overleggen met de lokale partners en een duidelijk resultatenkader uit te werken;b) de strategieën en portefeuilles worden geleverd binnen de vooropgestelde termijnen;2° inzake pertinentie, efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid worden de interventies op kwalitatief hoogstaande wijze uitgevoerd : a) het beoogd ambitieniveau van de interventies is in overeenstemming met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden;b) de middelen van de interventies worden op een efficiënte manier ingezet;c) de behaalde ontwikkelingsresultaten van de interventies zijn in overeenstemming met het beoogde ambitieniveau, en uit eventuele verschillen worden lessen getrokken;d) de duurzaamheid van de interventies wordt van bij de aanvang in rekening gebracht en wordt op een continue manier opgevolgd;3° om de impact van het Belgische beleid te versterken worden opdrachten voor derde opdrachtgevers aangetrokken: a) de meerderheid van de opdrachten voor derde opdrachtgevers is complementair aan de landenportefeuilles;b) de uitvoering van opdrachten voor derde opdrachtgevers beantwoordt aan de verwachtingen van deze opdrachtgevers;c) het volume in euro van opdrachten voor derde opdrachtgevers stijgt behoorlijk;4° de interventies, vertegenwoordigingen en departementen beschikken over de gepaste expertise die flexibel en snel aangewend kan worden in functie van de beoogde resultaten : a) de nodige expertise is beschikbaar in de nieuwe beleidsdomeinen;b) een ruim expertisenetwerk kan flexibel worden ingezet en levert gespecialiseerde en kwalitatief hoogstaande expertise aan;c) de Belgische expertise wordt actief ingezet;5° partnerschappen met andere actoren worden uitgebreid om meer synergie te creëren : a) samenwerkingsovereenkomsten met de publieke sector en de universiteiten worden afgesloten;b) de synergiën en de complementariteit met de Belgische publieke en private actoren in de partnerlanden worden versterkt;c) de synergiën en de complementariteit met lokale en internationale actoren in de partnerlanden worden versterkt;6° Enabel is een lerende organisatie en deelt actief kennis met andere actoren : a) de getrokken lessen worden systematisch geïntegreerd in de werking van de organisatie en in de activiteiten op het terrein;b) de opgemaakte kennisproducten worden breed ter beschikking gesteld;c) Enabel stimuleert "outward in thinking" en leert uit de best practices aangereikt door de ruime omgeving;d) de communicatie over de resultaten is transparant en betreft zowel het behalen als het niet-behalen van de resultaten en de getrokken lessen;7° innovatieve instrumenten en aanpakken worden uitgewerkt en geïntegreerd in de interventies : a) innovaties inzake "digitalisering voor ontwikkeling" worden gedetecteerd, ondersteund en geïntegreerd in de interventies;b) nieuwe financieringsinstrumenten zijn uitgewerkt en getest;c) innovatieve methoden worden uitgeprobeerd en opgeschaald in de interventies;8° Enabel is een wendbare organisatie waarbinnen de medewerkers zich gelukkig op hun werk voelen, zich engageren in het behalen van de resultaten en zich ontplooien : a) het organisatiemodel van Enabel is gebaseerd op autonomie, samenwerking en afrekenbaarheid en versterkt de flexibiliteit en de wendbaarheid;b) het HR-beleid van Enabel ondersteunt de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen;c) de rechtspositie van het personeel is uitgewerkt en ingevoerd;9° Enabel is een basisspeler binnen het Belgisch buitenlands en ontwikkelingsbeleid : a) in de mate van het mogelijke wordt Enabel gehuisvest onder één dak, zowel in de partnerlanden als in Brussel;b) de samenwerking tussen de post en Enabel versterkt het bereiken van resultaten binnen het breder buitenlands beleid van België;c) Enabel voert opdrachten voor andere Belgische openbare diensten en instellingen uit. HOOFDSTUK 3. - Regels en voorwaarden waaronder Enabel de opdrachten van openbare dienst vervult die haar op basis van de artikelen 5 tot en met 7 van de Enabelwet worden toegewezen Afdeling 1. - Programmeringscyclus houdende de modaliteiten en de

procedures van de taken die nodig zijn voor de verwezenlijking van de opdrachten bedoeld in artikel 5, § 2 van de Enabelwet Beleidsverklaring

Art. 6.Bij het begin van elke legislatuur stelt de minister een beleidsverklaring op en stelt het Parlement hiervan in kennis. Deze beleidsverklaring vormt het algemeen kader voor het Belgische ontwikkelingsbeleid en bepaalt : 1° het ambitieniveau;2° de verwachte impact;3° de algemene oriëntatie voor alle actoren van dit beleid. Instructiebrief

Art. 7.§ 1. De instructiebrief, die de beleidsverklaring overbrengt naar de context van het partnerland, bepaalt : 1° de politieke en sociaaleconomische context;2° de comparatieve voordelen van België op het vlak van internationale ontwikkeling;3° de getrokken lessen uit voorbije portefeuilles en de resultaten van evaluaties;4° de algemene prioriteiten en de te behalen algemene doelstellingen;5° een indicatieve duur;6° een budgettaire enveloppe;7° de uitsluitingen inzake hulpmodaliteiten en actoren;8° het aanvaardbare risiconiveau. § 2. Een instructiebrief wordt uitgewerkt voor elk partnerland in een volgorde en volgens een ritme bepaald door de minister. § 3. De post stelt, na advies van Enabel, een ontwerp-instructiebrief op, op basis van de beleidsverklaring en van een globale aanpak, rekening houdend met de prioriteiten van het partnerland.

Het posthoofd maakt het ontwerp, met het advies van Enabel, over aan de DGD, die deze op zijn beurt voor validatie indient bij het directiecomité van de FOD, met een advies over de inhoud ervan.

Na validatie wordt het ontwerp voor beslissing overgemaakt aan de minister.

In geval van goedkeuring, eventueel na wijziging, betekent de minister de instructiebrief aan de raad van bestuur van Enabel.

In geval van een afwijzing, vraagt hij aan de post om een nieuw ontwerp van instructiebrief in te dienen.

Landenstrategie

Art. 8.§ 1. De landenstrategie bepaalt : 1° een resultatenkader met de algemene doelstellingen, de specifieke doelstellingen en desgevallend de indicatoren op impact-niveau;2° de prioritaire doelgroepen;3° de weerhouden hulp- en uitvoeringsmodaliteiten;4° de te respecteren operationele voorwaarden;5° de mechanismen die toelaten de landenstrategie te wijzigen op basis van een jaarlijks onderzoek van de externe factoren en van de uitvoering van de interventies. § 2. De landenstrategie bestrijkt de duur die werd opgegeven in de instructiebrief, maar houdt rekening met het voornemen van de Federale Staat om actief te blijven in de gekozen domeinen gedurende een langere periode. § 3. De vertegenwoordiging van Enabel stelt, in nauw overleg met de post, een ontwerp van landenstrategie op, op basis van de instructiebrief.

Er vindt een breed consultatieproces plaats dat de verschillende belanghebbenden betrekt (lokale, Belgische en Europese actoren, autoriteiten van het partnerland, enz.), met inachtneming van de instructies van de minister, en van de strategienota's van DGD en van Enabel. Er wordt met het partnerland overlegd over de strategie.

Het ontwerp van landenstrategie wordt uitgewerkt binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de instructiebrief door de minister.

Het posthoofd valideert het ontwerp en maakt het over aan de algemene directeur van Enabel.

Indien er meningsverschillen zijn tussen het posthoofd en de vertegenwoordiger van Enabel, overleggen zij te goeder trouw om het geschil binnen een maand in der minne te regelen. Bij gebrek aan een oplossing wenden zij zich tot het gemeenschappelijk overlegcomité dat erover waakt een oplossing te vinden binnen de maand.

De algemene directeur van Enabel dient het ontwerp, met een advies, in voor validatie bij de raad van bestuur.

Na validatie wordt het ontwerp overgemaakt aan de DGD voor advies.

De DGD maakt het voorstel over aan de minister ter beslissing.

In geval van goedkeuring, eventueel na wijziging, betekent de minister de landenstrategie aan de raad van bestuur van Enabel.

In geval van een afwijzing, vraagt hij de raad van bestuur van Enabel om een nieuw ontwerp van landenstrategie in te dienen. § 4. Elk jaar gaan de post en de vertegenwoordiging van Enabel gezamenlijk over tot een onderzoek van de landenstrategie volgens de mechanismen voorzien in de landenstrategie, rekening houdend met de prioriteiten van het partnerland Indien dit onderzoek aanleiding geeft tot een wijziging van elementen uit de landenstrategie beschreven in paragraaf 1, 1° tot 4°, wordt de landenstrategie gewijzigd volgens de procedure beschreven in paragraaf 3.

Indien dit onderzoek aanleiding geeft tot een wijziging van elementen uit de instructiebrief beschreven in artikel 7, § 1, 4° tot en met 8°, wordt de instructiebrief gewijzigd volgens de procedure beschreven in artikel 7, § 3. § 5. Een evaluatie van de landenstrategie wordt uitgevoerd door de DBE en de resultaten van de evaluatie worden gekapitaliseerd in de volgende programmeringscyclus.

De draagwijdte van deze evaluatie houdt rekening met het feit dat het interne evaluatiesysteem van Enabel gecertificeerd is door de DBE volgens de modaliteiten voorzien in artikel 33 van de ontwikkelingswet.

Landenportefeuille

Art. 9.§ 1. De landenportefeuille omvat : 1° de indicatoren op outcome-niveau voor de specifieke doelstellingen bepaald in de landenstrategie;2° de interventies die zullen worden uitgevoerd;3° voor iedere interventie een resultatenkader met de specifieke doelstelling(en) waaraan ze is gekoppeld en met de voorziene resultaten en hun indicatoren op output-niveau;4° de duur van de interventies die niet langer mag zijn dan de duur van de landenportefeuille;5° de actoren die interventies geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren, met de aanduiding van de wijze van contractualisering, de voorwaarden voor subdelegatie en hun beheerskosten;6° de uitvoeringsmodaliteiten;7° de doelgroepen;8° de budgettaire enveloppe, opgesplitst per specifieke doelstelling, per interventie, per voorzien resultaat en per wijze van contractualisering, en met een overzicht van de algemene middelen;9° de expertise die Enabel nodig heeft voor de uitvoering van de landenportefeuille;10° de hypotheses, de belangrijkste risico's en het mitigatieplan. § 2. Een bedrag gelijk aan maximaal tien procent van het totale budget van de landenportefeuille mag gereserveerd worden om later te worden toegekend overeenkomstig paragraaf 6. § 3. Op basis van de landenstrategie stelt de vertegenwoordiging van Enabel, in [nauw] overleg met de post, een ontwerp van landenportefeuille en een ontwerp van uitvoeringsovereenkomst op zoals bedoeld in paragraaf 5. Het partnerland wordt geraadpleegd over de landenportefeuille.

Deze ontwerpen worden uitgewerkt binnen een termijn van vier maanden na goedkeuring van de landenstrategie door de minister en hebben dezelfde duur als de landenstrategie. § 4. De vertegenwoordiger van Enabel maakt deze ontwerpen, met het advies dat het posthoofd geen bezwaar heeft, over aan de algemene directeur van Enabel.

De algemene directeur van Enabel dient de ontwerpen, met een advies, in voor validatie bij de raad van bestuur.

Na validatie worden de ontwerpen overgemaakt aan de DGD die ze, na de vormvereisten ervan te hebben gecontroleerd, voor advies aan de Inspecteur van Financiën overmaakt.

Nadat het advies van de Inspecteur van Financiën werd gekregen, worden de ontwerpen overgemaakt aan de minister voor beslissing.

In geval van goedkeuring, betekent de minister de landenportefeuille en de uitvoeringsovereenkomst aan de raad van bestuur van Enabel.

Ingeval van een afwijzing, vraagt de minister aan de raad van bestuur van Enabel om een nieuw ontwerp van landenportefeuille en een nieuw ontwerp van uitvoeringsovereenkomst in te dienen. § 5. Na de betekening van de landenportefeuille door de minister, wordt een bijzondere overeenkomst ondertekend tussen de Federale Staat en het partnerland, na overleg met Enabel.

De bijzondere overeenkomst bepaalt minstens : 1° de duur;2° de algemene en specifieke doelstellingen;3° een budgetoverzicht;4° de soorten actoren die de interventies zullen uitvoeren;5° de contractualiseringsvormen van de portefeuille;6° de overlegorganen;7° de wederzijdse verplichtingen en verbintenissen;8° de conditionaliteiten;9° de modaliteiten voor aanpassing, opschorting, stopzetting, afsluiting of ontbinding. Na ondertekening van de bijzondere overeenkomst wordt een uitvoeringsovereenkomst ondertekend tussen de Federale Staat en Enabel.

De contractuele relaties met de actoren die interventies of delen van de interventies uitvoeren, worden vastgelegd in akkoorden die worden ondertekend tussen Enabel en deze actoren. § 6. Een landenportefeuille kan tijdens de uitvoering ervan gewijzigd worden.

De wijzigingen van een landenportefeuille die een impact hebben op de inhoud van de instructiebrief bedoeld in artikel 7, § 1, 4° tot en met 8°, vereisen een voorafgaande wijziging van de instructiebrief volgens de procedure bepaald in artikel 7, § 3.

De wijzigingen van een landenportefeuille die een impact hebben op de inhoud van de landenstrategie bedoeld in artikel 8, § 1, 1° tot en met 4°, vereisen een voorafgaande wijziging van de landenstrategie volgens de procedure bepaald in artikel 8, § 3.

De wijzigingen van een landenportefeuille die een impact hebben op de bepalingen van de bijzondere overeenkomst, vereisen een voorafgaande wijziging van die bijzondere overeenkomst na het doorlopen van de procedure bedoeld in paragraaf 4, met uitzondering van het advies van de Inspecteur van Financiën indien de wijziging geen rechtstreekse of onrechtstreekse budgettaire weerslag heeft. In overleg met het partnerland worden de bepalingen van de bijzondere overeenkomst met een uitwisseling van brieven aangepast.

De volgende wijzigingen van een landenportefeuille vereisen de goedkeuring van de minister volgens de procedure beschreven in paragraaf 4 : 1° een wijziging van de indicatoren op outcome-niveau;2° de opstart van nieuwe interventies die gelinkt zijn aan een specifieke doelstelling uit de landenstrategie en aan één of meerdere outcome-indicatoren uit de portefeuille, wanneer het posthoofd heeft verklaard er bezwaar tegen te hebben of wanneer dit niet gebeurt binnen de budgettaire reserve bedoeld in paragraaf 2;3° de stopzettingen van interventies indien het posthoofd heeft verklaard er bezwaar tegen te hebben. De volgende wijzigingen van een landenportefeuille vereisen de goedkeuring van de raad van bestuur na het advies van het begrotingscomité : 1° de heroriënteringen van een portefeuille die een budgettaire impact hebben van meer dan vijftien procent van het globale budget van de portefeuille, na overleg met het posthoofd en dit volgens de regels bepaald door de raad van bestuur met inbegrip van de regels inzake de gecumuleerde budgettaire impact;2° nieuwe actoren waaraan via een procedure van directe toekenning de uitvoering van een deel van een lopende interventie wordt toegekend, na overleg met het posthoofd en dit volgens de regels bepaald door de raad van bestuur;3° nieuwe interventies die gelinkt zijn aan een specifieke doelstelling uit de landenstrategie en aan één of meerdere outcome-indicatoren van de portefeuille, via de aanwending van de budgettaire reserve bedoeld in paragraaf 2 en voor zover het posthoofd heeft verklaard geen bezwaar te hebben;4° andere aanwendingen van de budgettaire reserve dan nieuwe interventies;5° de stopzetting van interventies indien het posthoofd heeft verklaard geen bezwaar te hebben. De wijzigingen die niet onder de leden 2 tot en met 6 vallen, kunnen worden uitgevoerd door de vertegenwoordiging van Enabel in het partnerland. De verschuivingen tussen de interventies van een landenportefeuille alsook contractualisering van nieuwe actoren via directe toekenning voor de uitvoering van een deel van de lopende interventies dienen voorafgaand te worden overlegd met het posthoofd. § 7. De vertegenwoordiging van Enabel maakt een jaarlijks rapport over de uitvoering van de landenportefeuille op. Het is bestemd voor de post en voor de raad van bestuur van Enabel.

Het jaarlijks rapport omvat tenminste een overzicht van : 1° de stand van zaken van de realisatie van de doelstellingen en de resultaten van de interventies;2° de wijzigingen binnen de landenportefeuille;3° de budgettaire uitvoering;4° de belangrijkste problemen, risico's en opportuniteiten. § 8. Een jaarlijkse review van de performantie van de landenportefeuilles wordt gerealiseerd tussen de hoofdzetel van Enabel en de DGD om eventuele budgetreallocaties tussen portefeuilles voor te stellen aan de minister.

Overlegorganen

Art. 10.§ 1. Het posthoofd leidt de politieke dialoog met het partnerland en de andere donoren, en vertegenwoordigt de Federale Staat.

Op vraag van het posthoofd levert Enabel, binnen het kader van zijn opdrachten van openbare dienst zoals omschreven in artikel 5 van de Enabel-wet, bijdragen aan de politieke dialoog bedoeld in het eerste lid. § 2. De overlegorganen worden, in nauw overleg met het partnerland, bepaald in de algemene samenwerkingsovereenkomst en de bijzondere overeenkomsten die de Belgische Staat ondertekent met het partnerland.

Enabel neemt aan dit overleg deel.

De overlegorganen die hieruit voortvloeien, worden aan Belgische zijde voorgezeten door de Federale Staat. Enabel neemt deel aan dit overleg. § 3. De overlegorganen worden, in nauw overleg met de partner, vastgelegd in de akkoorden die Enabel ondertekent met partners en worden aan Belgische zijde voorgezeten door Enabel. De Federale Staat neemt niet deel aan dit overleg maar wordt erover geïnformeerd. § 4. De overlegorganen die, in nauw overleg met de partner, worden vastgelegd in de akkoorden die Enabel ondertekent met partners worden aan Belgische zijde voorgezeten door Enabel. De Federale Staat neemt niet deel aan dit overleg maar wordt erover geïnformeerd. § 5. Enabel neemt deel aan de overlegfora in het partnerland die betrekking hebben op sectoren en thema's van de portefeuille. De Federale Staat kan eveneens deelnemen aan deze overlegfora.

Regionale en thematische samenwerking

Art. 11.De programmeringscyclus beschreven in de artikelen 7 tot en met 9 is eveneens van toepassing inzake regionale en thematische samenwerking, met dien verstande dat de verantwoordelijkheden van de post en van de vertegenwoordiging van Enabel respectievelijk worden opgenomen door de DGD en door de hoofdzetel van Enabel. Afdeling 2. - Programmeringscyclus houdende de modaliteiten en

procedures voor de taken die nodig zijn voor de verwezenlijking van de opdrachten bedoeld in artikel 5, § 5 van de Enabelwet Actieve gedelegeerde samenwerking

Art. 12.In het geval van een actieve gedelegeerde samenwerking, zoals bepaald in artikel 2, 11° van de ontwikkelingswet wordt een delegatieakkoord ondertekend door de Federale Staat.

De onderhandelingen over dit delegatieakkoord worden gevoerd door de Federale Staat in overleg met Enabel.

De Federale Staat kan echter aan Enabel vragen om, als taak van openbare dienst, een delegatieakkoord te ondertekenen.

Indien de actieve gedelegeerde samenwerking slaat op de cofinanciering van een interventie verlopen de voorbereidingsprocessen bij voorkeur gelijktijdig.

De post licht het partnerland officieel in over de verantwoordelijkheden die Enabel opneemt in de uitvoering van de gedelegeerde interventie volgens de bepalingen van het delegatieakkoord.

Elke actieve gedelegeerde samenwerking maakt het voorwerp uit van een uitvoeringsovereenkomst tussen de Federale Staat en Enabel. Deze overeenkomst bepaalt de financierings- en rapporteringsmodaliteiten. Afdeling 3. - Programmeringscyclus houdende de modaliteiten en

procedures van de taken die nodig zijn voor de verwezenlijking van de opdrachten bedoeld in artikel 5, § 6 van de Enabel-wet Opdrachten voor derde opdrachtgevers

Art. 13.§ 1. Op vraag van de minister stuurt Enabel hem ter goedkeuring een strategie Opdrachten voor derde opdrachtgevers. Enabel past deze strategie daarna elk jaar aan, tegelijk met het ondernemingsplan.

De strategie omvat : 1° een algemene stand van zaken;2° de getrokken lessen;3° de strategische keuzes inzake het type : a) interventies;b) derde opdrachtgevers;c) geografische en sectorale concentratie;4° een financiële planning. § 2. Enabel concretiseert de strategie Opdrachten voor derde opdrachtgevers die werd goedgekeurd door de minister via de prospectie, de voorbereiding en de contractualisering van interventies.

De voorwaarden van toepassing op deze opdrachten zijn de volgende : 1° ze sporen met de doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zoals bepaald in hoofdstuk 2 van de ontwikkelingswet;2° ze brengen de kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten van openbare dienst bedoeld in artikel 5 en artikel 6, § 1 en § 2 van de Enabel-wet niet in gevaar;3° Enabel respecteert de wettelijke bepalingen inzake concurrentie. § 3. In het kader van de jaarlijkse rapportering over de uitvoering van een landenportefeuille geeft Enabel een overzicht van de getrokken lessen uit de opdrachten voor derde opdrachtgevers, en van de gekapitaliseerde ervaringen ten gunste van de gouvernementele samenwerking. § 4. De opdrachten van openbare dienst bedoeld in artikel 5, § 6 van de Enabel-wet maken het voorwerp uit van een jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst tussen de Federale Staat en Enabel. Afdeling 4. - Programmeringscyclus houdende de modaliteiten en

procedures van de taken die nodig zijn voor de verwezenlijking van de opdrachten bedoeld in artikel 6, § 1 en § 2 van de Enabel-wet Andere opdrachten van openbare dienst

Art. 14.§ 1. De minister richt een vraag tot ondersteuning van de administratie of voor uitvoering van een interventie aan Enabel, vergezeld van de referentietermen van de opdracht die moet worden gerealiseerd, de verwachte inhoud van het uitvoeringsvoorstel en de antwoordtermijnen. § 2. Binnen de afgesproken termijn bezorgt Enabel de minister een uitvoeringsvoorstel voor de opdracht, samen met een voorstel van uitvoeringsovereenkomst. In geval van weigering maakt Enabel een formeel gemotiveerde weigeringsbeslissing aan de minister over binnen de 120 dagen. § 3. Indien nodig onderhandelt de minister over het voorstel met Enabel. Binnen de afgesproken termijn betekent hij of zijn akkoord met het voorstel, of zijn formeel gemotiveerde weigeringsbeslissing aan Enabel. § 4. Elke opdracht maakt het voorwerp uit van een uitvoeringsovereenkomst tussen de Federale Staat en Enabel. Het voorstel van Enabel maakt er integraal deel van uit. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor verlenging en wijziging van de opdracht, alsook de rapporteringsmodaliteiten. Afdeling 5. - Programmeringscyclus houdende de modaliteiten en

procedures van de taken die nodig zijn voor de verwezenlijking van het Junior Programma bedoeld in artikel 7 van de Enabelwet Junior Programma

Art. 15.De uitvoering van het Juniorprogramma maakt het voorwerp uit van de modaliteiten en procedures vervat in artikel 14, met uitzondering van de mogelijkheid voor Enabel om de uitvoering van het Juniorprogramma te weigeren. Afdeling 6. - Uitzonderlijke omstandigheden die kunnen leiden tot een

aanpassing, schorsing of stopzetting van de opdrachten van openbare dienst en de te volgen procedure Aanpassing, schorsing of stopzetting van een opdracht van openbare dienst

Art. 16.§ 1. Om politieke of veiligheidsredenen die te maken hebben met de situatie van het partnerland of om redenen van ontoereikende toe-eigening of van slecht bestuur van het partnerland of nog, omwille van zwakke voortgang of ontoereikende ontwikkelingsresultaten kan de minister een uitvoeringsovereenkomst die werd gesloten op grond van dit beheerscontract gedeeltelijk of volledig aanpassen, opschorten of stopzetten.

De minister betekent Enabel zijn formeel gemotiveerde beslissing met vermelding van de planning van de aanpassing, de begindatum en de duur van de schorsing of de datum van de stopzetting van de uitvoeringsovereenkomst. § 2. Om veiligheidsredenen die te maken hebben met de situatie van het partnerland of om redenen van ontoereikende toe-eigening of van slecht bestuur van het partnerland of nog, omwille van zwakke voortgang of ontoereikende ontwikkelingsresultaten kan Enabel aan de minister voorstellen om een uitvoeringsovereenkomst die werd gesloten op grond van dit beheerscontract gedeeltelijk of volledig aan te passen, te schorsen of stop te zetten.

De minister beslist overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid. § 3. Op basis van een voorstel opgemaakt door Enabel, dat rekening houdt met de operationele gevolgen en risico's die uit een dergelijke beslissing voortvloeien, en binnen een termijn van tien werkdagen na de bekendmaking bedoeld in paragraaf 1, tweede lid of van de goedkeuring door de minister van het voorstel bedoeld in paragraaf 2, stellen de Federale Staat en Enabel de toepassingsmodaliteiten van de gedeeltelijke of volledige aanpassing, schorsing of stopzetting van de uitvoeringsovereenkomst vast.

Het voorstel van Enabel voorziet het mechanisme om de opvolging van de evolutie van de situatie te verzekeren en de eventuele aanpassing van de toepassingsmodaliteiten te verzekeren.

De Federale Staat informeert het partnerland officieel over zijn beslissing. § 4. De Federale Staat betaalt aan Enabel de directe of indirecte kosten terug die voortvloeien uit een beslissing van de minister om de uitvoeringsovereenkomst gedeeltelijk of volledig aan te passen, te schorsen of stop te zetten, zoals bedoeld in de paragrafen 1 en 2, op voorlegging van de relevante bewijsstukken en dit voor zover de redenen die de minister ertoe hebben gebracht deze beslissing te nemen, niet te wijten zijn aan Enabel.

Het eerste lid is ook van toepassing indien de minister beslist om een actieve gedelegeerde samenwerking of een opdracht voor derde opdrachtgevers bedoeld in de artikelen 5, § 5, 6, § 3 en 9 van de Enabelwet gedeeltelijk of volledig aan te passen, te schorsen of stop te zetten. § 5. Enabel neemt in zijn overeenkomsten en contracten met derden een clausule op waarbij de gedeeltelijke of volledige aanpassing, schorsing of stopzetting van een prestatie bedoeld in deze afdeling, wordt voorzien. § 6. Met inachtneming van de bepalingen met betrekking tot het begrotingscomité voorzien in artikel 24 van de Enabel-wet en volgens de bepalingen van artikel 9, § 6, kan Enabel op autonome wijze beslissen over heroriëntaties in de landen-, regionale en thematische portefeuilles. HOOFDSTUK 4. - Andere bevoegdheden bedoeld in artikel 9 van de Enabel-wet Regels en voorwaarden met betrekking tot opdrachten voor derde opdrachtgevers

Art. 17.§ 1. Op de opdrachten uitgevoerd in het kader van artikel 9 van de Enabelwet zijn hetzelfde beleidskader, dezelfde actieprincipes en dezelfde doelstellingen op lange termijn van toepassing als deze die van toepassing zijn op de opdrachten bedoeld in de artikelen 5 tot 7 van de Enabel-wet. § 2. De personeelskosten en alle andere kosten worden volledig aan de derde opdrachtgever gefactureerd, op basis van een registratie van de gepresteerde tijd en de gemaakte kosten. HOOFDSTUK 5. - Regels en voorwaarden met betrekking tot de beheerscapaciteit, de resultaatsverbintenis en het risicobeheer Criteria voor de beheerscapaciteit en procedures van toepassing voor hun controle

Art. 18.§ 1. De beheerscapaciteit als bedoeld in artikel 10 van de Enabelwet, bestaat voor Enabel uit het beschikken over de adequate strategieën, processen en procedures om een kwaliteitsvolle uitvoering van zijn opdrachten te waarborgen.

De beheerscapaciteit groepeert zich rond vier domeinen : 1° het strategisch beheer;2° het operationeel en administratief beheer en de interne controle;3° het expertisebeheer;4° het beheer van de monitoring en de evaluatie. § 2. De capaciteit voor strategisch beheer wordt beoordeeld aan de hand van : 1° de jaarlijkse planning via het overmaken aan de minister van een ondernemingsplan, zoals beschreven in artikel 35, § 1 tot en met § 3;2° de afrekenbaarheid op de jaarlijkse planning via het overmaken aan de minister van een jaarverslag over de uitvoering van het ondernemingsplan, zoals bedoeld in artikel 35, § 4;3° het overmaken van de jaarverslagen over de uitvoering van de portefeuilles. § 3. De capaciteit voor operationeel en administratief beheer en voor interne controle wordt beoordeeld via het verkrijgen van een accreditatie bedoeld in artikel 10, § 5 van de Enabelwet of via een verificatie door een onafhankelijk organisme indien zo'n accreditatie niet bestaat. § 4. De capaciteit voor expertisebeheer wordt voor de volledige duur van dit beheerscontract beoordeeld via een verificatie door een onafhankelijk organisme van het systeem voor mobilisering en ontwikkeling van de expertise. § 5. De capaciteit voor het beheer van de monitoring en de evaluatie wordt, voor de hele duur van dit beheerscontract, beoordeeld via de certificering van het interne evaluatiesysteem door de DBE volgens de modaliteiten voorzien in artikel 33 van de ontwikkelingswet. § 6. In het geval waar, tijdens de duur van dit beheerscontract, een regeringscommissaris vaststelt dat Enabel niet meer volledig kan voldoen aan de criteria inzake beheerscapaciteit, stelt hij de raad van bestuur hiervan in kennis.

De raad van bestuur deelt dit mee aan het directiecomité, dat beschikt over een termijn van twee maanden na de kennisgeving om aan de raad van bestuur een remediëringsplan voor te leggen, samen met de uitvoeringstermijnen.

Indien blijkt dat het remediëringsplan niet de gewenste resultaten tot gevolg heeft, kan de regeringscommissaris, na bespreking door de raad van bestuur, aan de minister voorstellen om na te gaan of Enabel nog over de vereiste beheerscapaciteit beschikt. De minister neemt een formeel gemotiveerde beslissing binnen de veertien dagen na de betekening van het advies van één of beide regeringscommissarissen. § 7. Bij de voorbereiding van een nieuw beheerscontract wordt nagegaan of Enabel voldoet aan de criteria met betrekking tot de beheerscapaciteit.

Referentiekader en modaliteiten van de resultaatsverbintenis bedoeld in artikel 5, § 4 van de Enabel-wet

Art. 19.§ 1. Het referentiekader van de resultaatsverbintenis bestaat uit drie niveaus, zoals bepaald door het Comité voor Ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling : 1° impact;2° outcome;3° output. Het inzamelen en interpreteren van gegevens voor de opvolging van de resultaten verschillen naargelang het niveau.

Voor het outcome- en output-niveau kiest Enabel indicatoren afkomstig uit de systemen van de partnerlanden of die worden gebruikt door andere donoren. Enabel ontwikkelt slechts indicatoren of specifieke systemen wanneer de indicatoren onbestaand zijn of wanneer de systemen niet pertinent of van onvoldoende kwaliteit zijn.

Voor het impact-niveau kiest Enabel indicatoren van de systemen van de partnerlanden of die worden gebruikt door andere donoren. Wanneer de indicatoren of systemen onbestaand zijn, ontwikkelt Enabel deze niet, behalve indien wordt beslist te investeren in hun ontwikkeling.

Enabel schrijft zich in in de aanpak van de DGD inzake het gebruik van doelen gelinkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit laat de Federale Staat toe de bijdrage van de gouvernementele samenwerking aan de Agenda 2030 op te volgen. § 2. De resultaatsverbintenis bestaat erin om de eindverantwoordelijkheid te dragen erover te waken dat de resultaten van de portefeuilles worden bereikt.

Voor Enabel betekent dit : 1° het beheer toespitsen op de resultaten van de portefeuilles : stuur-, monitoring- en evaluatiesystemen opzetten, met inbegrip van baselines, advies en ondersteuning en kwaliteitszorg voor de portefeuilles die gericht zijn op het bereiken van resultaten;2° erop toezien dat de partners met wie Enabel de portefeuilles uitvoert, voldoen aan hun eigen verplichtingen;3° alle preventieve of correctieve maatregelen nemen die nodig zijn in het kader van een performant beheer van de risico's, met inbegrip van de gedeeltelijke of volledige aanpassing, de schorsing of de stopzetting van interventies die deel uitmaken van de portefeuilles;4° op transparante wijze rekenschap en verantwoording afleggen over de uitvoering van de portefeuilles en de bereikte resultaten;5° indien de resultaten niet worden bereikt, op gedetailleerde wijze aangeven waarom zij niet behaald werden, eraan remediëren, er lessen uit trekken en deze lessen integreren in het beheer van de kennis. Het jaarverslag over de uitvoering van de portefeuille is gericht op de vooruitgang in het bereiken van resultaten op outcome- en output-niveau.

De evolutie in het bereiken van resultaten op impact-niveau wordt enkel geanalyseerd indien het partnerland daarover over gegevens beschikt.

Indien Enabel er niet in slaagt de besluitvorming in de overlegorganen voldoende te beïnvloeden om vooruitgang in het bereiken van resultaten te garanderen, overlegt zijn vertegenwoordiger met het posthoofd om de aan te nemen remediëringsmaatregelen overeen te komen.

Het geheel van de jaarverslagen over de uitvoering van de portefeuilles voeden de jaarlijkse review van de performantie van de portefeuilles die wordt gerealiseerd tussen de zetel van Enabel en de DGD. Risicobeheer

Art. 20.§ 1. Enabel beschikt over een performant systeem voor risicobeheer. Dit systeem maakt het Enabel mogelijk haar opdracht uit te voeren in fragiele contexten die een grote risicobereidheid inhouden alsook het belang om opportuniteiten te grijpen die zich voordoen in snel veranderende omgevingen. § 2. Met inachtneming van de door de minister in zijn instructiebrieven aanvaarde risiconiveaus, beoordeelt Enabel voorafgaandelijk wat realiseerbaar is en wat niet, en trekt Enabel vervolgens de lessen uit de successen en de mislukkingen en kapitaliseert deze lessen in haar kennisbeheer. § 3. Het risicobeheer stoelt op de internationale standaarden van de sector op dat vlak, en is geïntegreerd met de andere onderdelen van het systeem voor interne controle en kwaliteitszorg van Enabel. Het is georganiseerd rond de vijf onderdelen van het COSO-referentiesysteem, met een bijzondere aandacht voor de fragiele contexten. § 4. Enabel communiceert op transparante wijze naar zijn belanghebbenden over haar blootstelling aan risico's.

Wanneer zich belangrijke risico's voordoen, worden deze geëscaleerd naar het geschikte niveau. HOOFDSTUK 6. - Financiële modaliteiten Algemene bepalingen inzake de financiële middelen

Art. 21.§ 1. Enabel beheert de haar toegewezen middelen met eerbied voor de principes van doelmatigheid, doeltreffendheid en zuinigheid. § 2. De financiële modaliteiten van de opdrachten bedoeld onder de artikelen 6, § 3 en 9 van de Enabel-wet worden bepaald met de betrokken opdrachtgevers.

De beheerskosten kunnen in geen geval dienen voor de financiering van de opdrachten bedoeld in artikel 9 van de Enabelwet. § 3. De financiële modaliteiten voor gedelegeerde samenwerking worden bepaald met het betrokken land of de opdrachtgever en Enabel. § 4. Enabel respecteert de specifieke richtlijnen die worden opgelegd aan de entiteiten die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen geclassificeerd worden onder de centrale overheid. Enabel verbindt zich ertoe om haar begrotingsevenwicht te verzekeren. Dat evenwicht moet ook bereikt worden in de ESR-methodiek, behoudens afwijking toegestaan door de Minister van Begroting.

De bepaling van de operationele en de beheerskosten die voortvloeien uit de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de Enabelwet

Art. 22.§ 1. Voor de operationele kosten die voortvloeien uit de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de Enabelwet, met uitzondering van artikel 5, § 5, beschikt Enabel over een gemiddelde jaarlijkse enveloppe van 175 miljoen euro.

De effectieve jaarlijkse enveloppe waarover Enabel beschikt, zal niet lager liggen dan 165 miljoen euro en niet hoger dan 185 miljoen euro, met dien verstande dat de totale operationele kosten over de duur van vijf jaar van dit beheerscontract maximaal 875 miljoen euro mogen bedragen.

Het bedrag van de jaarlijkse enveloppe wordt bepaald volgens de procedure omschreven in artikel 24. § 2. Binnen de globale operationele kosten bedoeld in paragraaf 1 mag er jaarlijks een bedrag voorzien worden van maximaal 3 miljoen euro voor uitgaven die verbonden zijn aan de uitwerking van de landenstrategieën bedoeld in artikel 5, § 2, 1° van de Enabelwet of van de landenportefeuilles bedoeld in artikel 5, § 2, 2° van de Enabelwet.

De aanwending van die bedragen wordt nader omschreven in een jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst. § 3.Binnen de globale operationele kosten bedoeld in paragraaf 1 wordt voor de opdrachten bedoeld in artikel 5, § 6 van de Enabelwet over de duur van vijf jaar van dit beheerscontract een bedrag voorzien van maximaal 15 miljoen euro, dat daarbij niet hoger ligt dan 5 percent van de operationele kosten van de opdrachten bedoeld in artikel 9 van de Enabelwet in die periode.

De kosten die kunnen worden aangerekend voor deze opdrachten dienen te worden verminderd met het globaal resultaat dat Enabel volgens haar jaarrekening realiseert voor de opdrachten bedoeld in artikel 9 van de Enabelwet, indien dit resultaat positief is. § 4. Voor de beheerskosten die voortvloeien uit de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de Enabelwet, met uitzondering van art 5, § 5, beschikt Enabel over een enveloppe van 116 miljoen euro voor de duur van vijf jaar van dit beheerscontract of over een gemiddelde jaarlijkse enveloppe van 23,2 miljoen euro.

Het jaarlijkse budget kan variëren maar mag nooit meer zijn dan 21 percent van de maximale enveloppe en de uitgaven over vijf jaar mogen niet hoger zijn dan 116 miljoen euro.

Het bedrag van het jaarlijkse budget wordt bepaald volgens de procedure omschreven in artikel 24. § 5. Bij de validatie van de landenportefeuilles en de vaststelling van het jaarlijkse budget voor de beheerskosten en operationele kosten dient er over gewaakt te worden dat de geaggregeerde gemiddelde beheerskosten redelijk blijven. Indien de redelijkheid, bekeken over de periode van het beheerscontract niet langer kan worden aangetoond, dan zal de enveloppe van de beheerskosten voor de duur van dit beheerscontract in overleg tussen de minister en Enabel worden aangepast.

Bepaling van de operationele en de beheerskosten die voortvloeien uit de opdrachten bedoeld in de artikelen 6, § 1 en § 2, en 7 van de Enabelwet

Art. 23.De operationele kosten worden bepaald in de uitvoeringsovereenkomst die voor iedere opdracht wordt afgesloten.

Voor opdrachten die enkel in België plaatsvinden, bedragen de beheerskosten maximaal 7 percent van de gerealiseerde uitgaven.

Voor opdrachten die geheel of gedeeltelijk buiten België plaatsvinden, mogen de beheerskosten tussen de 7 en 13 percent van de totale gerealiseerde uitgaven bedragen. Het precieze bedrag wordt bepaald in de uitvoeringsovereenkomst op basis van een kostenraming.

Jaarlijkse opmaak en goedkeuring van het meerjarig budget van Enabel

Art. 24.§ 1. Vóór 15 april van elk jaar dat voorafgaat aan het te financieren boekjaar, deelt Enabel, na goedkeuring door de raad van bestuur, haar meerjarig budget mee aan de Federale Staat.

Vóór 15 september van elk jaar dat voorafgaat aan het te financieren boekjaar, bezorgt Enabel de Federale Staat, indien nodig, een herziening van het budget dat werd ingediend overeenkomstig lid 1. § 2. Het meerjarig budget omvat ten minste : 1° een globaal overzicht van de operationele kosten per basisallocatie voor de volgende drie jaar;2° een meerjarenplanning per lopende bijzondere overeenkomst, per lopende en toekomstige portefeuille en per uitvoeringsovereenkomst;3° een globaal overzicht van de beheerskosten voor de volgende drie jaar, opgesplitst per kostensoort en per kerntaak;4° de evolutie van de encours. § 3. De minister valideert het budget en voorziet, onder voorbehoud van de parlementaire goedkeuring en van de budgettaire beslissingen van de regering, de nodige kredieten in de algemene uitgavenbegroting van Ontwikkelingssamenwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen van artikel 22. § 4. De verdeling van de beschikbare beheerskosten over de verschillende kostenplaatsen en kostensoorten wordt door de raad van bestuur samen met het ondernemingsplan goedgekeurd.

Ter beschikkingstelling van de middelen aan Enabel

Art. 25.§ 1. De operationele kosten voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de Enabelwet, met uitzondering van artikel 5, § 5, worden ter beschikking gesteld van Enabel in vier schijven.

De Federale Staat garandeert dat de schuldvorderingen voor uit te voeren prestaties, die ten laatste op 1 januari, 1 maart, 1 juni en 1 september door Enabel worden ingediend uiterlijk op respectievelijk 31 januari, 31 maart, 30 juni en 30 september worden betaald.

Die schuldvorderingen betreffen telkens een kwart van de totale goedgekeurde enveloppe voor de operationele kosten.

Indien een deel van de ontvangen enveloppes niet besteed of niet naar behoren verantwoord is, dan wordt dat bedrag afgetrokken van de vierde schuldvordering van het jaar dat volgt op het boekjaar.

De vierde schuldvordering kan door Enabel op basis van de geplande realisatie zo nodig verminderd worden.

De minister kan, om budgettaire redenen en na overleg met Enabel, het bedrag van de vierde schuldvordering aanpassen, mits respect van de bepalingen van artikel 22.

Een overschrijding van het budget is, behoudens in uitzonderlijke en gemotiveerde omstandigheden, niet toegelaten.

Bedrijfseconomisch en boekhoudkundig dienen de nodige maatregelen getroffen te worden opdat eventuele overschrijdingen, begrotingsneutraal kunnen gebeuren. § 2. De beheerskosten voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de Enabelwet, met uitzondering van artikel 5, § 5, worden ter beschikking gesteld van Enabel in twee schijven.

De Federale Staat garandeert dat de schuldvorderingen voor uit te voeren prestaties, die ten laatste op 1 januari en 1 juli door Enabel worden ingediend uiterlijk respectievelijk op 31 januari en 30 juli worden betaald.

Die schuldvorderingen betreffen telkens de helft van het goedgekeurde jaarbudget.

Indien een deel van het ontvangen budget niet besteed of niet naar behoren verantwoord is, dient die som te worden afgetrokken van de tweede schuldvordering van het jaar dat volgt op het boekjaar.

Een overschrijding van het goedgekeurde jaarbudget is niet toegelaten. § 3. De Federale Staat stort aan Enabel de middelen voor gedelegeerde samenwerking die ze heeft ontvangen van andere landen of opdrachtgevers binnen de maand na ontvangst van de schuldvordering van Enabel, die kan worden ingediend zodra de Federale Staat de middelen heeft ontvangen. § 4. De middelen voor de opdrachten bedoeld in de artikelen 6, § 1 en § 2 en 7 van de Enabelwet worden door de Federale Staat ter beschikking gesteld volgens de modaliteiten bepaald in de betrokken uitvoeringsovereenkomsten.

De betalingsmodaliteiten moeten zoveel mogelijk in lijn liggen met de modaliteiten beschreven in paragraaf 2.

Financiële rapportering en verantwoording

Art. 26.§ 1.Uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het boekjaar, verschaft Enabel de Federale Staat de verantwoording van de operationele en beheerskosten door middel van een financieel verslag.

Dit financieel verslag omvat : 1° een globaal overzicht van de budgetuitvoering van de operationele kosten;2° een globaal overzicht van de budgetuitvoering van de beheerskosten;3° een overzicht van de niet-bestede middelen die dienen in vermindering te worden gebracht van een volgende schijf;4° een budgetuitvoeringsrapport per bijzondere overeenkomst, per portefeuille of per uitvoeringsovereenkomst;5° een globaal overzicht van de budgetuitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 6, § 3 en 9 van de Enabelwet alsook van het financieel resultaat van de opdrachten bedoeld in artikel 9 van de Enabel-wet. § 2. Het financieel verslag wordt door de commissarissen van Enabel gewaarmerkt als zijnde overeenstemmend met en getrouw aan de wet, het beheerscontract en de jaarrekening. § 3. Enabel respecteert de rapporteringsverplichtingen die worden opgelegd door de Minister van Begroting.

Waarborgen van de financiële belangen van de Federale Staat

Art. 27.De financiële belangen van de Federale Staat worden gewaarborgd door : 1° het instellen door Enabel van een boekhouding volgens de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht;2° de voorschriften inzake de bestemming van de winst, zoals bepaald in de statuten van Enabel;3° de controle door de regeringscommissarissen;4° de controle van de financiële toestand van Enabel door het college van commissarissen;5° de goedkeuring door de Federale Staat van de begroting van Enabel. De boekhouding bedoeld in het eerste lid, 1°, gevoerd met behulp van een geïnformatiseerd programma dat compatibel is met dat van de Federale Staat, maakt het analytische gegevensbeheer mogelijk, onder meer per land, per prestatie en per donor. Deze boekhouding maakt ook een budgettaire opvolging van de prestaties mogelijk alsook van de beheerskosten volgens kostensoorten, kostenplaatsen en taken. Ze maakt eveneens een analyse van de reële kosten per prestatie mogelijk.

Begrotingscomité

Art. 28.§ 1. Het begrotingscomité is een adviescomité van de raad van bestuur. § 2. Het begrotingscomité formuleert adviezen met betrekking tot : 1° de meerjarenplanning en de encours van de middelen die de Federale Staat ter beschikking stelt van Enabel;2° de inachtneming van de specifieke regels die de Minister van Begroting oplegt, zoals bedoeld in artikel 21, § 4;3° het jaarbudget van de beheerskosten;4° het budget van de nieuwe portefeuilles;5° de wijzigingen die tijdens de uitvoering aan de portefeuilles werden aangebracht zoals bedoeld in artikel 9, § 6, zesde lid. § 3. Een huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de raad van bestuur. Het bepaalt de werking van het comité. HOOFDSTUK 7. - Modaliteiten met betrekking tot het personeel Krachtlijnen van de rechtspositie van het personeel

Art. 29.§ 1. De rechtspositie van het personeel van Enabel is het contractuele stelsel.

De arbeidsovereenkomsten van het personeel tewerkgesteld op de hoofdzetel en van het expat-personeel worden beheerst door de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De arbeidsovereenkomsten van het personeel gerekruteerd en tewerkgesteld in de interventielanden worden beheerst door de lokale wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten. § 2. Overeenkomstig artikel 50, § 4 van de Enabelwet, blijven de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie hun lopende functie rechtsgeldig uitvoeren op het moment dat de Enabelwet in werking treedt, tot het einde van hun contract volgens de geldende contractuele voorwaarden.

Enabel verbindt er zich toe om voor de personeelsleden een kader voor begeleiding en opleiding te voorzien zodat zij het nieuwe mandaat van Enabel kunnen uitvoeren. § 3. Met betrekking tot de functieclassificatie blijft de samenwerkingsovereenkomst van 15 oktober 2004 van toepassing tot de inwerkingtreding van het geactualiseerde en geconsolideerde protocol van december 2017 over de invoering, toepassing en onderhoud van de functieclassificatie. Enabel zal dit protocol toepassen voor elke wijziging van functie of creatie van nieuwe functie overeenkomstig de definities opgenomen in dit protocol. § 4. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de raad van bestuur bedoeld in artikel 43, § 2 van de Enabelwet, en met respect voor artikel 43, § 3 van de Enabelwet en de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, verbindt Enabel zich, in een constructieve geest, tot de dialoog met de sociale partners in België over de wervingsregeling, de geldelijke regeling, de loopbaanregeling en de verlofregeling.

Het Directiecomité stelt, binnen een periode van ten hoogste twee maanden na de inwerkingtreding van voorliggend beheerscontract, een actieplan en een kalender op voor het formuleren van de voorstellen inzake de wervingsregeling, de geldelijke regeling, de loopbaanregeling en de verlofregeling en voorziet hiertoe de nodige middelen.

De resultaten van de dialoog met de sociale partners worden vertaald in concrete voorstellen inzake de wervingsregeling, de geldelijke regeling, de loopbaanregeling en de verlofregeling. die ten laatste een jaar na de inwerkingtreding van de Enabelwet door het directiecomité ter goedkeuring aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

De raad van bestuur spreekt zich binnen een periode van drie maanden over deze voorstellen uit.

Wat de wervingsregeling betreft, worden de beleidslijnen en de procedures voor rekrutering en mobiliteit herzien met als constant doel rechtvaardigheid en objectiviteit en met respect voor de wetten en overeenkomsten inzake gender, diversiteit en gelijke kansen.

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de planning van de personeelsbehoeften en aan de bevordering van de interne en de externe mobiliteit.

Wat de loopbaanregeling betreft, zal Enabel zijn beleid inzake evaluatie en ontwikkeling van het personeel laten evolueren, om een begeleiding bij het bereiken van resultaten en bij de loopbaanontwikkeling te garanderen.

Wat de bezoldigingsregeling betreft, zal Enabel het verloningsbeleid van het personeel met een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in paragraaf 1, tweede lid herbekijken, er hierbij in de mate van het mogelijke over wakend om ze te harmoniseren.

Wat de verlofregeling betreft, waakt Enabel erover dat de verschillende mogelijkheden voor verlof en afwezigheid die zijn vervat in de wettelijke bepalingen en in het arbeidsreglement bewaard blijven en, indien nodig, worden aangepast om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te verzekeren. § 5. Wat de sociale verhoudingen in de interventielanden betreft, verbindt Enabel er zich toe om een constructieve dialoog te voeren, die vertrouwen schept en een constructieve relatie tussen werkgever en werknemers, al dan niet verenigd in syndicale organisaties, mogelijk maakt. HOOFDSTUK 8. - Samenwerking met de Federale Staat De modaliteiten van de werking van Enabel binnen de Belgische diplomatieke posten

Art. 30.§ 1. De Enabel vertegenwoordiging in de partnerlanden wordt fysiek geïntegreerd in de Belgische diplomatieke posten en maakt er integraal deel van uit, met respect voor de beheersautonomie van Enabel.

Bij zijn toezicht over de plaatselijke vertegenwoordiging van Enabel binnen het rechtsgebied, respecteert het posthoofd het werkgeversgezag van Enabel zoals bepaald in de relevante wetgeving, het hiërarchische gezag van de raad van bestuur van Enabel en de beheersautonomie van Enabel.

Het posthoofd waakt over de coherentie van het Belgische optreden in zijn rechtsgebied en over de coherentie met de inspanningen van de internationale gemeenschap. § 2. De modaliteiten van de fysieke integratie van Enabel binnen de Belgische diplomatieke posten worden geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD en Enabel.

De bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst zijn bindend voor de FOD en voor Enabel.

De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur van Enabel en de minister van Buitenlandse Zaken. § 2. De samenwerkingsovereenkomst behandelt minstens volgende aangelegenheden : 1° het statuut van Enabel;2° het toezicht van het posthoofd;3° het uitwisselen van informatie;4° de integratie in de gebouwen van de post;5° de veiligheid;6° het personeel;7° de infrastructuur en de logistiek;8° de overlegmechanismen;9° de modaliteiten voor de herziening van de overeenkomst. Gemeenschappelijk overlegcomité

Art. 31.§ 1. Tussen Enabel en de FOD wordt een gemeenschappelijk overlegcomité opgericht.

Het gemeenschappelijk overlegcomité is een overlegplatform voor alle meningsverschillen en eventuele vragen naar verduidelijking die voortvloeien uit de toepassing van hoofdstuk 3 en van de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 30, met inachtneming van de bevoegdheden van de raad van bestuur. § 2. De leden van het gemeenschappelijk overlegcomité zijn : 1° de voorzitter van het directiecomité van de FOD;2° de algemene directeur van Enabel;3° de directeur-generaal voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp van de FOD;4° de directeur operaties van Enabel. Twee bijkomende leden van het directiecomité van de FOD, kunnen worden aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van de FOD in functie van de agenda van het gemeenschappelijk overlegcomité.

Twee bijkomende leden van het directiecomité van de Enabel, kunnen worden aangeduid door de algemene directeur van Enabel in functie van de agenda van het gemeenschappelijk overlegcomité.

De leden van het gemeenschappelijk overlegcomité mogen experts uitnodigen indien de agenda van het comité dit vereist. Deze experts nemen niet deel aan de besluitvorming.

Het gemeenschappelijk overlegcomité, voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité van de FOD, beslist bij consensus.

Een huishoudelijk reglement wordt opgesteld. Daarin wordt de werking van het comité vastgelegd.

Uitwisselen van informatie en wederzijdse communicatie

Art. 32.§ 1. Enabel en de Federale Staat verbinden zich ertoe om systematisch alle informatie die nodig is voor elkeen om zijn verantwoordelijkheden naar behoren uit te oefenen, over te maken.

De vertegenwoordiging van Enabel en de post in het partnerland informeren elkaar regelmatig en organiseren periodieke ontmoetingen.

De vertegenwoordiging van Enabel en de post verdedigen hetzelfde standpunt tegenover derden in het interventieland. § 2. De vertegenwoordiger van Enabel heeft de plicht het posthoofd in te lichten over de voortgang van de interventies die deel uitmaken van de landenportefeuille. § 3. Onder het voorbehoud dat de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens moet gegarandeerd worden, levert Enabel de Federale Staat de informatie die hem in staat stelt zijn rapporteringsverplichtingen ten aanzien van het Comité voor Ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te vervullen.

Samenwerking met FINEXPO en BIO

Art. 33.§ 1. De algemene directeur van DGD roept een werkgroep samen, bestaande uit experten van BIO, FINEXPO en Enabel, die is belast met het vaststellen van de modaliteiten van een mogelijke samenwerking tussen de drie instellingen met als doel om, onder andere, synergiën te ontwikkelen, complementariteit te benutten en overlappingen te voorkomen. Deze werkgroep, voorgezeten door de Directeur-generaal van de DGD, vergadert minstens tweemaal per jaar. § 2. Op vraag van de Federale Staat levert Enabel technisch advies over de ontwikkelingsrelevantie van interventies van BIO en FINEXPO, als opdracht van openbare dienst beschreven in artikel 6, § 3 van de Enabel-wet. § 3. Enabel meldt interventie-opportuniteiten aan BIO en FINEXPO in de domeinen van steun aan de ontwikkeling van het ondernemerschap, de watertoevoer en hernieuwbare energie. § 4. In een geest van synergie en complementariteit informeert Enabel over risico's op overlapping die bestaan tussen haar interventies en die van BIO en FINEXPO. § 5. Enabel biedt op aanvraag technische ondersteuning aan de personeelsleden van BIO en FINEXPO die in het buitenland op verplaatsing zijn.

Verbintenissen van de Federale Staat : respect van de bestuursautonomie van Enabel, communicatie en coördinatie

Art. 34.§ 1. Enabel is vrij om binnen de grenzen van dit beheerscontract en met inachtneming van de Enabelwet en de toepasselijke reglementeringen, alle activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot haar maatschappelijk doel.

In dat opzicht beslist Enabel over de menselijke en financiële middelen om in te zetten in het kader van haar organisatie met het oog op de uitvoering van de opdrachten die haar worden toevertrouwd en het behalen van de doelstellingen op lange termijn bepaald in artikel 5, binnen de grenzen van de financiële middelen voorzien in hoofdstuk 6.

De Federale Staat respecteert de bestuursautonomie van Enabel volgens de modaliteiten beschreven in de Enabelwet, dit beheerscontract en de samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD en Enabel. § 2. De Federale Staat communiceert via de tussenkomst van de DGD en zijn posten in de interventielanden over het mandaat van Enabel, haar voornaamste interventieassen en werkingsmodaliteiten, alsook over de sleutelelementen van de jaarlijkse rapportage die Enabel verstrekt over de portefeuilles. § 3. De Federale Staat faciliteert de dialoog en waakt over de optimale samenhang en synergie tussen de verschillende actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid.

De Federale Staat bevestigt de rol van Enabel als ontwikkelingsagentschap van de Federale Staat en als bevoorrechte actor in de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst die worden toevertrouwd en gefinancierd door andere Belgische openbare instellingen en die kaderen in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. § 4. De Federale Staat ondersteunt Enabel actief op haar zoektocht naar aanvullende opdrachten en financieringen afkomstig van derde opdrachtgevers teneinde de impact van het Belgische ontwikkelingsbeleid te versterken. § 5. De Federale Staat zet alle nodige politieke stappen bij de partnerlanden opdat de activiteiten van Enabel er kunnen worden uitgevoerd in een juridisch en reglementair kader dat aangepast is aan de bijzondere kenmerken van de internationale ontwikkeling. § 6. De Federale Staat zet alle nodige politieke stappen bij de interventielanden om de problemen op te lossen die zouden kunnen ontstaan in verband met de activiteiten van Enabel. § 7. De Federale Staat biedt aan alle expat-personeelsleden van Enabel en hun gezin dezelfde garanties als deze die zijn expat-personeel geniet wat betreft evacuatie en repatriëring om veiligheidsredenen. HOOFDSTUK 9. - Ondernemingsplan Ondernemingsplan

Art. 35.§ 1. Overeenkomstig artikelen 37 en 38 van de Enabelwet wordt een ondernemingsplan ter goedkeuring aan de minister voorgelegd door de raad van bestuur tegen 15 november van het jaar voorafgaand aan het beoogde boekjaar, na de verificatie van zijn overeenstemming met dit beheerscontract. § 2. Het ondernemingsplan omvat de volgende elementen : 1° de jaarlijkse prestatiedoelstellingen die voortvloeien uit de doelstellingen op lange termijn bepaald in artikel 5, en hun indicatoren, met inbegrip van de indicatoren voor de operationele en organisatorische performantie;2° corrigerende maatregelen die worden voorgesteld op basis van de getrokken lessen uit de uitvoering van de vorige ondernemingsplannen;3° de planning van de menselijke en financiële middelen;4° specifieke aandachtspunten, met name op het gebied van gender. § 3. Het ondernemingsplan is goedgekeurd door de minister indien hij tegen 15 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarop het ondernemingsplan betrekking heeft, geen formeel gemotiveerde weigering aan de raad van bestuur van Enabel heeft bekendgemaakt. § 4. Het jaarverslag over de uitvoering van het ondernemingsplan wordt ter informatie overgemaakt aan de minister door de raad van bestuur tegen 30 juni van het jaar volgend op het beoogde boekjaar. Dit verslag beoordeelt de verwezenlijking van de jaarlijkse prestatiedoelstellingen en trekt er lessen uit. HOOFDSTUK 1 0. - Bijzondere bepalingen Communicatie over de ontwikkelingsinterventies gefinancierd door de Federale Staat

Art. 36.§ 1. Enabel waakt erover de zichtbaarheid van de Federale Staat te verzekeren in de signalisatie van de interventies die deel uitmaken van de portefeuilles. In al haar communicatie erover, zorgt Enabel ervoor dat de financiering ontvangen van de Federale Staat in de verf wordt gezet. § 2. Enabel communiceert actief over de impact van de Belgische gouvernementele samenwerking en over de ontwikkelingsresultaten die werden behaald in het kader van de portefeuilles. Enabel deelt op transparante wijze de successen en mislukkingen alsook de getrokken lessen. § 3. Enabel verzekert de transparantie van haar activiteiten en de traceerbaarheid van haar uitgaven door deze gegevens toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar voor iedereen te maken, met respect voor de standaarden van het International Aid Transparency Initiative.

Integriteit en corruptiebestrijding

Art. 37.§ 1. Enabel neemt een ethische code aan en actualiseert deze op periodieke wijze. Enabel vormt en ondersteunt haar personeel in de toepassing van de ethische code. Zij sensibiliseert eveneens haar partners en leveranciers.

Enabel zet een systeem op met contact- en adviespunten voor het geheel van haar personeel via een integriteitsbureau op de zetel. § 2. Enabel voert een actieve fraude- en corruptiebestrijding en waakt erover dat de betreffende risico's zo vroeg mogelijk worden meegenomen bij het uittekenen en uitvoeren van de portefeuilles.

Indien zich gevallen van fraude of corruptie voordoen, past Enabel een nultolerantie toe in hun beheer, communiceert er transparant over en waarborgt de bescherming van de klokkenluiders. Enabel voert de aanbevelingen uit van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling inzake het beheer van het corruptierisico.

Interne evaluatie

Art. 38.§ 1. Het interne evaluatiesysteem van Enabel omvat de evaluaties georganiseerd door het directiecomité van Enabel en door de interne evaluatiedienst. § 2. Het directiecomité organiseert en realiseert systematische evaluaties binnen de portefeuilles. Deze evaluaties zijn gericht op de accountability en op de strategische besluitvorming.

Op vraag van het directiecomité worden deze evaluaties uitgevoerd door de interne evaluatiedienst. § 3. De interne evaluatiedienst is een onafhankelijke entiteit die rapporteert aan de raad van bestuur. De dienst werkt volgens de regels van een door de raad van bestuur goedgekeurd charter voor de interne evaluatie.

De jaarlijkse planning van zijn activiteiten wordt zó opgesteld dat complementariteit met het evaluatieprogramma van de DBE verzekerd wordt. De planning wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.

De interne evaluatiedienst produceert een jaarverslag over zijn activiteiten.

Het directiecomité van Enabel stelt de interne evaluatiedienst de nodige middelen ter beschikking voor haar goede werking. § 4. De interne evaluatiedienst van Enabel organiseert twee soorten evaluaties : 1° strategische evaluaties die betrekking hebben op een geheel van interventies en tot doel hebben om relevante kennis voor de uitvoeringsstrategieën van het ontwikkelingsbeleid te genereren, vanuit de ervaring en de getrokken lessen tijdens de uitvoering van de portefeuilles;2° evaluaties van de kwaliteit van de systemen van Enabel die worden georganiseerd om de betrouwbaarheid van de rapportage over de uitvoering van de portefeuilles te garanderen, en om de organisatorische systemen die het bereiken van de resultaten beïnvloeden, te versterken. § 5. Enabel brengt het posthoofd op de hoogte van de resultaten van elke evaluatie in zijn rechtsgebied. De verslagen van de interne evaluatiedienst worden eveneens aan de DBE overgemaakt.

Interne audit

Art. 39.§ 1. De interne auditdienst is een onafhankelijke entiteit die rapporteert aan de raad van bestuur.

Deze dienst werkt volgens de bepalingen van een door de raad van bestuur goedgekeurd charter voor de interne audit. § 2. In overeenstemming met de norm 1312 van het Instituut van Interne Auditoren laat Enabel haar interne auditsysteem ten minste om de vijf jaar evalueren door een onafhankelijke externe auditor.

Vermits de laatste audit plaatsvond in 2014, wordt de volgende audit ten laatste georganiseerd in 2019.

Tenuitvoerlegging van de wetten en reglementeringen inzake gender

Art. 40.§ 1. Enabel past zich aan de Belgische en Europese wetten en reglementeringen inzake gender en gendermainstreaming aan, en verbindt zich ertoe bij te dragen tot de verwezenlijking van de internationale engagementen van België op dat vlak met, als doelde gelijkheid van vrouwen en mannen. § 2. Om hierin te slagen, herbekijkt Enabel haar genderstrategie en legt een aangepaste versie voor aan de raad van bestuur tegen uiterlijk 30 juni 2018.

De revisie van de genderstrategie slaat niet alleen op de interventies van Enabel maar ook op de werkrelaties bij Enabel. § 3. De verwezenlijking van de genderstrategie maakt het voorwerp uit van een planning via het ondernemingsplan vanaf 2019.

Charter van de bestuurder van Enabel

Art. 41.Het charter van de bestuurder van Enabel gaat als bijlage bij dit beheerscontract. HOOFDSTUK 1 1. - Slotbepalingen Toetsing van het beheerscontract

Art. 42.Het beheerscontract wordt elk jaar getoetst door de algemene directeur en de minister. De raad van bestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

De algemene directeur legt, in voorkomend geval, de voorstellen tot wijzigingen van het beheerscontract voor ter goedkeuring aan de raad van bestuur, die bij volstrekte meerderheid beslist.

De wijzigingen van het beheerscontract treden slechts in werking na hun goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, vanaf de datum vastgesteld in dit besluit.

Procedure in geval van niet-naleving van de verbintenissen die voortvloeien uit het beheerscontract

Art. 43.§ 1. In geval van gebrekkige uitvoering door een partij van één of meer van de verbintenissen die op haar rusten ingevolge dit beheerscontract, brengt de partij die zich benadeeld acht de andere partij op de hoogte van de niet-naleving van dit beheerscontract, zoals werd vastgesteld door de regeringscommissaris die door de minister werd aangesteld. § 2. De partijen overleggen te goeder trouw met als doel het geschil in der minne te schikken.

Overgang

Art. 44.§ 1. In de partnerlanden waar de voorbereiding van een nieuw samenwerkingsprogramma al heeft geleid tot de goedkeuring van het programma en van de identificatiefiches door de minister, bereidt Enabel een ontwerp van landenportefeuille voor volgens de procedure beschreven in artikel 9, met uitzondering van de termijn waarover Enabel beschikt om de landenportefeuille voor te bereiden. Enabel beschikt over een termijn van zes maanden na de goedkeuring door de minister om het ontwerp van landenportefeuille voor te bereiden. § 2. Alle overeenkomsten die lopen op het moment van de inwerkingtreding van dit beheerscontract worden voortgezet en afgewerkt volgens de bepalingen van het beheerscontract waaronder ze werden opgestart, behalve indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk akkoord tussen Enabel en de DGD om te worden voortgezet en afgewerkt volgens de bepalingen van dit beheerscontract. § 3. De samenwerkingsprogramma's en de interventies die lopen op het moment van de inwerkingtreding van dit beheerscontract worden voortgezet in het kader van de bestaande overlegorganen. § 4. Het rekenschap afleggen over het jaar 2017 gebeurt volgens de bepalingen van het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie.

Duur van het beheerscontract

Art. 45.Het beheerscontract wordt afgesloten voor de duur van vijf jaar.

Bijlage. Charter voor de bestuurder van Enabel Principe 1. - Respecteren van de voorafgaande voorwaarden bij de aanvaarding van het mandaat 1° De bestuurder heeft zich grondig geïnformeerd alvorens het mandaat te aanvaarden.2° Hij/zij beschikt over competenties en nuttige ervaringen voor de goede uitvoering van het bestuursmandaat.Hij/zij kent en respecteert het juridisch kader, de relevante governance code(s), de statuten van Enabel en de beheersovereenkomst. Hij/zij neemt het jaarverslag zeer grondig door. 3° Hij/zij neemt kennis van het Belgische ontwikkelingsbeleid en streeft ernaar dat de raad van bestuur dit beleid als toetssteen hanteert bij de uitstippeling van zijn strategie.4° Als lid van de raad van bestuur moet de bestuurder ervoor ijveren dat elke vacature gepaard gaat met het gepast functieprofiel, in lijn met de (toekomstige) noden van de raad van bestuur, zoals die naar voor zijn gekomen in de evaluatie-oefening van de raad van bestuur.5° Een bestuursmandaat kost tijd en dient uitgeoefend te worden met het nodige professionalisme.De kandidaat-bestuurder neemt daarom enkel die mandaten op waarvoor hij/zij zich ten volle kan inzetten. 6° Alvorens een eventuele hernieuwing van zijn/haar mandaat te aanvaarden, stelt de bestuurder zich de vraag of hij/zij nog een toegevoegde waarde biedt voor Enabel, met specifieke aandacht voor de resultaten van de evaluatie-oefening van de raad van bestuur.Hij/zij moet er zich bewust van zijn dat de hernieuwing van zijn/haar mandaat niet automatisch gebeurt.

Principe 2. - Zich concentreren op de taken eigen aan de bestuurder 1° De bestuurder waakt over een efficiënte werking van de raad van bestuur en van de gespecialiseerde comités.Als hij/zij het gevoel heeft dat de juridische verplichtingen niet worden gerespecteerd, dan heeft hij/zij de plicht om onmiddellijk te reageren, en hiermee zijn/haar burgerrechtelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden te vervullen. 2° Hij/zij verifieert dat de raad van bestuur daadwerkelijk het dagelijks bestuur superviseert en de vennootschap controleert.3° Hij/zij vergewist zich ervan dat de raad van bestuur de strategische objectieven bepaalt (in lijn met het beheerscontract) en dat die in het ondernemingsplan worden vertaald.Hij/zij voorziet de nodige structuren en middelen om de objectieven te bereiken. 4° In geval de bestuurder deelneemt aan een gespecialiseerd comité, dan : (i) engageert hij/zij zich om dezelfde standaarden van betrokkenheid, integriteit en professionalisme te hanteren als diegene die vooropgesteld zijn in dit charter voor zijn/haar lidmaatschap van de raad van bestuur; (ii) zorgt hij/zij dat het comité op regelmatige tijdstippen bijeenkomt en zich focust op de toegewezen onderwerpen; (iii) zorgt hij/zij ervoor dat het gespecialiseerd comité geen beslissingen neemt zonder de goedkeuring van de raad van bestuur in zijn geheel; hij/zij engageert zich om op een adequate manier te rapporteren aan de raad van bestuur, aangezien deze laatste de finale verantwoordelijkheid draagt. 5° Bovenop de taken eigen aan de bestuurder vervult de voorzit(s)ter de taken eigen aan zijn/haar specifieke rol : (i) hij/zij is verantwoordelijk voor de goede werking van de raad van bestuur.Hij/zij neemt de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat te ontwikkelen binnen de raad van bestuur door te zorgen voor open discussies, een constructieve benadering van uiteenlopende standpunten en de naleving van de beslissingen genomen door de raad van bestuur; (ii) hij/zij waakt erover dat er een efficiënte en constructieve samenwerking is tussen de raad van bestuur en het directiecomité.

Hij/zij onderhoudt een nauwe relatie met de algemene directeur(trice) en geeft hem/haar steun en advies, maar respecteert hierbij de uitvoerende verantwoordelijkheden van de algemene directeur(trice); (iii) hij/zij waakt erover dat de bestuurders tijdig adequate en precieze informatie ontvangen voor de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen; (iv) hij/zij waakt erover dat alle bestuurders kunnen bijdragen aan de discussies binnen de raad van bestuur en dat de raad voldoende tijd neemt voor reflectie en discussie alvorens een beslissing te nemen; (v) hij/zij waakt erover dat de spreektijd evenwichtig verdeeld wordt onder alle leden van de raad van bestuur; (vi) hij/zij waakt erover dat de nieuwe bestuurders een adequate introductie krijgen en effectief volgen die hen toelaat om snel bij te dragen aan de discussies binnen de raad van bestuur; (vii) hij/zij neemt het initiatief om regels vast te leggen over de communicatie met de buitenwereld; (viii) hij/zij waakt erover dat de rol van iedereen (bestuurder, leden van het directiecomité,...) duidelijk vastgelegd wordt.

Principe 3. - Verdedigen van de belangen van Enabel in lijn met diens specificiteit 1° De bestuurder behoudt in alle omstandigheden (van analyse over beslissing naar actie) zijn/haar onafhankelijkheid, en laat zich niet onder druk zetten.Hij/zij verdedigt steeds de belangen van Enabel.

Wanneer er een beslissing zou genomen worden door de raad van bestuur, die de vennootschap zou schaden, dan maakt de bestuurder zijn bezwaren duidelijk en zet hij/zij zich volledig om de anderen te overtuigen van zijn/haar idee. 2° De bestuurder waakt erover dat belangenconflicten op een professionele manier aangepakt worden binnen de raad van bestuur volgens de procedure beschreven in principe 4, 2°. Principe 4. - Streven naar een onafhankelijke positie 1° Elke bestuurder streeft voortdurend naar een onafhankelijke opstelling.De bestuurder laat zich in zijn/haar analyses of beslissingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen noch door eventuele relaties met de aandeelhouder of belanghebbenden. 2° Een belangenconflict doet zich voor wanneer de bestuurder die verschillende hoedanigheden bekleedt, onderscheiden belangen heeft in de ene hoedanigheid die onderscheiden en tegenstrijdig is (of kan zijn) met de andere hoedanigheid.3° Indien de bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij/zij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.Zijn/haar verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Principe 5. - Volgen van hoge standaarden van integriteit 1° De bestuurder gedraagt zich integer.Hierbij is het belangrijk dat de bestuurder zichzelf uitdaagt om niet enkel naar de letter van de wet te handelen, maar ook belang hecht aan de geest van de wet.

Integriteit gaat verder dan de letterlijke bepalingen van de wet en dient door de bestuurder zo geïnterpreteerd te worden. 2° Hij/zij bezit persoonlijke en professionele kwaliteiten die beantwoorden aan de hoogste normen van eerlijkheid en loyaliteit.3° Hij/zij is transparant over voordelen die hij/zij ontvangt en die kunnen worden beschouwd als een potentiële beïnvloeding van zijn/haar integriteit of beoordelingsvermogen.4° Concepten zoals ethiek en integriteit zijn moeilijk te vatten of te kwantificeren.Echter, wanneer een bestuurder zichzelf de vraag stelt of bepaald gedrag als onethisch zou kunnen aanzien worden, dan wijst dit er al op dat er waakzaamheid vereist is. 5° De bestuurder ijvert ervoor dat Enabel een raamwerk of ethische code ontwikkelt, zodanig dat er overeenstemming is ten aanzien van wat als onethisch gedrag zou kunnen aanzien worden. Principe 6. - Zich gepast gedragen bij besluitvorming 1° De bestuurder van Enabel woont regelmatig de vergaderingen van de raad van bestuur bij en, indien hij/zij lid is, die van de gespecialiseerde comités.Hij/zij neemt actief deel aan de vergaderingen, aan de debatten en de besluitvorming. Hij/zij is punctueel en blijft gedurende de hele vergadering. 2° De bestuurder streeft naar consensus.Indien er, in uitzonderlijke gevallen, geen consensus kan bereikt worden, dan laat de bestuurder zijn/haar afwijkende positie optekenen in de notulen. Desalniettemin geeft de bestuurder naar buiten toe aan dat het een beslissing was die collegiaal genomen is, ongeacht zijn/haar persoonlijke mening. 3° Als college neemt de raad van bestuur collegiale beslissingen, die alle bestuurders binden.Elk bestuurder is wel individueel en hoofdelijk aansprakelijk voor de genomen beslissingen.

Principe 7. - Zich informeren over en respecteren van vertrouwelijke informatie 1° De bestuurder moet goed, tijdig en volledig geïnformeerd zijn.In samenspraak met de voorzit(s)ter van de raad van bestuur, zoekt de bestuurder de informatie die hem/haar toelaat om op een onderbouwde manier te debatteren en beslissingen te nemen. 2° Hi/zij besteedt voldoende tijd aan het doornemen van de ontvangen informatie.3° De bestuurder gaat in alle omstandigheden discreet om met vertrouwelijke informatie.De bestuurder behandelt de informatie met betrekking tot de vennootschap waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, als zodanig en gebruikt deze enkel bij de uitoefening van zijn/haar mandaat. 4° Hij/zij vergewist zich ervan dat alle informatie die naar buiten toe gecommuniceerd wordt, op voorhand is goedgekeurd door de voorzit(s)ter van de raad van bestuur.5° Hij/zij maakt geen misbruik van de informatie die hij/zij verkrijgt via zijn/haar bestuursmandaat, ongeacht of hij/zij er nu persoonlijk voordeel uithaalt of niet, en ongeacht of de vennootschap schaadt of niet.6° Hij/zij respecteert het confidentieel karakter van de informatie, zelfs nadat hij/zij zijn/haar mandaat als bestuurder beëindigd heeft.7° Gezien het openbare karakter van Enabel, is het belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen confidentialiteit en actieve openbaarheid van bestuur.De bestuurder heeft er alle belang bij dat Enabel op voorhand de tijd neemt om dit evenwicht te definiëren in functie van de eigen karakteristieken van de vennootschap.

Principe 8. - Onderhouden van expertise 1° De bestuurder dient steeds over de nodige competenties en voldoende kennis te beschikken met betrekking tot de sector en de vennootschap.2° Hij/zij onderhoudt en versterkt zijn/haar expertise, waarbij hij/zij rekening houdt met de steeds veranderende context waarin Enabel zich moet waarmaken.Hij/zij kan daarbij rekenen op de ondersteuning en hulp van Enabel. 3° Hij/zij waakt erover dat er opleidingsplannen ontwikkeld worden voor de huidige en nieuw benoemde bestuurders, die gebaseerd zijn op de resultaten van de evaluatie-oefening van de raad van bestuur. Principe 9. - Onderhouden van adequate en constructieve relaties met het directiecomité, de aandeelhouder en andere belanghebbenden 1° De bestuurder hecht belang aan een goede, respectvolle samenwerking tussen de raad van bestuur (en in het bijzonder de voorzit(s)ter), het directiecomité, de aandeelhouder en andere belanghebbenden.2° Hij/zij waakt over adequate delegatiebevoegdheden en kent de delegatiebevoegdheden van de raad van bestuur ten opzichte van het directiecomité.3° In samenspraak met de voorzit(s)ter van de raad van bestuur, werkt hij/zij samen met het directiecomité, maar is hierbij waakzaam dat hij/zij zich niet inlaat met operationele zaken.4° De raad van bestuur beslist wie de communicatie met de aandeelhouder en de contacten met de belanghebbenden op zich neemt. Vervolgens is het belangrijk dat er regelmatig verslag uitgebracht wordt aan de raad van bestuur over dergelijke contacten. 5° De bestuurder dient transparant te zijn over substantiële contacten met belanghebbenden : hij/zij informeert de voorzit(s)ter.6° De voorzit(s)ter van de raad van bestuur zorgt ervoor dat er een procedure bestaat om zulke contacten en de rapportering ervan te omkaderen.In elk geval dient de voorzit(s)ter altijd op de hoogte te zijn wanneer er contact genomen wordt met de aandeelhouder of zijn vertegenwoordigers. 7° Hij/zij waakt erover dat de raad van bestuur een beleid opstelt ten opzichte van de aandeelhouder en andere belanghebbenden, zodat het directiecomité rekening kan houden met de legitieme verwachtingen van de aandeelhouder en de andere belanghebbenden.8° De term belanghebbende kan verschillende realiteiten omvatten.Het is daarom noodzakelijk dat de vennootschap nauwgezet identificeert wie de sleutel-belanghebbenden zijn. De bestuurder waakt erover dat Enabel zijn belanghebbenden duidelijk identificeert en een goed dialoog ontwikkelt met hen.

Principe 10. - Bevorderen evaluatiecultuur. 1° De bestuurder waakt erover dat er, onder toezicht van de voorzit(s)ter, regelmatig en op gestructureerde wijze een evaluatie wordt uitgevoerd van de werking en de samenstelling van de raad van bestuur.2° Hij/zij waakt erover dat de oefening objectief verloopt, indien nodig met behulp van een externe partij.3° Hij/zij participeert op actieve wijze in deze evaluatieoefening.4° Hij/zij moedigt aan om de resultaten van de evaluatie binnen de raad van bestuur te bespreken en een actieplan voor continue verbetering op te stellen. Gedaan te Brussel op 14 december 2017, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, in twee originele exemplaren, waarbij elke partij uitdrukkelijk erkent het voor haar bestemde exemplaar te hebben ontvangen.

In naam van de Federale Staat, De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO In naam van Enabel, De voorzitster van de raad van bestuur, N. FRANCKEN De vicevoorzitter van de raad van bestuur, X. DE CUYPER


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^