Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 20 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de ambtenaren van Brussel-Preventie & Veiligheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017032084
pub.
20/12/2017
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032084

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de ambtenaren van Brussel-Preventie & Veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1985, 5 juli 1990, 3 april 1997 en de wet van 12 januari 2006;

Gelet op de ordonnantie van 11 juli 1991 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut afhangend van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 2, gewijzigd bij de ordonnantie van 13 april 1995;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2015 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel-Preventie & Veiligheid, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 waarbij Brussel-Preventie & Veiligheid gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;

Overwegende dat Brussel-Preventie & Veiligheid de toelating moet krijgen om deel te nemen aan het pensioenstelsel dat ingesteld is door de voormelde wet van 28 april 1958, met uitwerking vanaf 23 november 2015, datum van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het pensioenstelsel dat ingesteld is door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, is toepasselijk op de personeelsleden van Brussel-Preventie & Veiligheid.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^