Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 12 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017032251
pub.
12/01/2018
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032251

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 10°, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 2011 en 16 december 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 8 november 2017;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 22 november 2017;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 22 november 2017;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 22 november 2017;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het tot stand komen van dit besluit in het kader van de schriftelijke Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 2 juni 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2017;

Gelet op advies 62.075/1 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's;

Overwegende de aanbeveling (EU) 2017/948 van de Commissie van 31 mei 2017 betreffende het gebruik van de brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden op basis waarvan typegoedkeuring is verleend en die volgens de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen zijn gemeten, bij het beschikbaar maken van informatie voor de consument overeenkomstig richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Op de voordracht van de Minister van Consumenten en de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de modellen van gestandaardiseerde etiketten voor personenauto's, ongeacht het type brandstof, overeenkomstig de aanbeveling (EU) 2017/948 van de Commissie van 31 mei 2017 betreffende het gebruik van de brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden op basis waarvan typegoedkeuring is verleend en die volgens de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen zijn gemeten, bij het beschikbaar maken van informatie voor de consument overeenkomstig richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Art. 2.In het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's, wordt de bijlage I, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2004, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage I vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.Artikel 2 van dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, en treedt buiten werking op 1 september 2019.

Artikel 3 van dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Consumenten en de minister bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM

Bijlage 1 Beschrijving van het brandstofverbruiksetiket (van toepassing vanaf de dag van de publicatie tot 1 september 2019) Alle brandstofverbruiksetiketten op grondgebied van België : 1° beantwoorden aan het gestandaardiseerd model opgenomen in deze bijlage, om zo gemakkelijker door de consument te kunnen worden herkend;2° hebben het A4-formaat (297 mm x 210 mm);3° bevatten een verwijzing naar model en brandstoftype van de personenauto waarop zij bevestigd zijn;4° vermelden het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot (het officiële brandstofverbruik wordt uitgedrukt in liters per 100 km (l/100 km) tot op één decimaal nauwkeurig;de officiële specifieke CO2-uitstoot wordt tot het dichtstbijzijnde gehele getal in gram per kilometer (g/km) afgerond); 5° bevatten volgende vermelding : "CO2 is het door de mens veroorzaakte broeikasgas dat bij de klimaatveranderingen de belangrijkste rol speelt."; 6° bevatten de volgende tekst over de beschikbaarheid van de brandstofverbruiksgids : "Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is beschikbaar op de website energievreters, www.schoneauto.be"; 7° bevatten de volgende tekst : "Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto.Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en van de CO2-uitstoot. * volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagen ... l/100 km en de CO2-uitstoot ... g/km. Vanaf 1 september 2019, zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn.

Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten.".

Modellen van gestandaardiseerde etiketten voor personenauto's, ongeacht het type brandstof :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld N.B. De schaal voor de aanduiding van de CO2-uitstoot vergeleken met andere wagens, is verdeeld in acht vakken, met verschillende kleur :

Emissions de CO2 en g/km

Couleur

CO2 uitstoot in g/km

Kleur

< 1 g/km ? 1 à 75 g/km ? 75 à 100 g/km ? 100 à 125 g/km ? 125 à 150 g/km ? 150 à 175 g/km ? 175 à 200 g/km ? 200 g/km

Bleu Vert foncé Vert Vert clair Jaune Orange Rouge orange Rouge

< 1 g/km ? 1 tot 75 g/km ? 75 tot 100 g/km ? 100 tot 125 g/km ? 125 tot 150 g/km ? 150 tot 175 g/km ? 175 tot 200 g/km ? 200 g/km

Blauw Donkergroen Groen Lichtgroen Geel Oranje Oranjerood Rood


De wijzer duidt op de gekleurde schaal de waarden aan van de CO2-uitstoot die van toepassing zijn voor de betrokken wagen.".

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 17 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM

Bijlage 2 Beschrijving van het brandstofverbruiksetiket (van toepassing vanaf 1 september 2019) Alle brandstofverbruiksetiketten op grondgebied van België : 1° beantwoorden aan het gestandaardiseerd model opgenomen in deze bijlage, om zo gemakkelijker door de consument te kunnen worden herkend;2° hebben het A4-formaat (297 mm x 210 mm);3° bevatten een verwijzing naar model en brandstoftype van de personenauto waarop zij bevestigd zijn, en de NOx-uitstoot (in g/Km);4° vermelden het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot (het officiële brandstofverbruik wordt uitgedrukt in liters per 100 km (l/100 km) tot op één decimaal nauwkeurig;de officiële specifieke CO2-uitstoot wordt tot het dichtstbijzijnde gehele getal in gram per kilometer (g/km) afgerond); 5° bevatten volgende vermelding : "CO2 is het door de mens veroorzaakte broeikasgas dat bij de klimaatveranderingen de belangrijkste rol speelt."; 6° bevatten de volgende tekst over de beschikbaarheid van de brandstofverbruiksgids : "Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is beschikbaar op de website energievreters, www.schoneauto.be"; 7° bevatten de volgende tekst : "Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto.Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en van de CO2-uitstoot.

Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten.".

Modellen van gestandaardiseerde etiketten voor personenauto's, ongeacht het type brandstof :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld N.B. De schaal voor de aanduiding van de CO2-uitstoot vergeleken met andere wagens is verdeeld in acht vakken, met verschillende kleur :

Emissions de CO2 en g/km

Couleur

CO2 uitstoot in g/km

Kleur

< 1 g/km ? 1 à 90 g/km ? 90 à 120 g/km ? 120 à 150 g/km ? 150 à 180 g/km ? 180 à 210 g/km ? 210 à 240 g/km ? 240 g/km

Bleu Vert foncé Vert Vert clair Jaune Orange Rouge orange Rouge

< 1 g/km ? 1 tot 90 g/km ? 90 tot 120 g/km ? 120 tot 150 g/km ? 150 tot 180 g/km ? 180 tot 210 g/km ? 210 tot 240 g/km ? 240 g/km

Blauw Donkergroen Groen Lichtgroen Geel Oranje Oranjerood Rood


De wijzer duidt op de gekleurde schaal de waarden aan van de CO2-uitstoot die van toepassing zijn voor de betrokken wagen.".

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 17 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's sluiten betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^