Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 14 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid me

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204851
pub.
14/02/2018
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204851

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 Invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen (Overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2017 onder het nummer 140739/CO/130)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Zij geldt niet voor de werknemers en werkgevers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op 18 oktober 2007 in het voornoemd paritair comité, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers (koninklijk besluit van 1 juli 2008 - Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008), met registratienummer 85853/CO/130 (gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009).

Onder "werknemers" worden zowel werknemers als werkneemsters verstaan.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015 (registratienummer 128370/CO/130 - koninklijk besluit van 15 juli 2016 - Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2016).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - om uitvoering te geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen; - in het kader van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007); - in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 3.Een bijkomend recht op het SWT wordt ingevoerd voor werknemers die worden ontslagen (behoudens om dringende reden) tijdens de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en aan de volgende voorwaarden voldoen : - De leeftijd van 58 jaar of ouder bereiken uiterlijk op 31 december 2017 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - Een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben en gewerkt hebben in een zwaar beroep : - hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; - hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Volgens het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), wordt als zwaar beroep hiervoor beschouwd : - het werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid); - het werk in onderbroken diensten (dagprestaties waarbij begin- en eindtijd minstens 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur); - nachtarbeid zoals gedefinieerd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

Art. 4.De werknemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben recht op een bedrijfstoeslag zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 5.Het recht op de bedrijfstoeslag zoals voorzien in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst blijft ten laste van de laatste werkgever indien de werknemer zijn activiteiten hervat als loontrekkende of als zelfstandige onder de voorwaarden en modaliteiten zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 6.Wanneer een werknemer van ouder dan 50 jaar gekozen heeft voor een regime van tijdskrediet met vermindering van arbeidsprestaties zoals voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis of de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, tot de leeftijd van het SWT, zal de bedrijfstoeslag die door de werkgever wordt uitgekeerd, berekend worden op basis van een voltijdse tewerkstelling zoals voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Art. 7.Het Febelgra Fonds betaalt aan de werkgever de bedrijfstoeslag (cfr. artikel 4) en de bijdragen terug volgens de modaliteiten en de maximumbedragen zoals vastgelegd door de raad van bestuur van het voornoemde fonds.

Art. 8.Inzake de vervanging van de begunstigde van het SWT, zijn enkel van toepassing de wettelijke bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het SWT.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^