Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkl

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205479
pub.
24/01/2018
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205479

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017 Werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2017 onder het nummer 140016/CO/327.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en werknemers die mindervalide zijn of met ernstige lichamelijke problemen kampen van de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk personeel. 1. De mindervalide werknemers erkend door een bevoegde autoriteit : a) de werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om ingeschreven te worden in een agentschap voor personen met een handicap, meer bepaald : bij de Brusselse dienst "Personne handicapée autonomie recherchée" (Phare), bij het "Agence pour une Vie de Qualité" (AVIQ), bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (DPB), bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);b) de werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie-uitkering in overeenstemming met de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende personen met een handicap;c) de doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het paritair subcomité nr.327.02 voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie; d) de werknemers met een blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 65 pct.in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving of de wetgeving inzake beroepsziekten. 2. De werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit of elke vroegere beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken, met uitsluiting van personen die op het ogenblik van de aanvraag een invaliditeitsuitkering genieten krachtens de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering en niet tewerkgesteld zijn in de zin dat zij geen effectieve arbeidsprestaties leveren.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van artikel 3, § 6 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 123 van 21 maart 2017 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 van 27 april 2015), tot invoering van een stelsel van aanvullende vergoeding voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in deze sector toegestaan voor het actief personeel, ontslagen tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018, dat voor deze formule kiest en voldoet aan de volgende voorwaarden : - de leeftijd van 58 jaar bereiken tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018; - en aantonen van een beroepsverleden van 35 jaar als bezoldigd werknemer op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarvan vijf jaar in de sector.

Art. 3.De toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie die wordt toegekend aan de werkloze met toeslag van 58 jaar oud is gelijk aan 65 pct. van het verschil tussen het netto referentieloon en de werkloosheidsuitkering. Hieronder wordt verstaan het brutobedrag, vóór enige wettelijke sociale en/of fiscale afhouding.

Art. 4.Het bedrag van de toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten die gelden voor de werkloosheidsvergoedingen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van de toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie jaarlijks op 1 januari herzien op basis van de door de Nationale Arbeidsraad in functie van de evolutie van de lonen vastgestelde coëfficiënt.

Art. 5.Teneinde de lasten van de toe te kennen werkloosheidsstelsels met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie te verdelen, hebben de sociale partners besloten om het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie te belasten met het onderzoek van de dossiers betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ in functie van de door de reglementering gestelde voorwaarden en met het betalen van de toeslag van het FBZ. De sociale gesprekspartners zullen deze doelstelling realiseren binnen het kader van het budget dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld door het FBZ. Zij verklaren dat de leden van de raad van bestuur van het fonds vanuit die optiek zullen moeten handelen.

Art. 6.De tenlasteneming van de toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Indien de werkgever ontslaat met het oog op het werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds zonder het akkoord van het fonds, valt de toeslag van het FBZ te zijnen laste.

Art. 7.De werkloze met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie zal worden vervangen volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 8.Het werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe te gelegener tijd het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ voor te stellen aan de werknemer die ter zake de vrije keuze heeft. In het bijzonder zal de werkgever de werknemer op de hoogte brengen van deze mogelijkheid vóór elke beslissing tot ontslag teneinde aan deze laatste elke vrijheid van keuze te laten.

Art. 9.Het vertrek in werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie onder de hierboven in artikel 6 vermelde voorwaarden geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzegtermijn.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^