Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar me

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205555
pub.
24/01/2018
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205555

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielverzorging;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de textielverzorging Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (Overeenkomst geregistreerd op 4 augustus 2017 onder het nummer 140857/CO/110)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielverzorging evenals op de arbeiders en arbeidsters die ze tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de verderzetting van de sectorale toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van sommige arbeid(st)ers indien zij worden ontslagen, dat werd ingesteld overeenkomstig de bepalingen van die collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gedurende de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2018.

Art. 3.In toepassing van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 voor de periode van 2017-2018, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van 21 maart 2017 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125, gesloten op 21 maart 2017 in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017-2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, wordt de aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste genomen door het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging", op voorwaarde dat de ontslagen arbeider/arbeidster : - De voorwaarden vervult die zijn vastgesteld in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van 21 maart 2017, namelijk : - voor de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2017 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst en ten laatste op 31 december 2018; - voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst en ten laatste op 31 december 2018; - de werknemer moet bovendien zijn ontslagen gedurende de geldigheidsduur van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van 21 maart 2017; - Gedurende ten minste 5 jaar - desgevallend middels onderbroken periodes - tewerkgesteld geweest is in de sector; - Gedurende de periode van twaalf maand, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanvang van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, ononderbroken tewerkgesteld geweest is in de onderneming.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, wordt de aanvullende vergoeding van de werkloosheid met bedrijfstoeslag betaald door de onderneming.

De aanvullende vergoeding van de werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt na halftijds tijdskrediet en 4/5de loopbaanvermindering in het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 berekend op basis van het voltijds loon dat van toepassing zou geweest zijn op het ogenblik van de overgang naar het brugpensioen indien de arbeid(st)er geen tijdskrediet of loopbaanvermindering zou genomen hebben.

De door het hiervoor genoemde fonds uitbetaalde maandelijkse aanvullende vergoeding van de werkloosheid met bedrijfstoeslag bedraagt minimaal 91,38 EUR.

Art. 4.§ 1. De betaling van de aanvullende vergoeding bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt maandelijks uitgevoerd door het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging". § 2. Het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging" betaalt eveneens de bijzondere werkgeversbijdragen bedoeld in hoofdstuk VI van titel XI van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, die zijn verschuldigd op de aanvullende vergoeding betaald door het voornoemde fonds voor bestaanszekerheid, met uitzondering van de verhoogde bijdrage voor ondernemingen in herstructurering.

Dit betekent dat het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging" slechts gedeeltelijk de verplichtingen van de werkgevers overneemt indien aan de begunstigde nog andere betalingen worden verricht, naast deze ten laste van het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging".

Derhalve staat de debiteur van elke andere aanvulling dan deze betaald door het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging" zelf in voor de betaling van de bijzondere werkgeversbijdragen, verschuldigd op de door hem verrichte betalingen. § 3. De aanvullende vergoeding wordt verder uitbetaald in de bijzondere gevallen van werkhervatting, voorzien in artikel 4bis en artikel 4quater van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 en laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015.

Buiten de gevallen, bedoeld in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, zoals in geval van het opnemen van een activiteit bij of het werken voor rekening van de werkgever die de persoon in werkloosheid met bedrijfstoeslag heeft ontslagen, is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd, wetende dat deze als loon zou beschouwd worden, gelet op artikel 124, § 6 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), en dus niet zou beschouwd worden als een aanvulling bij een sociale uitkering.

Zowel de persoon in werkloosheid met bedrijfstoeslag als de werkgever zijn er derhalve toe gehouden dergelijke bijzondere gevallen van werkhervatting onmiddellijk te melden aan het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging". Zij zijn tevens aansprakelijk voor de gevolgen van enige nalatigheid op dit stuk.

De persoon in werkloosheid met bedrijfstoeslag is ertoe gehouden elke tussenkomende wijziging in zijn situatie onmiddellijk mee te delen aan het "Gemeenschappelijk Fonds van de textielverzorging".

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst volgt met ingang van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018 op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden (registratienummer 139285/CO/110).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^