Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 11 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid m

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205577
pub.
11/01/2018
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205577

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de steenbakkerij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de steenbakkerij Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 Toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 4 augustus 2017 onder het nummer 140835/CO/114) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij.

De termen "arbeider", "hij", "zijn",... verwijzen naar arbeiders en arbeidsters.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 december 2011, 20 september 2012, 30 december 2014 en 30 januari 2017.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt tevens gesloten ter uitvoering van de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) : - nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen. HOOFDSTUK II. - Rechthebbenden

Art. 3.1. Overeenkomstig de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en onder voorbehoud van eventuele aanpassingen aangebracht aan deze reglementering, wordt een recht op bedrijfstoeslag voor het sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid (SWT) toegekend, ten laste van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie", voor arbeiders die worden ontslagen (behalve in het geval van dringende reden) en die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen : - Recht hebben op een wettelijke werkloosheidsuitkering; - De arbeiders ontslagen in 2017 en 2018 moeten de leeftijd van 62 jaar bereiken uiterlijk op 31 december 2018 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - Op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten; - Een sectoranciënniteit van 5 jaar kunnen aantonen. 2. De aanvragen om te kunnen genieten van het sectoraal conventioneel SWT kunnen worden ingediend wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan zoals voorzien in dit artikel 3, 1.

Art. 4.Het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" waarborgt in alle gevallen de betaling van de bedrijfstoeslag voor het sectoraal conventioneel SWT, behalve wanneer de wetgeving op de sluiting van de onderneming van toepassing is. HOOFDSTUK III. - Bedrijfstoeslag

Art. 5.1. De arbeiders die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben recht op een bedrijfstoeslag zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. 2. Deze bedrijfstoeslag wordt toegekend aan de arbeiders in uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de statuten, zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 1990 houdende coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" (koninklijk besluit van 21 mei 1991, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1991).3. Bovendien worden de bijzondere werkgeversbijdragen, opgelegd door titel XI, hoofdstuk VI, afdeling 2 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), ten laste genomen door het fonds. Ook in geval van wijziging van deze regeling van werkgeversbijdragen of in geval van bijkomende werkgeversbijdragen, zullen deze ten laste worden genomen door het fonds.

Art. 6.Het brutoloon, zoals omschreven in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, van arbeiders die tijdens een bepaalde periode voorafgaand aan het SWT hebben genoten van tijdskrediet of loopbaanonderbreking of een ontslagcompensatievergoeding, zal worden geactualiseerd met de loonaanpassingen ingevolge de stijging van het indexcijfer en de conventionele loonsverhogingen die er in die periode hebben plaatsgehad en berekend op basis van de voltijdse tewerkstelling. HOOFDSTUK IV. - Procedure

Art. 7.1. Vooraleer over te gaan tot het ontslag, pleegt de werkgever overleg met de betrokken arbeiders. Daarnaast wint hij het advies in van de ondernemingsraad, bij ontstentenis daarvan van de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, van de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. 2. De opzegging wordt betekend binnen de 7 kalenderdagen volgend op het gemeenschappelijk besluit dat werd genomen tijdens voormeld overleg.3. Op het ogenblik van de betekening van het ontslag, zendt de werkgever aan het fonds, op een daartoe bestemd formulier, in 2 exemplaren, de gegevens welke betrekking hebben op het voormeld gemeenschappelijk besluit.4. Het toezichtscomité, zoals opgericht overeenkomstig artikel 10, doet uitspraak over de geldigheid van de ingezonden gegevens. HOOFDSTUK V. - Uitkeringsmodaliteiten

Art. 8.De bedrijfstoeslag van het sectoraal conventioneel SWT wordt uitgekeerd aan de arbeider in de loop van de maand die volgt op de maand waarop de arbeider recht heeft op de wettelijke werkloosheidsuitkering.

Art. 9.Het sectoraal conventioneel SWT mag niet worden gecumuleerd met andere vergoedingen of toelagen voortvloeiend uit de stopzetting van de bedrijvigheid, verleend krachtens wettelijke, conventionele of reglementaire bepalingen, met uitzondering van de sectorale afscheidspremie. HOOFDSTUK VI. - Toezicht

Art. 10.1. In de schoot van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" wordt een toezichtscomité opgericht, waarvan de leden door de raad van bestuur van het fonds worden aangeduid. 2. Dit toezichtscomité heef tot taak : a.uitspraak te doen over de ingezonden formulieren; b. te waken over de vervanging van de arbeiders in SWT;c. uitspraak te doen over uitzonderlijke gevallen;d. verslag uit te brengen aan de raad van bestuur van het fonds over de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Zij zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^