Koninklijk Besluit van 17 december 2019
gepubliceerd op 24 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 september 2019 betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019031165
pub.
24/12/2019
prom.
17/12/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019031165

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


17 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 september 2019 betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Overwegende de artikelen 45, § 1, 2°, g) en 87quater van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Overwegende artikel 97/1, § 2 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Economie en Consumenten, de Minister van Pensioenen en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van 30 september 2019 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Werk, Economie en Consumenten, N. MUYLLE

Bijlage bij het Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 september 2019 betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikelen 45, § 1, 2°, g) en 87quater;

Gelet op de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, inzonderheid artikel 97/1, § 2;

Gelet op de raadpleging van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, via hun beroepsvereniging, Pensioplus;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Diensten en Markten van 24 september 2019, Besluit : Definities

Art. 1.1° "WIBP": de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; 2° "KB WIBP": het koninklijk besluit van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentiële toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;3° "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening" of "IBP": een instelling, ongeacht de rechtsvorm, die opgericht is met als doel arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen te verstrekken, zoals gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, 1° van de WIBP;4° "Solidariteitsactiviteit": de activiteit met betrekking tot de solidariteitsstelsels bedoeld in artikel 46 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en de solidariteitstoezeggingen bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;5° "FSMA": de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, bedoeld in de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;6° "EIOPA": de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority), als opgericht door de Europese Verordening nr.1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010;

Toepassingsgebied

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de IBP's naar Belgisch Recht.

Financiële rapportering

Art. 3.- De IBP's maken de FSMA op jaarlijkse basis via het rapporteringskanaal FiMiS van de FSMA volgende staten over: 1° de jaarrekening: conform het schema van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002103 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002105 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 20/02/2008 numac 2008000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen sluiten betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bestaande uit: - balans; - posten buiten-balanstelling; - resultatenrekening; - resultaatverwerking; - toelichting. 2° de samenvattende staten en de lijst van activa, met inbegrip van de uitsplitsing van de instellingen voor collectieve belegging waarin de IBP's beleggen;3° de statistieken die onder meer betrekking hebben op de technische voorzieningen, de prestaties, de financiering, het aantal aangeslotenen, de financiële toestand van de IBP, de te verwachten bijdragen, de vrijstellingen en de grensoverschrijdende activiteiten;4° de beschrijvende of financiële informatie met betrekking tot de IBP, de bijdragende ondernemingen en de beheerde regelingen.

Art. 4.De IBP's maken de FSMA via het rapporteringskanaal FiMiS van de FSMA de statistieken over die de FSMA moet rapporteren aan EIOPA. De frequentie en de termijnen worden door EIOPA bepaald en gepubliceerd op haar website.

Rapportering van documenten

Art. 5.De IBP's maken periodiek aan de FSMA via het beveiligd informatieuitwisselingsplatform eCorporate de documenten over die zijn opgenomen in de bijlage bij dit reglement, volgens de frequentie en binnen de termijnen die ook in deze bijlage worden bepaald.

Art. 6.De IBP's maken de andere documenten dan diegene die worden bedoeld door de artikelen 1 tot 4 en die aan de FSMA moeten worden bezorgd op grond van de WIBP of haar uitvoeringsbesluiten, over via het beveiligd informatieuitwisselingsplatform eCorporate.

Inwerkingtreding en opheffingsbepaling

Art. 7.Het Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 12 februari 2013 betreffende de periodieke staten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het onderhavige reglement.

Art. 8.Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Brussel, 30 september 2019.

De Voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, J.-.P SERVAIS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^