Koninklijk Besluit van 17 december 2019
gepubliceerd op 13 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2019 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019043006
pub.
13/01/2020
prom.
17/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019043006

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


17 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2019 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 3ter, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008 en vervangen bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op de Financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen; artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördin type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en - situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, artikel 10;

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een toelage van honderdeenendertigduizend euro (€ 131.000), aan te rekenen op basisallocatie 52/21.33.00.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna "de FOD" genoemd, voor het begrotingsjaar 2019, toegekend aan de instelling van openbaar nut die 0406.729.809 als ondernemingsnummer kreeg toegewezen, "Croix-Rouge de Belgique", in het Nederlands "Belgische Rode Kruis" en in het Duits "Belgisches Rotes Kreuz" genaamd, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Stallestraat 96, die de rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wet van 30 maart 1891 geniet en waarvan de gewijzigde statuten goedgekeurd zijn door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis, door het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis en door het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 2004 houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België aangenomen op 11 oktober 2003, hierna "het Belgische Rode Kruis" genoemd.

Art. 2.§ 1. Voor deze toelage verbindt het Belgische Rode Kruis zich ertoe in het kader van artikel 10, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördin type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en - situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, een dienst voor dringende psychosociale interventie te organiseren en te handhaven overeenkomstig het monodisciplinaire plan, bedoeld in de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan en opgesteld voor discipline 2 bedoeld in artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit.

Het Belgische Rode Kruis is in dit kader een bovenlokale actor zoals bepaald in de ministeriële omzendbrief betreffende het psychosociaal interventieplan. Het Rode Kruis verbindt zich ertoe een duidelijke en op federaal niveau uniforme hiërarchische lijn te communiceren voor het hele Belgische grondgebied.

Het Belgische Rode Kruis verbindt zich er tevens toe de FOD zijn expertise en wetenschappelijke kennis aan te bieden bij het beheer van het psychosociale luik van noodsituaties. § 2. De organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie omvat inzonderheid : 1° gezien haar statuut als helper van de overheid, en als structurele partner in de hulpverlening bij collectieve noodsituaties op Belgisch grondgebied of in het buitenland waarbij Belgische onderdanen betrokken zijn, het geven van advies en ondersteuning bij het opstellen van het voornoemde monodisciplinaire plan;2° het uitwerken en verstrekken van opleidingen voor de hulpverleners (met name het personeel en de vrijwilligers van het Belgische Rode Kruis), de leden van Psychosociale Hulpverleningsnetwerken en de gemeenten over de thema's die door de FOD worden bepaald op basis van het voornoemde monodisciplinaire plan en de door de FOD uitgevaardigde richtlijnen overeenkomstig de ministeriële omzendbrief betreffende het psychosociaal interventieplan.De opleidingen en activiteiten moeten duidelijk verband houden met het voorwerp van dit besluit.

De inhoud moet ter goedkeuring aan de dienst dringende hulpverlening worden voorgelegd. Het Rode Kruis mag volledig vrij beslissen over de opleidingsvoorzieningen voor zover die uit psychopedagogisch standpunt adequaat zijn; 3° het geven van advies en ondersteuning bij de operationele uitvoering van de verschillende noodplannen bedoeld in artikel 1, 6° en 7° van het voornoemde koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördin type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser sluiten (algemene en bijzondere nood- en interventieplannen, evenals het psychosociaal interventieplan bedoeld in de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017) en van de psychosociale hulpverlening in de situaties bedoeld in artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit, zowel in een preventieve fase als in een acute fase;4° de organisatie en de instandhouding van een ononderbroken bereikbare permanentie (24 uur op 24 en 7 dagen op 7), teneinde de in artikel 10, § 3, van het voornoemde koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördin type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser sluiten bedoelde diensten te ondersteunen en de eigen middelen te mobiliseren in de situaties bedoeld in artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit;5° de terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel op het vlak van de psychosociale begeleiding voor de FOD en de personen of organisaties die zij aanwijst als hulpverleners overeenkomstig artikel 10, § 3, van het voornoemde koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördin type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser sluiten en dit overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan; 6° de interventie ter plaatse en de uitvoering van het voornoemde monodisciplinaire plan, teneinde dringende psychosociale zorg te verstrekken als bovenlokale actor zoals bepaald in punt 4.2 van de ministeriële omzendbrief betreffende het psychosociaal interventieplan in samenwerking met de hulpverleners op gemeentelijk en provinciaal niveau. Deze interventie en uitvoering kunnen plaatsvinden tijdens een oefensituatie of een reële situatie en omvatten inzonderheid de medewerking op operationeel gebied aan de coördinatie van de onmiddellijke psychosociale zorg ter plaatse, de identificatie en de lokalisering van de betrokkenen alsook de opvang van en de bijstand aan de betrokkenen. Deze interventie gebeurt op verzoek van Volksgezondheid. De duur en het einde van de opdracht worden bepaald door de FOD. Het aantal hulpverleners en hun opdrachten worden bepaald in overleg met de vaste medewerker van wacht van het Belgische Rode Kruis voorzien in dit besluit teneinde de mogelijkheden en capaciteiten van het Rode Kruis enerzijds en de operationele noodwendigheden anderzijds op elkaar af te stemmen. In geval van dringende noodzakelijkheid en indien geen contact kon worden gelegd tussen de vaste medewerker van wacht en een verantwoordelijke van de FOD binnen de termijnen die verenigbaar zijn met de crisis, kunnen de dringende maatregelen genomen door het Belgische Rode Kruis achteraf door Volksgezondheid gevalideerd worden.

Bepaalde incidenten die buiten het kader van dit besluit vallen, kunnen uitzonderlijk en op basis van een behoefteanalyse door dit besluit ten laste worden genomen. Bijvoorbeeld dringende psychosociale hulp in het kader van de individuele hulpverlening wanneer de gewone psychosociale diensten tekortschieten en/of de termijnen ontoereikend zijn. 7° de terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel om de snel inzetbare middelen registratie (SIM REG) te beheren en ter plaatse te brengen, in functie van een identificatie, lokalisatie en traceerbaarheid van de getroffenen ter hoogte van het rampterrein (RT), de vooruitgeschoven medische post (VMP), het onthaalcentrum (OC), het telefooninformatiecentrum (TIC) en het centraal informatiepunt (CIP) overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan. Het beheer van de materialen omvat het stockeren, het onderhouden en het vervangen van de benodigde materialen zoals gedefinieerd door de FOD. De SIM REG bevindt zich in vaste bepaalde standplaatsen per provincie.. De bepaling van de standplaatsen, de samenstelling van de SIM REG, de modaliteiten van het onderhoud, van de vervanging en van het aanleveren van deze materialen op het moment van een collectieve noodsituatie, worden door de FOD bepaald.

Operationeel worden de SIM REG ingezet volgens het principe van de snelst adequate hulpverlening waarbij de territoriale standplaats onderschikt is aan de dienst die het snelst met de adequate middelen ter plaatse komt.

De SIM REG kunnen dus supra-provinciaal worden ingezet.

Het Rode Kruis stelt in functie van de afkondiging van een monodisciplinair interventieplan van discipline 2, personeel ter beschikking gekwalificeerd om de SIM REG ter plaatse te brengen conform de snelst adequate hulpverlening, alsook personeel voor de installatie van de SIM REG materialen én voor de uitvoering- en coördinatie van de registratietaken op het RT, de VMP, het OC, het TIC en het CIP. Dit onder leiding en toezicht van de FOD. Het operationeel houden en de inzet van de SIM REG gebeuren volgens de door de FOD vastgelegde normen.

Art. 3.§ 1. Het Belgische Rode Kruis heeft het recht een verzoek van de FOD te weigeren indien de aard van de gevraagde interventie niet overeenstemt met de bevoegdheden, de fundamentele principes van het Belgische Rode Kruis of de opdrachten waarmee het in het kader van het voornoemde monodisciplinaire plan is belast of indien dit verzoek de erkende actiecapaciteit van het Belgische Rode Kruis overschrijdt. Het Belgische Rode Kruis zal deze weigering onmiddellijk kenbaar maken aan het diensthoofd Dringende Hulpverlening en nadien omstandig schriftelijk motiveren. § 2. De in artikel 2 beschreven opdrachten worden toevertrouwd aan door het Belgische Rode Kruis gecertifieerde deskundigen die een ruime expertise hebben aangetoond met betrekking tot de problematiek van de psychosociale hulpverlening en die over alle nodige kennis beschikken om deze opdrachten te volbrengen. Het Belgische Rode Kruis houdt een personeelskadaster bij (aantal vrijwilligers en vaste medewerkers), plaats (werk, thuis) dat op eenvoudig verzoek toegankelijk is voor de leden van de FOD Volksgezondheid.

Om secundaire taken uit te voeren, kan het Belgische Rode Kruis enkel op zijn eigen verantwoordelijkheid minder gekwalificeerd personeel dan dat vermeld in het eerste lid inzetten voor zover het voldoende geschikt is voor de toegewezen taken. § 3. De in artikel 2 beschreven opdrachten worden over het hele Belgische grondgebied uitgevoerd. § 4. De FOD zal het Belgische Rode Kruis een bureau, vergaderruimten en vergadermateriaal ter beschikking stellen met het oog op eventuele prestaties binnen de FOD zelf wanneer de behoeften van de opdracht dat vereisen.

Art. 4.§ 1. De psychosociale activiteiten in het kader van dit besluit vormen het voorwerp van een door het Belgische Rode Kruis opgemaakt jaarlijks rapport.

De Dienst Dringende Hulpverlening van de FOD, inzonderheid de Psychosociale Managers, coördineert, met de hulp van de crisismanagers, een evaluatie van de prestaties van de diverse betrokken partijen in het kader van de operationele activiteiten, volgens een modelrapport voorgesteld door de FOD. Dit rapport zal in het bijzonder de verdeling van de vrijwilligers en hun dienstrooster bevatten. Binnen de 24uur wordt een situatie rapport verstuurd. Het eindrapport wordt binnen de twee weken verstuurd. Elke vertraging of verwachte vertraging moet aan de FOD worden meegedeeld en gemotiveerd.

In uitzonderlijke gevallen kan in onderlinge overeenstemming tussen de partijen een ander tijdschema worden vastgelegd. § 2. Er zal een Begeleidingscomité worden opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD en het Belgische Rode Kruis en dat minstens twee keer per jaar samenkomt. Deze prestaties kunnen niet door het Rode Kruis worden aangerekend.

Art. 5.De inlichtingen, teksten en resultaten die het Belgische Rode Kruis in het kader van de gesubsidieerde interventies genereert, zijn gemeenschappelijke eigendom van de FOD en het Belgische Rode Kruis.

Ze mogen uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden door het Belgische Rode Kruis gebruikt worden en moeten indien nodig de verwijzing naar de FOD vermelden. Een kopie van deze documenten moet naar de FOD verstuurd worden of op zijn minst beschikbaar zijn.

Art. 6.Het Belgische Rode Kruis wendt de middelen die hem ter beschikking zijn gesteld voor de psychosociale acties bedoeld in artikel 2, § 2, 5) en 6), enkel aan indien : 1° de vraag om interventie exclusief uitgaat van één van de bevoegde verantwoordelijken die overeenkomstig het voornoemde monodisciplinaire plan en de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan zijn aangewezen; en/of 2° de geplande interventie exclusief wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de hulpverleners bedoeld in artikel 10, § 3, van het voornoemde koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördin type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser sluiten en de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan.

Art. 7.§ 1. De in artikel 1 bedoelde toelage dekt de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. § 2. De uitbetaling van het bedrag vermeld in artikel 1 zal, in twee delen, als volgt gebeuren: 1° een voorschot gelijk aan 20 % van de toelage zal gestort worden van zodra dit besluit is gepubliceerd en na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis om de kosten inzake permanentie en opleiding te dekken;2° het saldo zal vereffend worden na validatie door de administratie van de door het Belgische Rode Kruis voorgelegde bewijsstukken en na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis.De bewijsstukken en de schuldvordering dienen ten laatste tegen 1 juli 2020 bezorgd te worden op het volgende adres: invoice@health.fgov.be § 3. Onder bewijsstuk wordt minstens het in artikel 4 bedoelde interventieverslag bedoeld waarin de uren waarop de medewerkers worden opgeroepen en afgelost, worden verduidelijkt en eventueel de aftrekstaat van de werkelijke interventiekosten en de kosten voor het organiseren van de teams of de werkelijke opleidingskosten. Het verband tussen de activiteiten en de opdrachten opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 25 juli 2017 betreffende het psychosociaal interventieplan moet duidelijk worden omschreven. § 4. Vóór de vereffening worden de aldus voorgelegde schuldvorderingen met betrekking tot de kosten bedoeld in § 2, 2°, geviseerd door de betrokken Psychosociale Managers.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^