Koninklijk Besluit van 17 februari 1998
gepubliceerd op 13 maart 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000153
pub.
13/03/1998
prom.
17/02/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 33;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 juli 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 1994 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen;

Overwegende dat er reden is om de volgorde van de vertegenwoordigende leden van de V.Z.W. « Vlaams Centrum Integratie Migranten » en om de plaatsvervangende leden van de heer A. Couturier, van de V.Z.W. « Service social des Etrangers d'Accueil et de Formation » te vervangen;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen, in de rubriek « Nederlandse Kamer - Werkende leden » worden de woorden « Mevr. R. Stockx, van de V.Z.W. Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten » vervangen door de woorden « Mevr. V. Vanlangendonck, van de V.Z.W. "Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten" ».

Art. 2.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen, in de rubriek « Nederlandse Kamer - Plaatsvervangende leden » worden de woorden « Mevr. V. Langendonck en Mevr. K. Debruyne, van de V.Z.W. "Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten", om Mevr. R. Stockx te vervangen », vervangen door de woorden « Mevr. R. Stockx en Mevr. K. Debruyne, van de V.Z.W. "Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten", om Mevr. V. Vanlangendonck te vervangen ».

Art. 3.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen, in de rubriek « Franse Kamer - Plaatsvervangende leden » worden de woorden « Mevr. I. De Spiegeleer en Mevr. M.-N. Pontenville, van de V.Z.W. "Service sociale des Etrangers d'Accueil et de Formation », om de heer A. Couturier te vervangen », vervangen door de woorden « de heer K. Van Hoof en Mevr. M.-F. menten, van de V.Z.W. "Service social des Etrangers d'Accueil et de Formation", om de heer A. Couturier te vervangen ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^