Koninklijk Besluit van 17 februari 2000
gepubliceerd op 31 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022189
pub.
31/03/2000
prom.
17/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1969 pub. 23/10/1998 numac 1998000570 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden . - Duitse vertaling sluiten tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, vervangen bij de wet van 20 juli 1991, meer bepaald artikel 14, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1969 pub. 23/10/1998 numac 1998000570 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inzonderheid op artikel 54, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1991;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen van 23 maart 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 54, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 29 april 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1969 pub. 23/10/1998 numac 1998000570 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, vervangen bij koninklijk besluit van 8 oktober 1991, wordt aangevuld met het volgende lid : « Wanneer de Rijksdienst vaststelt dat een onregelmatigheid of een materiële vergissing een hogere uitbetaling dan het recht op de uitkering heeft veroorzaakt, kan hij de uitbetaling bij bewarende maatregel beperken tot het bedrag dat hij als wettelijk verschuldigd beschouwt. In dit geval heeft, ondanks de bepalingen van het vorig lid, de verbeterende beslissing die het bedrag van de uitkering beperkt, uitwerking de eerste dag van de maand waarin de bewarende maatregel werd genomen. »

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^