Koninklijk Besluit van 17 februari 2002
gepubliceerd op 27 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bi

bron
ministerie van justitie
numac
2002009179
pub.
27/02/2002
prom.
17/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof en van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikel 182 en 183, gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité, gegeven op 10 december 2001;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2001 en 15 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 4 september 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de tabel « Hof van Cassatie » die voorkomt in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de kolom met als opschrift « Adjunct-secretaris », wordt het cijfer « 2 » vervangen door het cijfer « 3 »;2° in de kolom met als opschrift « Opsteller », wordt het cijfer « 1 » vervangen door het cijfer « 2 ».

Art. 2.In de tabel « Hof van Cassatie » die voorkomt in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de kolom met als opschrift « Adjunct-secretaris », wordt het cijfer « 2 » vervangen door het cijfer « 3 »;2° in de kolom met als opschrift « Opsteller », wordt het cijfer « 1 » vervangen door het cijfer « 2 ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 21 mei 2002.

Art. 4.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^