Koninklijk Besluit van 17 februari 2004
gepubliceerd op 18 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015043
pub.
18/03/2004
prom.
17/02/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren sluiten wat betreft de ambtenaren van het Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 september 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der federale overheidsdiensten, inzonderheid artikel 4, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 en de koninklijke besluiten van 14 september 1994 en 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren sluiten tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 april 2003;

Gelet op het Protocol nr. 1/2 van 18 december 2003 van het Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aanpassing van de administratieve loopbaan van de ambtenaren die titularis zijn van een bijzondere graad op dezelfde wijze moet uitgevoerd worden als deze van de ambtenaren die titularis zijn van een gemene graad; dat bijgevolg moet overgegaan worden tot de vaststelling van de weddenschalen van de ambtenaren die titularis zijn van een bijzondere graad bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt een artikel 5bis ingevoegd luidend als volgt : «

Art. 5bis.De ambtenaar benoemd in de graad van eerstaanwezend paramedicus, voorheen bekleed met de geschrapte graad van eerstaanwezend analist klinische biologie en die in dienst is op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, behoudt het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal voor zover dat deze voordeliger is dan weddenschaal 28E : 718 547 - 1 085 035 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 Kl. 23 j. - Niv. 2+ - G.A.

Art. 2.De conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddenschalen gevoegd bij het voornoemde koninklijk besluit wordt vervangen door de bijlage bij onderhavig besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015093 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, M. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddenschaal Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 17 februari 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^