Koninklijk Besluit van 17 februari 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022230
pub.
12/05/2005
prom.
17/02/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 september 2004;

Gelet op het advies nr. 37.783/3 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Ministers van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarten inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg » worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° achttien leden, waarvan negen Nederlandstalingen en negen Franstaligen, die worden aangewezen op grond van hun bijzondere bevoegdheid of hun wetenschappelijke kennis in de informatica toegepast in de sector van de gezondheidszorg, van hun expertise op het terrein en van hun representativiteit;» 2° punt 4° wordt vervangen door de volgende bepaling : « 4° een expert van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;» 3° het artikel wordt aangevuld met de volgende bepalingen : « 5° een expert van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie;6° een expert van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid;7° een expert voorgesteld door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;8° een expert voorgesteld door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren;9° een expert voorgesteld door het Nationaal Intermutualistisch College;10° een vertegenwoordiger van elke overheid bedoeld in de artikelen 128 en 130 van de Grondwet en twee vertegenwoordigers van de in uitvoering van artikel 135 van de Grondwet opgerichte Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;11° een lid aangewezen door de Nederlandstalige koepel van patiëntenorganisaties en een lid aangewezen door de Franstalig koepel van patiëntenorganisaties.Deze leden zetelen met raadgevende stem. »

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit wordt de vermelding « 4° » vervangen door de vermelding « 10° en 11° ».

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit wordt een punt 1°bis ingevoegd luidend als volgt : « 1°bis richt zij, na raadpleging van de overeenstemmende wetenschappelijke verenigingen en de representatieve professionele organisaties, werkgroepen op voor de behandeling van problemen met betrekking tot de programmatuur van het beheer van het elektronisch dossier van de patiënt door de beroepsbeoefenaars. »

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^