Koninklijk Besluit van 17 februari 2006
gepubliceerd op 23 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003115
pub.
23/02/2006
prom.
17/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 36, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : - artikel 18, § 3, punt 9, vervangen door en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001; - afdeling III van bijlage I, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000, 2 februari 2001, 13 juli 2001, 4 maart 2002, 28 februari 2003, 10 februari 2004 en 21 januari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2006;

Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001003083 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten1 tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Financiën onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot indexering van de basisbedragen die dienen voor de berekening van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een voertuig dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld (artikel 18, § 3, punt 9, 3e lid, KB/WIB 92) vrijstelt van de voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o sluiten;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat de bedragen die tot grondslag dienen voor de berekening van het voordeel van alle aard voortvloeiende uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, aan de spilindex 99,14 gekoppeld zijn; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de spilindex is overschreden; - dat de spilindex in de loop van het jaar 2005 is overschreden maar dat het absoluut noodzakelijk is deze van de maand december 2005 te kennen om de voormelde regel correct toe te passen; - dat de geïndexeerde bedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2006; - dat ze bijgevolg zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel die voortkomt in afdeling III van bijlage I, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2000, 2 februari 2001, 13 juli 2001, 4 maart 2002, 28 februari 2003, 10 februari 2004 en 21 januari 2005, wordt vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2006 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001003083 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten0 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 december 1998.

Koninklijk besluit van 27 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 2000003051 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2000.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Min type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003473 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Minist type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003485 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de post- en telecommunicatiesectoren type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003484 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de materies die onder het departement van Verkeer en Infrastructuur ressorteren, van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bed type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003471 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake ambtenarenzaken van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 2 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001003083 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 februari 2001.

Koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001.

Koninklijk besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003105 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 maart 2002, Ed. 3, err. 9 april 2002.

Koninklijk besluit van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2003, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 10 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004003044 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 februari 2004.

Koninklijk besluit van 21 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005003028 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^