Koninklijk Besluit van 17 februari 2013
gepubliceerd op 21 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003043
pub.
21/02/2013
prom.
17/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Op 28 november 2010 hebben de Ministers van Financiën van de eurozone een aantal maatregelen bekendgemaakt die de financiële stabiliteit in de eurozone tot doel hadden, waaronder de verplichte opname van gestandaardiseerde collectieve actie- clausules (« CAC's ») in alle nieuwe overheidseffecten van de eurozone met een looptijd van meer dan 1 jaar die zullen worden uitgegeven vanaf 1 januari 2013.

Dit voornemen werd nadien bevestigd door de staatshoofden en de regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone tijdens hun bijeenkomst op 11 maart 2011 en door de Europese raad tijdens de top die werd gehouden op 24 en 25 maart 2011.

Hetzelfde principe is thans geformaliseerd in artikel 12, paragraaf 3 van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Het Subcomité van de Europese staatsschuldmarkten opgericht in de schoot van het economisch en financieel comité werd gelast een op het niveau van de eurozone gemeenschappelijke norm van CAC's te ontwikkelen waarvan de essentiële elementen conform zijn aan deze die gangbaar worden toegepast in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het doel van de CAC's is het vergemakkelijken van een akkoord tussen de Staat en zijn schuldeisers in het kader van een eventuele schuldherschikking door aan een gekwalificeerde meerderheid van houders van de overheidseffecten de mogelijkheid te geven om, op een juridisch bindende wijze, een wijziging van de uitgiftevoorwaarden op te leggen aan het geheel van de houders van dergelijke effecten.

De opname van CAC's in de uitgifte- voorwaarden houdt niet in dat aan een overheidseffect een hoger risico op wanprestatie of een hoger risico op schuldherschikking verbonden is.

Toelichting bij de artikelen Artikel 1 Dit artikel strekt ertoe de CAC's toepasselijk te maken op de Staatsbons die vanaf 1 januari 2013 worden uitgegeven. De belangrijkste bepalingen van deze clausules, die in bijlage bij het besluit dat U wordt voorgelegd zijn gevoegd, worden hierna toegelicht.

De CAC's bepalen verschillende types van meerderheden vereist voor het aanbrengen van wijzigingen in de uitgiftevoorwaarden van de Staatsbons. Deze meerderheden verschillen naargelang : - de wijzigingen betrekking hebben op een voorbehouden of niet voorbehouden kwestie; - de wijzigingen betrekking hebben op één lijn of verscheidene lijnen van Staatsbons; - de wijzigingen aangenomen zullen worden door middel van een vergadering of een geschreven resolutie van de houders van de Staatsbons.

Een wijziging van een voorbehouden kwestie houdt een wijziging in van de essentiële bepalingen van een Staatsbon. Zo wordt elk voorstel tot wijziging dat betrekking heeft op een vermindering van het bedrag dat de Staat op grond van de Staatsbons verschuldigd is, als een voorbehouden kwestie beschouwd.

In elk geval zal een voorstel tot wijziging steeds het akkoord van de Staat zelf alsook van een meerderheid van de houders van Staatsbons berekend overeenkomstig de CAC's, vereisen.

Hierna worden de quorums en de meerderheden die vereist zijn voor het aannemen van wijzigingsvoorstellen toegelicht. 1. Het quorum verschilt naargelang de wijziging wordt voorgesteld tijdens een initiële vergadering dan wel tijdens een verdaagde vergadering. 1.1. Initiële vergadering 1.1.1. Voorbehouden kwestie : Houders die ten minste 2/3 van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons bezitten. 1.1.2. Niet-voorbehouden kwestie : Houders die ten minste 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons bezitten. 1.2. Verdaagde vergadering 1.2.1. Voorbehouden kwestie : Houders die ten minste 2/3 van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons bezitten. 1.2.2. Niet-voorbehouden kwestie : Houders die ten minste 25 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons bezitten. 2. De vereiste meerderheid verschilt naargelang de wijziging betrekking heeft op één lijn dan wel op verscheidene lijnen : 2.1. Eén lijn 2.1.1. Voorbehouden kwestie : Instemming van de houders van ten minste 75 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op een behoorlijk opgeroepen vergadering van de houders van Staatsbons betrokken bij de voorgestelde wijziging (of voor een schriftelijke resolutie instemming van minstens 2/3 van deze houders). 2.1.2. Niet-voorbehouden kwestie : Instemming van de houders van ten minste 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op een behoorlijk opgeroepen vergadering van de houders van Staatsbons betrokken bij de voorgestelde wijziging (of voor een schriftelijke resolutie instemming van minstens 50 % van deze houders). 2.2. Verscheidene lijnen 2.2.1. Voorbehouden kwestie In dit geval dient een wijzigingsvoorstel met beide hieronder vermelde meerderheden te worden aangenomen. - Instemming van de houders van ten minste 75 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op afzonderlijke, behoorlijk opgeroepen vergaderingen van de houders van Staatsbons van alle lijnen (samen genomen) die zouden zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging (of voor een schriftelijke resolutie instemming van ten minste 2/3 van deze houders) én - Instemming van de houders van ten minste 2/3 van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op afzonderlijke, behoorlijk opgeroepen vergaderingen van de houders van Staatsbons van elke lijn van Staatsbons (afzonderlijk genomen) die zou zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging (of voor een schriftelijke resolutie instemming van ten minste 50 % van deze houders). 2.2.2. Niet- voorbehouden kwestie Instemming van de houders van ten minste 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op een behoorlijk opgeroepen vergadering van de houders van Staatsbons van elke lijn (afzonderlijk genomen) die zou betrokken zijn bij de voorgestelde wijziging (of voor een schriftelijke resolutie instemming van minstens 50 % van deze houders).

Met het oog op het nagaan of de vereisten inzake quorum of meerderheden zijn vervuld voor het aannemen of verwerpen van een wijzigingsvoorstel worden de Staatsbons gehouden door de Belgische Staat, een departement, een Federale overheidsdienst of agentschap van de Staat of door een entiteit gecontroleerd of optredend voor rekening van de Staat en die geen beslissingsbevoegdheid heeft in het licht van het toepasselijke recht, geacht niet uitstaand te zijn en worden dus niet in aanmerking genomen.

Artikel 2 Daar de CAC's toepasselijk zullen worden op alle nieuwe overheidseffecten van de eurozone met een looptijd van meer dan 1 jaar die zullen worden uitgegeven vanaf 1 januari 2013, dient dit besluit uitwerking te hebben op 1 januari 2013.

Artikel 3 Dit artikel behoeft geen uitleg.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, S. VANACKERE

17 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 januari 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, hoofdstuk I, gewijzigd bij de wetten van 4 april 1995, 15 juli 1998, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010 en het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de financie wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten voor het begrotingsjaar 2013, artikel 28, § 1, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons, wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende : « Art.6/1. De Staatsbons uitgegeven vanaf 1 januari 2013 zijn onderworpen aan de collectieve actieclausules waarvan de tekst in bijlage bij dit besluit is gevoegd ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2013.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, S. VANACKERE

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons Bepalingen aangaande de vergadering van houders van Staatsbons 1. Algemene Definities (a) " Staatsbon " : één type van uitgegeven Staatsbon, gekenmerkt door dezelfde looptijd, dezelfde datum van uitgifte en dezelfde eindvervaldag, zoals vastgesteld in het ministerieel besluit betreffende hun uitgifte.(b) " Schuldeffecten " betekent de Staatsbons en elke andere bon, obligatie, note of ander schuldeffect welke werd uitgegeven door de Belgische Staat in één of meerdere Lijnen met een oorspronkelijke looptijd van ten minste één jaar en omvat tevens elke dergelijke obligatie, ongeacht de oorspronkelijke vervaldatum ervan, welke voordien deel uitmaakte van een schuldeffect.(c) " Lijn " betekent een reeks van schuldeffecten, samen met elke andere tranche of tranches van schuldeffecten die, in verhouding tot elkaar en tot de aanvankelijke tranche van de schuldeffecten (i) op alle vlakken identiek zijn met uitzondering van hun uitgiftedatum of eerste betaaldatum, en (ii) duidelijk geconsolideerd zijn en één enkele Lijn vormen, en omvat ook de Staatsbons en elke andere latere uitgifte van Staatsbons. (d) " Uitstaand " met betrekking tot een Staatsbon betekent een Staatsbon die uitstaand is voor de toepassing van Artikel 2.6, en met betrekking tot de schuldeffecten van elke andere Lijn betekent het een schuldbewijs dat uitstaand is voor de toepassing van Artikel 2.7. (e) " Wijziging " met betrekking tot de Staatsbons betekent elke wijziging, herziening, aanvulling of afwijking van de toepasselijke voorwaarden van de Staatsbons zoals vastgelegd in het ministerieel uitgiftebesluit en heeft dezelfde betekenis in relatie tot de schuldeffecten van elke andere Lijn met dien verstande dat elk van de voormelde verwijzingen naar Staatsbons moet worden gelezen als verwijzingen naar de toepasselijke voorwaarden van andere schuldeffecten.(f) " Wijziging over Lijnen " betekent een wijziging met betrekking tot (i) de Staatsbons en (ii) de schuldeffecten van één of meer andere Lijnen.(g) " Voorbehouden kwestie " met betrekking tot de Staatsbons betekent elke wijziging van de voorwaarden van de Staatsbons die : (i) de datum wijzigt waarop een bedrag op de Staatsbons moet worden betaald; (ii) een bedrag vermindert, inbegrepen een achterstallig bedrag, dat op de Staatsbons moet worden betaald; (iii) de methode wijzigt die gehanteerd wordt voor de berekening van een bedrag dat op de Staatsbons moet worden betaald; (iv) de valuta of de plaats van betaling verandert voor een bedrag dat op de Staatsbons moet worden betaald; (v) een voorwaarde verbindt aan de verplichting van de Belgische Staat om bedragen op de Staatsbons te betalen of die verplichting anderszins wijzigt; (vi) de senioriteit of rangschikking van de Staatsbons verandert; (vii) de hoofdsom van de uitstaande Staatsbons verandert of, bij een Wijziging over Lijnen, de hoofdsom van de schuldeffecten van andere Lijnen die nodig zijn om een voorgestelde wijziging met betrekking tot de Staatsbons goed te keuren verandert, de hoofdsom van uitstaande Staatsbons die nodig zijn voor een vereist quorum verandert, of de regels om te bepalen of een Staatsbon uitstaand is voor de toepassing hiervan verandert; of (viii) de definitie van Voorbehouden Kwesties wijzigt, en dezelfde betekenis heeft met betrekking tot de schuldeffecten van elke andere Lijn met die uitzondering dat elk van de voormelde verwijzingen naar de Staatsbons moet worden gelezen als verwijzingen naar andere schuldeffecten. (h) " Houder " met betrekking tot een Staatsbon betekent de persoon die de Belgische Staat mag behandelen als wettelijke houder van de Staatsbon, en met betrekking tot een ander schuldeffect betekent de persoon die de Belgische Staat mag behandelen als wettelijke houder van het schuldeffect onder de wetgeving die op dat schuldeffect van toepassing is.(i) " Registratiedatum " met betrekking tot elke voorgestelde wijziging betekent de datum die door de Belgische Staat wordt bepaald om te bepalen wie de houders van Staatsbons zijn en, bij een Wijziging over Lijnen, de houders van schuldeffecten van een andere Lijn die bevoegd zijn om te stemmen met betrekking tot een schriftelijke Resolutie of om deze te ondertekenen.(j) " Geval van Wanprestatie " met betrekking tot de Staatsbons betekent dat de Belgische Staat een bedrag aan kapitaal met betrekking tot de Staatsbons niet kan betalen binnen de 30 dagen na de datum voor betaling daarvan of een bedrag aan interest met betrekking tot de Staatsbons niet kan betalen binnen de 30 dagen na de datum voor betaling daarvan.(k) " Werkdag " met betrekking tot de Staatsbons betekent elke dag (anders dan een zaterdag of een zondag) waarop het betalingssysteem " TARGET2 " open is. 2. Wijziging van Staatsbons 2.1. Wijziging van een Voorbehouden Kwestie. De toepasselijke voorwaarden van de Staatsbons zoals vastgelegd in het ministerieel uitgiftebesluit kunnen worden gewijzigd met betrekking tot een Voorbehouden Kwestie met de toestemming van de Belgische Staat en : (a) de instemming van de houders van ten minste 75 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op een behoorlijk opgeroepen vergadering van houders van Staatsbons;of (b) een schriftelijke Resolutie ondertekend door of namens houders van ten minste 66 2/3 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die op dat moment uitstaand zijn. 2.2. Wijziging over Lijnen. Bij wijziging over Lijnen kunnen de toepasselijke voorwaarden van Staatsbons zoals vastgelegd in het ministerieel uitgiftebesluit en schuldeffecten van elke andere Lijn worden gewijzigd met betrekking tot een Voorbehouden Kwestie met de toestemming van de Belgische Staat en : (a) (i) de instemming van de houders van ten minste 75 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande schuldeffecten, aanwezig of vertegenwoordigd op afzonderlijke, behoorlijk opgeroepen vergaderingen van de houders van schuldeffecten van al de Lijnen samen genomen die zouden zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging;of (a) (ii) een schriftelijke Resolutie ondertekend door of namens houders van ten minste 66 2/3 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande schuldeffecten van al de Lijnen samen genomen die zouden zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging; en (b) (i) de instemming van de houders van ten minste 66 2/3 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons, aanwezig of vertegenwoordigd op afzonderlijke, behoorlijk opgeroepen vergaderingen van de houders van Staatsbons van elke Lijn van Staatsbons afzonderlijk genomen die zou zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging;of (b) (ii) een schriftelijke Resolutie ondertekend door of namens de houders van ten minste 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons van elke Lijn afzonderlijk genomen die op dat moment uitstaand zijn, die zouden betrokken zijn bij de voorgestelde wijziging. Er zal een afzonderlijke vergadering worden belegd en gehouden, of een afzonderlijk, schriftelijke Resolutie zal worden ondertekend, met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de Staatsbons en de voorgestelde wijziging van elke andere betrokken Lijn van schuldeffecten. 2.3. Voorgestelde Wijziging over Lijnen. Een voorgestelde Wijziging over Lijnen kan één of meer voorgestelde alternatieve wijzigingen bevatten van de toepasselijke voorwaarden van elke betrokken Lijn van schuldeffecten, op voorwaarde dat alle voorgestelde alternatieve wijzigingen gericht zijn aan en aanvaard kunnen worden door een houder van een schuldbewijs van een betrokken Lijn. 2.4. Gedeeltelijke Wijziging over Lijnen. Wanneer een voorgestelde Wijziging over Lijnen niet wordt goedgekeurd met betrekking tot een voorbehouden kwestie overeenkomstig Artikel 2.2, maar goedgekeurd zou zijn indien de voorgestelde wijziging enkel betrekking had op de Staatsbons en op één of meer, maar niet alle andere Lijnen van schuldeffecten die zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging, wordt deze Wijziging over Lijnen als goedgekeurd beschouwd, ongeacht Artikel 2.2, met betrekking tot de Staatsbons en schuldeffecten van elke andere Lijn waarvan de wijziging zou zijn goedgekeurd overeenkomstig Artikel 2.2 indien de voorgestelde wijziging enkel betrekking had op de Staatsbons en de schuldeffecten van deze Lijn, op voorwaarde dat : (a) voorafgaand aan de registratiedatum voor de voorgestelde Wijziging over Lijnen, de Belgische Staat de houders van de Staatsbons en de houders van andere betrokken schuldeffecten publiekelijk heeft ingelicht over de voorwaarden waaronder de voorgestelde Wijziging over Lijnen als zijnde goedgekeurd wordt beschouwd indien deze is goedgekeurd op de hierboven beschreven wijze met betrekking tot de Staatsbons en bepaalde, maar niet alle, andere betrokken Lijnen van schuldeffecten;en (b) deze voorwaarden werden vervuld met betrekking tot de voorgestelde Wijziging over Lijnen. 2.5. Wijziging van een Niet-Voorbehouden Kwestie. De toepasselijke voorwaarden van de Staatsbons zoals vastgelegd in het ministerieel uitgiftebesluit kunnen worden gewijzigd met betrekking tot elke kwestie met uitzondering van een Voorbehouden Kwestie met de toestemming van de Belgische Staat en : (a) de instemming van de houders van ten minste 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons aanwezig of vertegenwoordigd op een behoorlijk opgeroepen vergadering van houders van Staatsbons;of (b) een schriftelijke resolutie ondertekend door of namens de houders van ten minste 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons. 2.6. Uitstaande Staatsbons. Ten einde te bepalen of houders van het vereiste totaalbedrag in hoofdsom van uitstaande Staatsbons in het voordeel van de voorgestelde wijziging hebben gestemd of indien een vereist quorum werd bereikt op een vergadering van de houders van Staatsbons die worden opgeroepen om te stemmen op een voorgestelde wijziging, zal een Staatsbon als niet uitstaand geacht worden, en kan deze niet voor of tegen een voorgestelde wijziging stemmen of worden meegeteld om te bepalen of een vereist quorum bereikt is, wanneer op de registratiedatum voor de voorgestelde wijziging : (a) de Staatsbon voordien werd geannuleerd of werd uitgegeven voor annulering of werd bijgehouden voor heruitgifte, maar niet werd heruitgegeven;(b) de Staatsbon in het bezit is van de Belgische Staat, een departement, een Federale Overheidsdienst of een agentschap van de Belgische Staat, of een vennootschap, een trust of een juridische entiteit die beheerd wordt door de Belgische Staat of een departement, een Federale Overheidsdienst of een agentschap van de Belgische Staat en, in het geval van een Staatsbon die in het bezit is van een voormelde vennootschap, trust of andere juridische entiteit de houder van de Staatsbon geen autonoom beslissingsrecht heeft, met dien verstande dat : (i) de houder van een Staatsbon de entiteit is die wettelijk gerechtigd is om met betrekking tot de Staatsbon te stemmen, voor of tegen een voorgestelde wijziging of, als dit niet het geval is, de entiteit wiens toestemming of opdracht direct of indirect verplicht is, zoals bepaald in het contract, voor de houder die wettelijk gerechtigd is om te stemmen op de Staatsbon, voor of tegen een voorgestelde wijziging; (ii) een vennootschap, een juridische entiteit of een trust wordt beheerd door de Belgische Staat of door een departement, een Federale Overheidsdienst of een agent van de Belgische Staat, wanneer de Belgische Staat of een departement, een Federale Overheidsdienst of een agentschap van de Belgische Staat over het vermogen beschikt om direct of indirect het management te leiden of een meerderheid van de raad van bestuur of andere personen die vergelijkbare functies uitoefenen te verkiezen of aan te stellen, door het hebben van stemrecht of andere eigendomsbelangen, al dan niet bepaald in het contract, in plaats van of, aanvullend op de raad van bestuur van die juridische entiteit; en (iii) de houder van een Staatsbon autonoom beslissingsrecht heeft wanneer, volgens het toepasselijke recht, regels of bepalingen en los van een directe of indirecte verplichting die de houder kan hebben met betrekking tot de Belgische Staat : (x) mag de houder niet direct of indirect, instructies ontvangen van de Belgische Staat over hoe er moet worden gestemd met betrekking tot een voorgestelde wijziging;of (xi) is de houder, teneinde te bepalen hoe er moet worden gestemd, verplicht om te handelen overeenkomstig een objectief zorgvuldigheidsbeginsel, in het belang van alle investeerders of in het belang van de houder zelf; of (xii) heeft de houder een fiduciaire of gelijkaardige plicht om te stemmen met betrekking tot een voorgestelde wijziging in het belang van één of meer personen, met uitzondering van een persoon wiens Staatsbons (indien die persoon toen Staatsbons in zijn bezit had) werden geacht niet uitstaand te zijn onder dit Artikel 2.6. 2.7. Uitstaande Schuldeffecten. Ten einde te bepalen of houders van het vereiste totaalbedrag in hoofdsom van uitstaande schuldeffecten van een andere Lijn voor een voorgestelde Wijziging over Lijnen hebben gestemd dan wel of een quorum is bereikt op een vergadering van de houders van een dergelijk schuldbewijs die werden opgeroepen om te stemmen met betrekking tot een voorgestelde Wijziging over Lijnen, zal een betrokken schuldeffect als niet-uitstaand worden beschouwd, en mag er niet voor of tegen een voorgestelde Wijziging over Lijnen worden gestemd of mag deze niet worden meegerekend teneinde te bepalen of een quorum bereikt is, overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden van dat schuldeffect. 2.8. Entiteiten Met Autonoom Beslissingsrecht. Met het oog op de transparantie zal de Belgische Staat direct volgend op de formele aankondiging door de Belgische Staat van een voorgestelde wijziging van de Staatsbons, maar in geen geval minder dan 10 dagen vóór de registratiedatum van de voorgestelde wijziging, een lijst bekend maken met elke vennootschap, trust of andere juridische entiteit die voor de toepassing van Artikel 2.6 (b) : (a) op dat ogenblik wordt beheerd door de Belgische Staat of door een departement, een Federale Overheidsdienst of een agentschap van de Belgische Staat;(b) in antwoord op een verzoek van de Belgische Staat, de Belgische Staat heeft meegedeeld op dat ogenblik de houder te zijn van één of meer Staatsbons;en (c) geen autonoom beslissingsrecht heeft met betrekking tot de Staatsbons in zijn bezit. 2.9. Omwisseling en Conversie. Elke behoorlijk goedgekeurde wijziging van de voorwaarden toepasselijk op de Staatsbons kan worden geïmplementeerd door middel van een verplichte omwisseling of conversie van de Staatsbons in nieuwe schuldeffecten die de gewijzigde voorwaarden bevatten, wanneer de houders van de Staatsbons vóór de registratiedatum van de voorgestelde wijziging werden ingelicht over de voorgestelde omwisseling of conversie. Elke conversie of omwisseling die plaatsvindt ten einde een behoorlijk goedgekeurde wijziging toe te passen, zal bindend zijn voor alle houders van Staatsbons. 3. Berekeningsagent 3.1. Aanstelling en Verantwoordelijkheid. De Belgische Staat zal een persoon aanstellen (de " berekeningsagent ") die berekent of een voorgestelde wijziging werd goedgekeurd voor het vereiste totaalbedrag in hoofdsom van de uitstaande Staatsbons en, in geval van Wijziging over Lijnen, voor het vereiste totaalbedrag in hoofdsom van uitstaande schuldeffecten van elke betrokken Lijn van schuldeffecten. In geval van Wijziging over Lijnen zal dezelfde persoon worden aangesteld als de berekeningsagent voor de voorgestelde wijziging van de Staatsbons en elke andere betrokken Lijn van schuldeffecten. 3.2. Certificaat. De Belgische Staat zal een certificaat bezorgen aan de berekeningsagent en dit publiceren vóór de datum van elke vergadering die wordt belegd om te stemmen over een voorgestelde wijziging of de datum die wordt bepaald door de Belgische Staat om een schriftelijke Resolutie te ondertekenen met betrekking tot een voorgestelde wijziging. Dit certificaat : (a) somt het totaalbedrag in hoofdsom op van Staatsbons en, in geval van Wijziging over Lijnen, schuldeffecten van elke andere betrokken Lijn die uitstaand zijn op de registratiedatum voor de toepassing van Artikel 2.6; (b) vermeldt het totaalbedrag in hoofdsom van Staatsbons en, in geval van Wijziging over Lijnen, schuldeffecten van elke andere betrokken Lijn die overeenkomstig Artikel 2.6 sub b als niet-uitstaand worden geacht op de registratiedatum; en ( c) identificeert de houders van Staatsbons en, in geval van Wijziging over Lijnen, schuldeffecten van elke andere betrokken Lijn, waarnaar sub b van dit Artikel verwijst, vastgesteld, indien van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 2.6. 3.3. Betrouwbaarheid. De berekeningsagent mag vertrouwen op alle informatie die werd opgenomen in het certificaat, verstrekt door de Belgische Staat, en die informatie zal afdoend en bindend zijn voor de Belgische Staat en de houders van Staatsbons, tenzij : (a) een betrokken houder van Staatsbons een gemotiveerd, schriftelijk bezwaar indient bij de Belgische Staat met betrekking tot voormeld certificaat vooraleer er wordt gestemd over een voorgestelde wijziging of vooraleer er een schriftelijke Resolutie met betrekking tot een voorgestelde wijziging wordt ondertekend;en (b) dat schriftelijk bezwaar, indien gegrond, het resultaat van de Stemming of de schriftelijke Resolutie die werd ondertekend met betrekking tot de voorgestelde wijziging zou beïnvloeden. In het geval dat een gemotiveerd, schriftelijk bezwaar tijdig wordt ingediend, zal alle informatie waarop de berekeningsagent vertrouwt evenwel afdoend en bindend zijn voor de Belgische Staat en de houders van Staatsbons wanneer : (x) het bezwaar vervolgens wordt ingetrokken;(y) de houder van Staatsbons die het bezwaar indiende geen gerechtelijke procedure start bij een bevoegde rechter binnen 15 dagen na de bekendmaking van de resultaten van de Stemming of de schriftelijke Resolutie die werd ondertekend met betrekking tot de voorgestelde wijziging;of (z) een bevoegde rechter vervolgens oordeelt dat het bezwaar niet gegegrond is of het resultaat van de Stemming, of de schriftelijke Resolutie die werd ondertekend met betrekking tot de voorgestelde wijziging, geenszins zou hebben beïnvloed. 3.4. Publicatie. De Belgische Staat zal ervoor zorgen dat de resultaten van de berekeningen uitgevoerd door de berekeningsagent, met betrekking tot de voorgestelde wijziging, direct worden gepubliceerd na de vergadering die werd belegd om die wijziging in overweging te nemen of, indien van toepassing, de datum die door de Belgische Staat werd bepaald voor het ondertekenen van de schriftelijke Resolutie met betrekking tot die wijziging. 4. Vergadering van houders van Staatsbons;Schriftelijke Resoluties 4.1. Algemeen. De hieronder omschreven bepalingen en elke bijkomende regel die door de Belgische Staat is aangenomen en bekendgemaakt gelden voor elke Vergadering van houders van Staatsbons die wordt belegd om te stemmen met betrekking tot een voorgestelde wijziging en voor elke schriftelijke Resolutie die werd goedgekeurd met betrekking tot een voorgestelde wijziging. Elke handeling, onder dit Artikel 4, die gesteld moet worden door de Belgische Staat mag worden gesteld door een agent die handelt in naam en voor rekening van de Belgische Staat. 4.2. Een vergadering van houders van Staatsbons : (a) kan te allen tijde door de Belgische Staat worden samengeroepen; en (b) zal door Belgische Staat worden samengeroepen wanneer zich een geval van wanprestatie met betrekking tot de Staatsbons heeft voorgedaan welke voortduurt en om een vergadering schriftelijk wordt verzocht door de houders van ten minste 10 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die op dat moment uitstaand zijn. 4.3. Samenroeping van Vergadering. De Belgische Staat zal de samenroeping van een vergadering van houders van Staatsbons ten minste 21 dagen voor de vergaderdatum bekendmaken of, in geval van een verdaagde vergadering, ten minste 14 dagen voor de datum van de verdaagde vergadering. De samenroeping zal : (a) het uur, de datum en de plaats van de vergadering vermelden;(b) de agendapunten, het vereiste Quorum op de vergadering en de tekst vermelden van enige voorgestelde Wijziging die moet worden goedgekeurd op de vergadering;(c) de registratiedatum voor de vergadering vermelden, die minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering plaatsvindt, en de documenten die de houder van Staatsbons verplicht moet overleggen ten einde te mogen deelnemen aan de vergadering;(d) vergezeld zijn van het formulier om een gevolmachtigde aan te stellen;(e) alle aanvullende regels omschrijven die de Belgische Staat heeft aangenomen om de vergadering te beleggen en te houden en, indien van toepassing, de voorwaarden die voor een Wijziging over Lijnen geacht worden te zijn vervuld wanneer deze is goedgekeurd voor enkele, maar niet alle betrokken Lijnen van schuldeffecten;en (f) de persoon identificeren die werd aangesteld als berekeningsagent voor een voorgestelde wijziging waarover moet worden gestemd op de vergadering. 4.4. Aanstelling van de Voorzitter. De voorzitter van elke vergadering van houders van Staatsbons zal worden aangesteld : (a) door de Belgische Staat;of (b) wanneer de Belgische Staat geen voorzitter aanstelt of wanneer de persoon die werd benoemd door de Belgische Staat niet aanwezig is op de vergadering, door houders van meer dan 50 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die op dat ogenblik uitstaand waren en aanwezig waren of vertegenwoordigd werden op de vergadering. 4.5. Quorum. Er zal niet gestemd worden over een Resolutie op een vergadering zonder het vereiste quorum, met uitzondering van het kiezen van een voorzitter wanneer er nog geen werd benoemd door de Belgische Staat. Het vereiste quorum aanwezig of vertegenwoordigd op elke vergadering waarbij de houders van Staatsbons zullen stemmen met betrekking tot een voorgestelde wijziging van : (a) een voorbehouden kwestie zal één of meer aanwezige of vertegenwoordigde personen zijn die ten minste 66 2/3 % bezitten van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die dan uitstaand zijn; en (b) een kwestie met uitzondering van een voorbehouden kwestie zal één of meer aanwezige of vertegenwoordigde personen zijn die ten minste 50 % bezitten van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die dan uitstaand zijn. 4.6. Verdaagde vergadering. Wanneer het vereiste quorum niet is bereikt binnen de dertig minuten na het tijdstip dat werd vastgelegd voor een vergadering, kan de vergadering worden verdaagd voor een periode van hooguit 42 dagen en van ten minste 14 dagen, zoals bepaald door de voorzitter van de vergadering. Het vereiste quorum voor elke verdaagde vergadering zal één of meer personen zijn die aanwezig of vertegenwoordigd zijn en in het bezit zijn van : (a) ten minste 66 2/3 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die dan uitstaand zijn in het geval van een voorgestelde, gereserveerde wijziging van de kwestie;en (b) ten minste 25 % van het totaalbedrag in hoofdsom van de Staatsbons die dan uitstaand zijn in het geval van een niet-gereserveerde wijziging van de kwestie. 4.7. Schriftelijke Resolutie. Een schriftelijke Resolutie ondertekend door of namens houders van de vereiste meerderheid van de Staatsbons zal gelden voor alle toepassingen alsof het een resolutie was die werd goedgekeurd op een behoorlijk samengeroepen vergadering van houders van Staatsbons en gehouden overeenkomstig deze bepalingen. Een schriftelijk resolutie kan in één of meer documenten worden omschreven, in dezelfde vorm, elk ondertekend door of namens één of meer houders van Staatsbons. 4.8. Stemrecht. Een persoon die een houder is van een uitstaande Staatsbon op de registratiedatum voor een voorgestelde wijziging, en een behoorlijk benoemde gevolmachtigde door een houder van een uitstaande Staatsbon op de registratiedatum voor een voorgestelde wijziging, zal stemgerechtigd zijn voor de voorgestelde wijziging op een vergadering van de houders van Staatsbons en een schriftelijke resolutie mogen ondertekenen met betrekking tot een voorgestelde wijziging. 4.9. Stemming. Elke voorgestelde wijziging zal worden onderworpen aan een stemming door de houders van uitstaande Staatsbons die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een behoorlijk samengeroepen vergadering of aan een stemming door de houders van alle uitstaande Staatsbons door middel van een schriftelijk Resolutie zonder dat een vergadering moet worden gehouden. Een houder kan een stem uitbrengen met betrekking tot elke voorgestelde wijziging, gelijk in aantal aan het totaalbedrag van de uitstaande Staatsbons van de houder. 4.10. Volmacht. Elke houder van een uitstaande Staatsbon kan, door middel van een schriftelijke volmachtverklaring getekend namens de houder en ingediend bij de Belgische Staat minstens 48 uur vóór het tijdstip dat werd vastgelegd voor een vergadering van houders van Staatsbons of door middel van het ondertekenen van een schriftelijke Resolutie, enige persoon aanstellen (een " volmachthouder ") om te handelen in naam en voor rekening van de houders, met betrekking tot elke vergadering van houders van Staatsbons waarbij de houder stemrecht heeft of het recht heeft om elke schriftelijke Resolutie te ondertekenen waarvoor de houder het recht heeft om dat te ondertekenen. De aanstelling van een volmachthouder door middel van een volmachtverklaring anders dan het formulier dat werd bijgevoegd bij de Oproep zal niet geldig zijn bij Stemming. 4.11. Rechtskracht en Herroeping van een volmacht van een Volmachthouder. Een behoorlijk aangestelde volmachthouder zal, overeenkomstig Artikel 2.6 en voor zolang die aanstelling blijft gelden, geacht worden, de houder te zijn van de Staatsbons waarop die aanstelling betrekking heeft, en enige stem die de volmachthouder uitbrengt zal geldig zijn niettegenstaande de eerdere herroeping of wijziging van de aanstelling van die volmachthouder, tenzij de Belgische Staat een kennisgeving heeft ontvangen of anders werd ingelicht over de herroeping of wijziging, minstens 48 uur vóór het tijdstip dat werd bepaald voor de aanvang van de vergadering tijdens dewelke de volmachthouder van plan is zijn stem uit te brengen of, indien van toepassing, een schriftelijke Resolutie te ondertekenen. 4.12. Bindende Werking. Een behoorlijk goedgekeurde Resolutie tijdens een naar behoren opgeroepen vergadering van houders van Staatsbons, en een behoorlijk door de vereiste meerderheid van houders van Staatsbons goedgekeurde schriftelijke Resolutie, zal bindend zijn voor alle houders van Staatsbons, ongeacht of de desbetreffende houder al dan niet aanwezig of vertegenwoordigd was op de vergadering en voor of tegen de Resolutie heeft gestemd of de schriftelijke Resolutie heeft ondertekend. 4.13. Bekendmaking. De Belgische Staat zal de behoorlijk goedgekeurde Resoluties en schriftelijke Resoluties zonder onnodige vertraging bekendmaken. 5. Bekendmaking 5.1. Kennisgevingen en Andere Kwesties. De Belgische Staat zal alle kennisgevingen en andere kwesties bekendmaken die bekendgemaakt moeten worden ingevolge voormelde bepalingen : (a) op de website van het Belgisch Agentschap van de Schuld www.debtagency.be; (b) door de NBB SSS;en (c) op andere plaatsen, waaronder in het Belgisch Staatsblad, en op elke bij wet of andere reglementaire bepaling verplichte wijze.6. Duidelijke vergissingen, Technische wijzigingen Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, kunnen de uitgiftevoorwaarden van de Staatsbons zonder de toestemming van de houders van Staatsbons door de Belgische Staat gewijzigd worden : (a) om een duidelijke vergissing of onduidelijkheid te corrigeren;of (b) indien de wijziging van een vormelijke of technische aard is of in het voordeel is van de houders van Staatsbons. Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^