Koninklijk Besluit van 17 februari 2019
gepubliceerd op 08 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met d

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019011084
pub.
08/03/2019
prom.
17/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011084

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


17 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de domaniale wet van 22 december 1949, artikel 3, § 3, ingevoegd bij de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten4;

Gelet op de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, artikel 23/1, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in New York op 31 oktober 2017 als terrorisme sluiten;

Gelet op de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten4, artikel 152;

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikel 2031, vervangen bij de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten4;

Gelet op het Wetboek der Successierechten, artikel 161septies, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, artikel 2, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in New York op 31 oktober 2017 als terrorisme sluiten en artikel 29, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 54, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 17 december 2012 en 30 juli 2018;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 250, 300, § 1 en 312;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2018;

Gelet op het advies nr. 64.892/3 van de Raad van State, gegeven op 4 januari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.§ 1. Behoudens indien wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen anders bepalen, wordt de betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning en de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen gedaan: 1° door storting of overschrijving op de financiële rekening "Inning en Invordering" van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen bedoeld in artikel 152 van de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten4;2° via eender welk door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, teneinde de financiële rekening bedoeld in 1°, rechtstreeks of onrechtstreeks te crediteren;3° in handen van de gerechtsdeurwaarder, wanneer de betaling in opdracht van de ontvanger, vervolgd wordt door deze gerechtsdeurwaarder. De Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan andere betalingswijzen toestaan. § 2. Bij de betaling bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, wordt er gebruik gemaakt van de mededeling bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 2.Gelden als bewijs van betaling bedoeld in artikel 1: - voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost gedateerde ontvangstbewijzen; - voor overschrijvingen en betalingen via eender welk door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, de rekeninguittreksels en de bijbehorende stukken.

Art. 3.De betaling bedoeld in artikel 1 heeft uitwerking: - voor stortingen en voor overschrijvingen, op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening "Inning en Invordering" bedoeld in artikel 1; - voor betalingen via eender welk door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, op de dag zelf van de verrichting; - voor de in artikel 1, § 1, eerste lid, 3° bedoelde betalingen, op de datum van de afgifte van de fondsen in handen van de gerechtsdeurwaarder.

De Minister van Financiën of zijn gemachtigde bepaalt de datum waarop de betaling uitwerking heeft wanneer hij krachtens artikel 1, § 1, tweede lid een andere betalingswijze toelaat.

Art. 4.§ 1. De dienst waartoe de persoon die meedeelt welke schuld hij wil aanzuiveren, zich vooraf dient te richten, overeenkomstig artikel 152, § 1, van de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten4, is de dienst van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die instaat voor de rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met natuurlijke personen en rechtspersonen betreffende de inning. § 2. De financiële rekening "Inning en Invordering" bedoeld in artikel 152, § 3, van de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten4 is de rekening BE51 6792 0031 1262 (BIC:PCHQBEBB). HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 tot uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit nr. 24 betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 maart 1927

houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 5.In artikel 215 van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij het koninklijk besluit van 19 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten0 en vervangen bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017, worden de woorden "worden betaald op het bevoegd kantoor" vervangen door de woorden "worden, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor".

Art. 6.In artikel 216, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten0, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006 en 16 februari 2017, worden de woorden "de postrekening" vervangen door de woorden "de financiële rekening".

Art. 7.In artikel 220/6 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018014678 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de taks op de effectenrekeningen sluiten, worden de woorden "worden betaald op het bevoegde kantoor" vervangen door de woorden "worden, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het bevoegde kantoor".

Art. 8.In artikel 221 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, worden de woorden "worden betaald op het kantoor" vervangen door de woorden "worden, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor".

Art. 9.In artikel 221bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 februari 2002 en 21 december 2006 worden de woorden "de postrekening" vervangen door de woorden "de financiële rekening".

Art. 10.In artikel 2241 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, worden de woorden "worden betaald op het kantoor" vervangen door de woorden "worden, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor".

Art. 11.In artikel 2242ter, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, worden de woorden "op het bevoegde kantoor" opgeheven.

Art. 12.In artikel 2244 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten, worden de woorden "worden betaald op het kantoor" vervangen door de woorden "worden, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor".

Art. 13.In artikel 225 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 30 juni 1993, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, worden de woorden "worden betaald op het kantoor" vervangen door de woorden "worden, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor".

Art. 14.Artikel 228 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art. 228.De belasting voor aanplakking wordt, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde.".

Art. 15.Artikel 229 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel 236 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 oktober 1987, wordt opgeheven.

Art. 17.In Boek II, van hetzelfde besluit, wordt titel X, dat de artikelen 240/7bis tot 240/7sexies omvat, opgeheven.

Art. 18.In artikel 240/7octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012021109 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselket type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van d type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de functieclassificatie van het niet-rijdend personeel in de onderneminge type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de colle type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalida sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "door storting of overschrijving op de postrekening-courant van het bevoegde kantoor" vervangen door de woorden ", voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde."; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 240/7nonies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012021109 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselket type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van d type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de functieclassificatie van het niet-rijdend personeel in de onderneminge type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de colle type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalida sluiten, wordt opgeheven.

Art. 20.In hetzelfde besluit, wordt het opschrift van Boek III, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechte type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve sluiten, vervangen als volgt: "Boek III. Gemeenschappelijke en bijzondere bepalingen gemeen aan de diverse rechten en taksen".

Art. 21.In hetzelfde besluit wordt een artikel 240/12 ingevoegd, luidende: "

Art. 240/12.Behoudens tegenbewijs, gelden als bewijs van betaling van de diverse taksen bedoeld in Boek II gedaan voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen: 1° voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost gedateerde ontvangstbewijzen;2° voor overschrijvingen, de rekeninguittreksels en de bijbehorende stukken. De betaling bedoeld in het eerste lid heeft uitwerking vanaf de valutadatum van de creditering.".

Art. 22.In hetzelfde besluit wordt een artikel 240/13 ingevoegd, luidende: "

Art. 240/13.De betaling van de diverse taksen wordt na de betekening van het dwangbevel voorzien in artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen, gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 31 maart 1936

houdende algemeen reglement van de successierechten

Art. 23.Artikel 8quater van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 september 1993, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1997, wordt vervangen als volgt: "

Art. 8quater.De betaling van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen en op de verzekeringsondernemingen, evenals de bijhorende interesten en boeten wordt voor de betekening van het dwangbevel voorzien in artikel 220 van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten gedaan door storting of overschrijving op de financiële rekening van de dienst aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde.

Het stortings- of overschrijvingsformulier vermeldt de benaming, het nationaal nummer en de maatschappelijke zetel van de collectieve beleggingsinstelling of van de verzekeringsonderneming op de dag van betaling, evenals het aanslagjaar waarvoor de betaling wordt gedaan.

Behoudens tegenbewijs, gelden als bewijs van betaling bedoeld in het eerste lid: 1° voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost gedateerde ontvangstbewijzen;2° voor overschrijvingen, de rekeninguittreksels en de bijbehorende stukken. De betaling bedoeld in het eerste lid heeft uitwerking vanaf de valutadatum van de creditering.".

Art. 24.In hetzelfde besluit wordt een artikel 8quinquies ingevoegd, luidende: "

Art. 8quinquies.De betaling van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen en op de verzekeringsondernemingen, evenals de bijhorende interesten, boeten en kosten na de betekening van het dwangbevel voorzien in artikel 220 van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten, wordt gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.". Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 juli 1970

houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 25.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen bij koninklijk besluit van 15 oktober 1987, wordt vervangen als volgt: "

Art. 8.Onverminderd de bepalingen van artikel 24, wordt de betaling van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.".

Art. 26.Artikel 9 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 15 oktober 1987, wordt hersteld als volgt: "

Art. 9.In afwijking van artikel 8 en onverminderd de bepalingen van de artikelen 11 en 24, wordt : a) de betaling van de niet-ingekohierde met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen gedaan door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde;b) de betaling van de ingekohierde met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen bedoeld in de titels II en V van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen gedaan: 1° door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde;2° via eender welk door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, teneinde de financiële rekening bedoeld in 1°, rechtstreeks of onrechtstreeks te crediteren;3° in handen van de gerechtsdeurwaarder, wanneer de betaling in opdracht van de ontvanger vervolgd wordt door deze gerechtsdeurwaarder. De Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan andere betalingswijzen toestaan voor de ingekohierde met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen bedoeld in de titels II en V van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Bij de betaling bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, wordt er gebruik gemaakt van de mededeling bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën.".

Art. 27.Artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 1994, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.§ 1. Behoudens tegenbewijs, geldt als bewijs van betaling bedoeld in artikel 9: 1° voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost gedateerde ontvangstbewijzen;2° voor overschrijvingen en betalingen via eender welk door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, de rekeninguittreksels en de bijbehorende stukken. § 2. De betaling bedoeld in artikel 9 heeft uitwerking: - voor stortingen en voor overschrijvingen, op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde; - voor betalingen via eender welk door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, op de dag zelf van de verrichting; - voor de in artikel 9, eerste lid, b), 3° bedoelde betalingen, op de datum van de afgifte van de fondsen in handen van de gerechtsdeurwaarder.

De Minister van Financiën of zijn gemachtigde bepaalt de datum waarop de betaling uitwerking heeft wanneer hij krachtens artikel 9, tweede lid een andere betalingswijze toelaat.".

Art. 28.Artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1993 pub. 30/09/2014 numac 2014000673 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 51 met betrekking tot de vereenvoudigingsregeling voor intracommunautaire verwervingen van accijnsproducten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/04/1993 pub. 05/10/2015 numac 2015000536 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 45 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 1999, wordt vervangen als volgt: "

Art. 11.In afwijking van artikel 9, wordt de betaling van de niet-ingekohierde verkeersbelasting met betrekking tot de voertuigen vermeld in artikel 36bis van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de niet-ingekohierde belasting op de inverkeerstelling met betrekking tot de voertuigen vermeld in artikel 94, 1° van hetzelfde Wetboek gedaan op de financiële rekening van het ontvangkantoor Belastingen-auto's.".

Art. 29.In artikel 11bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1993 pub. 30/09/2014 numac 2014000673 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 51 met betrekking tot de vereenvoudigingsregeling voor intracommunautaire verwervingen van accijnsproducten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/04/1993 pub. 05/10/2015 numac 2015000536 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 45 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden ", in afwijking van artikel 9," ingevoegd tussen de woorden "moet de belastingschuldige" en de woorden "gebruik maken van het overschrijvings/stortingsformulier" en tussen de woorden "is hij gehouden" en de woorden "op het gebruikte betalingsformulier te vermelden".

Art. 30.In artikel 35bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 mei 1978 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de woorden "ten kantore van de ontvanger der belastingen van het gebied" vervangen door de woorden "op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde". Afdeling 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 24

betreffende de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 31.. In het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, wordt het opschrift van Afdeling 1 vervangen als volgt: "Betalingen op de rekeningen van "btw-ontvangsten" Brussel, "Inning en Invordering", "Mini One Stop Shop - btw BE" en "btw on E-Services"".

Art. 32.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van Onderafdeling 2 vervangen als volgt: "Onderafdeling 2. Betaling op de financiële rekening van "Inning en Invordering"".

Art. 33.Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 november 1998 en 30 april 2013, wordt vervangen als volgt: "

Art. 9.Onverminderd de toepassing van artikel 5, § 2, wordt de betaling van de belasting over de toegevoegde waarde, administratieve geldboeten, interesten en kosten die verschuldigd zijn wegens inbreuken op de bepalingen van het Wetboek of de uitvoeringsbepalingen, gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.".

Art. 34.Artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 106, § 7, eerste lid, van het KB/WIB 92 inzake de bedoelde beleggingsvennootschappen type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handeli sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.Onverminderd de toepassing van artikel 20, wordt de betaling eveneens gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen voor: 1° de belasting over de toegevoegde waarde waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de aangifte bedoeld in artikel 53ter, 1° van het Wetboek;2° de administratieve geldboeten voor het te laat indienen van die aangifte; 3° de administratieve geldboeten en de interest verschuldigd overeenkomstig artikel 91, § 1 van het Wetboek, voor het laattijdig betalen van de belasting waarvan de opeisbaarheid uit dezelfde aangifte blijkt.".

Art. 35.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 11.De betalingen, andere dan diegene die op de postrekening van "btw-ontvangsten Brussel" moeten worden gedaan, andere dan deze bedoeld in de artikelen 9 en 10, of anderen dan diegene die moeten worden gedaan aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen overeenkomstig artikel 7, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 7 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 13 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, worden eveneens gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17/02/2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.".

Art. 36.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 12;2° artikel 13, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten1.

Art. 37.In hetzelfde besluit wordt afdeling 3, dat de artikelen 16 tot 19 omvat, opgeheven. Afdeling 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit tot uitvoering

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 38.In artikel 68 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden "De artikelen 139, § 3, en 142, zijn van toepassing" vervangen door de woorden "Artikel 141 is van toepassing".

Art. 39.In artikel 84 hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "bij de bevoegde ontvanger van de directe belastingen" opgeheven.

Art. 40.In artikel 90 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 2007 en 28 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bij de bevoegde ontvanger van de directe belastingen en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing bij dezelfde ambtenaar betalen" vervangen door de woorden "bij het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betalen";2° in paragraaf 4 worden de woorden "bij de ontvanger van directe belastingen te Brussel "Buitenland"" vervangen door de woorden "bij de bevoegde ontvanger" en worden de woorden "door storting of overschrijving op postrekening 679-2002400-29 van de voormelde ontvanger" opgeheven.

Art. 41.In artikel 137 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 mei 1999, worden de woorden "bij de bevoegde ontvanger van de directe belastingen, hierna de ontvanger genoemd" vervangen door de woorden "bij de bevoegde ontvanger".

Art. 42.Artikel 139 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 9 november 1999, 1 februari 2010 en vervangen bij het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten3, wordt vervangen als volgt: "

Art. 139.De betaling van de inkomstenbelastingen en de voorheffingen moet worden gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.".

Art. 43.Artikel 140 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 3 januari 1995 en 9 november 1999, wordt vervangen als volgt: "

Art. 140.§ 1. In afwijking van artikel 139 moeten de niet-ingekohierde voorheffingen betaald worden door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde. § 2. Elke betaling van bedrijfsvoorheffing op de financiële rekening van het kantoor bedoeld in § 1 met vermelding van een als in artikel 90, § 2 vermeld registratienummer wordt geacht gedaan te zijn voor rekening van de belastingschuldige die door dat nummer wordt geïdentificeerd.".

Art. 44.Artikel 141 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 141.Behoudens tegenbewijs, gelden als bewijs van betaling van de bedrijfsvoorheffing bedoeld in artikel 140: 1° voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost gedateerde ontvangstbewijzen;2° voor overschrijvingen, de rekeninguittreksels en de bijbehorende stukken. De betaling bedoeld in het eerste lid heeft uitwerking vanaf de valutadatum van de creditering.".

Art. 45.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 142, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 1 februari 2010 en 5 december 2011;2° de artikelen 143 en 144. HOOFDSTUK 3. - Maatregelen genomen in uitvoering van de domaniale wet van 22 december 1949 en de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën Afdeling 1. - Maatregelen genomen tot uitvoering van de domaniale wet

van 22 december 1949

Art. 46.De betaling van niet-fiscale schuldvorderingen bedoeld in de domaniale wet van 22 december 1949 moet worden gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 . Afdeling 2. - Maatregelen genomen tot uitvoering van de wet van 21

februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

Art. 47.De betaling van de bedragen verschuldigd door de onderhoudsplichtige in het kader van de toepassing van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën moeten worden gedaan overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 48.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

In afwijking van het eerste lid, treden het hoofdstuk 2, afdelingen 1 tot 5 en het hoofdstuk 3, afdeling 2 in werking op 1 december 2019.

Art. 49.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^