Koninklijk Besluit van 17 februari 2019
gepubliceerd op 27 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechts

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019040511
pub.
27/02/2019
prom.
17/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040511

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


17 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de financiewet voor het begrotingsjaar 2019, artikel 7;

Overwegende dat het artikel 7 van de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 het mogelijk maakt artikel 2.03.2 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 toe te passen;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 een provisioneel vastleggingskrediet van 231.485.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 232.539.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2019;

Overwegende dat op de sectie 14 - FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking en 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer van de financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste trimester 2019;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 06 - FOD Beleid en Ondersteuning; 07 - Onafhankelijke Organen; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer; 44 - POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strategische acties.

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2017 die voorziet dat de huurschade van het Copernicus gebouw gedragen zal worden door de interdepartementale provisie.

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 81.575.151 euro en een vereffeningskrediet van 82.378.151 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2019.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^