Koninklijk Besluit van 17 februari 2019
gepubliceerd op 04 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken va

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019040514
pub.
04/03/2019
prom.
17/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040514

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


17 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de financiewet voor het begrotingsjaar 2019, artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2019;

Overwegende dat het artikel 7 van de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 het mogelijk maakt artikel 2.06.1 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 toe te passen;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 een provisioneel vastleggingskrediet van 231.485.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 232.539.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 06 - FOD Beleid en Ondersteuning; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 33 - FOD Mobiliteit en vervoer en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 53.266.521 euro en vereffeningskrediet van 52.240.843 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.10) van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2019.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^