Koninklijk Besluit van 17 februari 2021
gepubliceerd op 04 maart 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de opheffing van de financiële bepalingen van uitvoeringsbesluiten op grond van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2021040609
pub.
04/03/2021
prom.
17/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040609

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


17 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit houdende de opheffing van de financiële bepalingen van uitvoeringsbesluiten op grond van de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030697 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030697 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de artikelen 17, 47, 55, 60 en 67;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/1974 pub. 22/09/2017 numac 2017031188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008018325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/03/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009018152 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen sluiten tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018178 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015018059 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffe sluiten houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 januari 2020;

Gelet op advies 68.368/3 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

Artikel 1.In titel II van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, wordt hoofdstuk I, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 december 1996, 19 juni 2002, 2 februari 2005, 2 maart 2005, 14 december 2006, 17 december 2008 en 3 december 2017, opgeheven.

Art. 2.In artikel 28bis, § 3, van hetzelfde besluit, wordt het vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 maart 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5, opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 september 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/1974 pub. 22/09/2017 numac 2017031188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken

Art. 3.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 september 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/1974 pub. 22/09/2017 numac 2017031188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, wordt paragraaf 2bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 1999 en vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018160 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten, opgeheven.

Art. 4.In artikel 4, § 2ter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018160 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten, worden de woorden "de retributie bedoeld in paragraaf 2bis" vervangen door de woorden "de retributie vastgesteld overeenkomstig artikel 14/14 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten".

Art. 5.In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018160 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten, wordt paragraaf 6 vervangen als volgt: " § 6. Overeenkomstig artikel 14/14 en bijlage VII van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten zijn de registraties bedoeld in de paragrafen 1, 2, 4 en 5 onderworpen aan retributies.

Gelijktijdige wijzigingen voor een apotheek mogen op dezelfde formulieren worden ingediend. De retributie bedraagt in dit geval de som van de retributies die verschuldigd zouden zijn indien de wijzigingen afzonderlijk worden ingediend. De aanvragen tot registratie zijn slechts ontvankelijk indien ze deugdelijk zijn ingevuld.".

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren

Art. 6.De artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 april 1991, 20 juli 2000, 23 februari 2005 en 18 september 2008, worden opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Art. 7.In artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juni 2003, worden de woorden "de bijdrage bedoeld in artikel 19, § 1, of, in het geval bedoeld in artikel 19, § 2, vanaf de verzending van de kennisgeving" vervangen door de woorden "de retributie vastgesteld overeenkomstig artikel 14/14 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten".

Art. 8.Artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 9 juni 2003 en 22 november 2006, wordt opgeheven.

Wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

Art. 9.Artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 december 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2009 en 15 november 2017, wordt opgeheven.

Wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden

Art. 10.In het koninklijk besluit van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden, wordt hoofdstuk IV, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 2001 en 10 augustus 2001, opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

Art. 11.Het artikel 14, paragraaf 2, tweede lid en paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 23 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen worden opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Art. 12.De artikelen 13 en 14 van het koninklijk besluit van 19 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, worden opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek

Art. 13.De artikelen 19, 20 en 22 van het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2017, worden opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Art. 14.In artikel 106, § 8, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018178 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft sluiten, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 15.In artikel 108, § 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018178 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft sluiten, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008018325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

Art. 16.Artikel 13 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008018325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wordt opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 31 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/03/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009018152 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen sluiten tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen

Art. 17.In artikel 2, § 2, 3°, van het koninklijk besluit van 31 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/03/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009018152 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen sluiten tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen, worden de woorden "de in artikel 5 bedoelde retributie" vervangen door de woorden "de retributie vastgesteld overeenkomstig artikel 14/14 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten".

Art. 18.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2012, wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015018059 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Art. 20.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015018059 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen wordt opgeheven.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffe sluiten houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

Art. 21.In artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffe sluiten houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, wordt de zin "Op straffe van onontvankelijkheid voegt de aanvrager het bewijs van de betaling van de retributie bedoeld in artikel 11 toe." opgeheven.

Art. 22.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 6 opgeheven. HOOFDSTUK II. - Opheffingsbepalingen

Art. 23.Het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 24.Het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 7 december 2001, 4 juli 2004, 10 augustus 2005, 16 januari 2006, 16 juli 2012 en 17 juli 2014, wordt opgeheven.

Art. 25.Het koninklijk besluit van 18 juni 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 10 maart 2009, wordt opgeheven.

Art. 26.Het koninklijk besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 13 mei 2005 en 15 november 2017, wordt opgeheven.

Art. 27.Het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018178 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de toepassing van artikel 6quater, § 1, 2° ) en 3° ), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 28.Dit besluit treedt in werking op 5 april 2018.

Art. 29.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE


begin


Publicatie : 2021-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^