Koninklijk Besluit van 17 januari 2013
gepubliceerd op 24 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009027
pub.
24/01/2013
prom.
17/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009704 bron ministerie van justitie ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken sluiten betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, tweede lid, vervangen bij de wet van 11 juli 1994, en derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009704 bron ministerie van justitie ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken sluiten betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken;

Overwegende dat de materie van de collectieve schuldenregeling overgedragen werd aan de arbeidsrechtbanken op 1 september 2007;

Overwegende dat een beperkt korps van magistraten, griffiers en gerechtspersoneel dient in te staan voor de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Veurne en te Kortrijk, (afdeling Kortrijk en afdeling Roeselare);

Overwegende dat de organisatie van de collectieve schuldenregeling in elke rechtbank en afdeling veronderstelt dat magistraten voortdurend stand-by moeten staan om opdringende beschikkingen en beslissingen te nemen in een bevoegdheidsmaterie die een bestendige opvolging vereist, wat in de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Kortrijk thans niet meer mogelijk is;

Overwegende dat de explosieve groei van de verzoeken tot collectieve schuldenregeling en de huidige beperkte inzetbaarheid van het korps er toe leidt dat de verzoeken tot collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank te Kortrijk gecentraliseerd worden bij de afdeling Kortrijk met het oog op het efficiënter functioneren van de rechtsmacht in het belang van de rechtsonderhorige;

Overwegende dat de adviezen van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent van 5 december 2012, van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne van 30 november 2012 en van de hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne van 3 december 2012 gunstig zijn;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2012 en op 21 december 2012;

Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat op vandaag slechts drie van de zeven magistraten voorzien in het kader beschikbaar zijn zodat de normale organisatie van de dienst op vier locaties onmogelijk geworden is en een centralisatie van de verzoeken tot collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank te Kortrijk, afdeling Kortrijk zich onmiddellijk opdringt;

Gelet op advies nr. 52.656/3 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009704 bron ministerie van justitie ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken sluiten betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken wordt aangevuld met een lid luidende : « In afwijking van het eerste lid blijven de vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling toevertrouwd aan de afdeling te Kortrijk voor het volledige gerechtelijk arrondissement. ».

Art. 2.Zaken betreffende de collectieve schuldenregeling die aanhangig zijn bij de afdeling Roeselare worden ambtshalve en zonder kosten ingeschreven op de rol van de afdeling Kortrijk.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^