Koninklijk Besluit van 17 juni 1997
gepubliceerd op 21 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016167
pub.
21/08/1997
prom.
17/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995, inzonderheid, op de artike-len 17, 18, 19 en 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van het algemeen bestuur betreffende de gezondheidspolitie der huisdieren, in het bijzonder op de artikelen 44 tot 51, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 1996;

Gelet op de Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten;

Gelet op de Richtlijn 95/29/EEG van de Raad van 29 juni 1995 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de Richtlijn 91/628/EEG;

Gelet op de Richtlijn 92/102/EEG van de Raad van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld maatregelen te nemen met betrekking tot de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen voortvloeit uit de bezorgdheid de regeling af te stemmen op bezorgde behoeften teneinde de continuïteit van het beleid tot dierziektenbestrijding te verzekeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4, 1, van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen wordt aangevuld als volgt : « Deze verplichting van merken is van toepassing op de hertachtigen enkel tijdens hun vertrek uit het beslag.

In specifieke omstandigheden kan de Dienst de vervanging van het erkend oormerk door een electronische identificatie machtigen voor zover de verantwoordelijke het lezen ervan verzekert op vraag van de bevoegde overheid. ».

Art. 2.Artikel 8, 1 en 2 van hetzelfde besluit is van toepassing op officieel erkende dwergrassen van schapen, geiten en hertachtigen.

Art. 3.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^