Koninklijk Besluit van 17 juni 2002
gepubliceerd op 10 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012719
pub.
10/10/2002
prom.
17/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het marokijnwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 Vrijwillige deeltijdse arbeid (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2001 onder het nummer 58424/CO/128.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk ressorteren.

Onder "arbeiders" worden verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Principe

Art. 2.Elke arbeider heeft het recht vrijwillig van een voltijdse arbeidsregeling over te stappen naar een deeltijds arbeidsregime of zijn deeltijds arbeidsregime te verminderen.

Art. 3.Het deeltijds arbeidsregime zal ten minste de helft bedragen van het aantal arbeidsuren begrepen in een voltijdse arbeidsregeling.

Overeenkomstig de bedrijfsorganisatorische mogelijkheden zal de keuze van het arbeidsregime vastgesteld worden tussen werkgever en arbeider.

Art. 4.De individuele arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk gewijzigd en de normale wettelijke regels inzake deeltijdse arbeid blijven van kracht. De wijziging aan de arbeidsovereenkomst is van bepaalde of onbepaalde duur.

Art. 5.De werkgever heeft de verplichting een vervanger aan te werven voor het aantal weggevallen arbeidsuren tenzij hij aantoont dat deze maatregel leidt tot de vermindering van de tijdelijke werkloosheid.

Art. 6.De arbeider die gebruik wenst te maken van de in artikel 3 gegeven mogelijkheden, zal de werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen drie maand voor de aanvang van de vermindering van de arbeidsduur.

De aanvraag zal de aanvang en de periode vermelden tijdens dewelke de arbeider de arbeidsduur wenst te verminderen, alsook het gewenste arbeidsregime. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 31 december 2002.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^