Koninklijk Besluit van 17 juni 2002
gepubliceerd op 06 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012782
pub.
06/08/2002
prom.
17/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001 Minimumbarema en maandwedden (Overeenkomst geregistreerd op 1 oktober 2001, onder het nummer 59052/CO/207)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en op de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies, vastgesteld door dit paritair comité.

Art. 2.a) Het minimumbarema zoals vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden (koninklijk besluit van 26 april 2000, Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2000), wordt vervangen door het nieuw minimumbarema in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De minima die in dit nieuw barema worden vastgesteld, die, enerzijds, de in het artikel 4 van het nationaal akkoord van 26 maart 2001 bepaalde verhoging van 1 pct. en, anderzijds, de indexering toegepast op 1 maart 2001 bevatten, zijn verplichtend vanaf 1 maart 2001. b) Het minimumbarema, waarvan sprake in punt a) van dit artikel, in voege op 31 december 2001, wordt vanaf 1 januari 2002 met 12,39 EUR bruto verhoogd.

Art. 3.a) Er wordt aan elke bediende van tenminste 21 jaar die normale werkzaamheden in voltijdse betrekking verricht, een gewaarborgd minimummaandloon toegekend, met inbegrip van de eindejaarspremie in de mate dat deze in de betrokken onderneming wordt toegekend hetzij krachtens conventionele of contractuele schikking, hetzij krachtens een constant gebruik. b) Bij een eventuele verhoging van het gemiddeld minimum- maandinkomen, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.43 tot 43octies gesloten in de Nationale Arbeidsraad, worden slechts de bedragen die onder dit nieuwe minimum vallen verhoogd tot dat minimum.

Art. 4.Wat betreft de jonge bedienden bedoeld in de volgende alinea van dit artikel, wordt het nieuw minimumbarema vermeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst verminderd met de volgende percentages : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.De in artikelen 2 en 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelde minima zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Zij stemmen overeen met het spilindexcijfer 106,47 (basis 1996 = 100).

Weddeverhogingen

Art. 6.De maandwedde, zoals bepaald op 31 december 2000, van de voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde bedienden van de ondernemingen zonder syndicale afvaardiging, wordt uiterlijk per 1 januari 2002 verhoogd met 18,59 EUR bruto, onverminderd de koppeling van de bezoldigingen aan de index zoals bepaald door de in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 1998.

Deze verhoging gebeurt in voorafname en/of na verrekening van alle andere, volgens bedrijfseigen modaliteiten, effectieve verhogingen van het loon en/of andere geldelijke of in geld waardeerbare toegekende nieuwe voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Deze verhogingen en/of voordelen zijn aan hun brutowaarde aan te rekenen op de verhoging bepaald door de huidige overeenkomst.

Voor de deeltijds tewerkgestelde gebaremiseerde bedienden wordt de maandwedde pro rata hun arbeidsprestaties en onder dezelfde voorwaarden als de voltijdsen verhoogd.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2001 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen door elk der partijen worden opgezegd mits een opzegtermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel geldt als bewijs. De voorzitter stelt de partijen op de hoogte van deze opzeg.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001 Baremieke minima der wedden op 1 maart 2001 (in BEF) Geldig tussen de spilindexcijfers 106,47 en 108,60 (basis 1996 = 100) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001 Baremieke minima der wedden op 1 maart 2001 (in euro) Geldig tussen de spilindexcijfers 106,47 en 108,60 (basis 1996 = 100) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^