Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 31 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012371
pub.
31/07/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis "Tijdskrediet" van de Nationale Arbeidsraad in de sector voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis "Tijdskrediet" van de Nationale Arbeidsraad in de sector voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002 De collectieve arbeidsovereenkomst 77bis "Tijdskrediet" van de Nationale Arbeidsraad in de sector voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (Overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2002 onder het nummer 63453/CO/129) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied Deze arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129).

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader Deze arbeidsovereenkomst wort gesloten ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis , gesloten op 19 december 2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

HOOFDSTUK III. - Loopbaanvermindering met 1/5e Om de goede werkorganisatie te kunnen verzekeren wordt op sectoraal vlak aan de bedrijven, die de loopbaanvermindering met 1/5 wensen te organiseren voor werknemers die in ploegen zijn tewerkgesteld, de mogelijkheid geboden om de modaliteiten op bedrijfsniveau te bepalen ten belope van één dag per week of een gelijkwaardige regeling (conform artikel 6, § 2, van collectieve arbeidsovereenkomst 77bis ).

HOOFDSTUK IV. - Vermindering van de prestaties voor werknemers van 50 jaar of ouder Om de goede werkorganisatie te kunnen verzekeren wordt op sectoraal vlak aan de bedrijven, die de vermindering van prestaties voor werknemers van 50 jaar of ouder wensen te organiseren die in ploegen zijn tewerkgesteld, de mogelijkheid geboden om de modaliteiten op bedrijfsniveau te bepalen ten belope van één dag week of een gelijkwaardige regeling (conform artikel 9, § 2, van collectieve arbeidsovereenkomst 77bis ).

HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 200 2. Hij is afgesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door elk van de partijen met betekening van een opzegtermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^