Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 05 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012373
pub.
05/08/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002 Inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen" (Overeenkomst geregistreerd op 9 januari 2003 onder het nummer 65003/CO/327)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de sociale werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, en die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.In uitvoering van artikel vier van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" en tot vaststelling van zijn statuten wordt de inning van een werkgeversbijdrage van 0,9 pct. op het brutoloon van de werknemer uit de betrokken sector, vastgelegd.

Dit bedrag wordt geïnd voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 31 december 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^